Демографічна ситуація Західного Полісся

дипломная работа

Вступ

Актуальність теми. У період демографічної кризи в Україні виникає потреба у вимірюванні демографічних процесів. Адже кризові явища, що простежуються у демографічних процесах як на загальнонаціональному так і на регіональному рівнях, спричинені погіршенням майже усіх демографічних показників, зокрема характеристик природного та механічного руху населення. Демографічна ситуація є, з одного боку, чинником, а з другого - результатом соціально-економічного розвитку конкретного регіону. Тому, без комплексного дослідження і оцінки існуючої демографічної ситуації не можна забезпечити позитивного розвитку регіонів країни.

Регіон Західного Полісся є одним із специфічних регіонів України, що характеризується прикордонним географічним положенням, історико-географічними особливостями заселення краю, а також особливим станом протікання демографічних процесів у порівнянні з іншими регіонами України - найвищими показниками народжуваності, низькими показниками смертності та додатнім природними приростом, значним переважанням шлюбності над розводом, відємним міграційним сальдо в сільській місцевості за рахунок наявності значного числа трудових ресурсів і недостатньою кількістю місць прикладання праці.

Важливим також є виявлення територіальних особливостей демографічної ситуації в межах Західного Полісся та демогеографічне районування території, що дозволить встановити основні причини формування саме таких показників і специфіку управлінських рішень щодо поліпшення демографічної ситуації того чи іншого демогеографічного району зокрема та регіону загалом.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці теоретичних засад та методичних підходів до оцінки демографічної ситуації на регіональному рівні, аналізі чинників процесу формування та сучасного стану демографічної ситуації регіону, обґрунтуванні її внутрішньорегіональних відмінностей та перспектив розвитку.

Відповідно до мети дослідження було визначено такі завдання:

* Обґрунтувати теоретичні і методичні засади вивчення демографічної ситуації;

* Визначити основні чинники формування демографічної ситуації і проаналізувати їх дію на компонентну та територіальну структуру населення регіону;

* Встановити тенденції розвитку демографічних процесів досліджуваної території;

* Виявити динаміку та особливості формування сучасної демографічної ситуації;

* Провести комплексний аналіз сучасної демографічної ситуації регіону та встановити її внутрішньо регіональні особливості;

* Здійснити демогеографічне районування досліджуваної території.

Обєктом дослідження дисертаційної роботи є сукупність процесів народжуваності, смертності, природного приросту, шлюбного стану та механічного руху населення Волинської та Рівненської областей.

Предмет дослідження є процес формування, сучасний стан та тенденції розвитку демографічної ситуації Західного Полісся, її внутрішньо регіональна диференціація у розрізі адміністративних районів.

Методи дослідження. У процесі дослідження були застосовані традиційні загальнонаукові методи - термінологічний, системний, аналізу і синтезу, формалізації, індукції і дедукції, порівняння, а також конкретно-наукові і спеціальні методи - історичний, картографічний, математичний, соціологічний методи, методи загальної теорії статистики, метод статистичних групувань, а також графічний метод, який був застосований для наочного представлення демографічних процесів.

Наукова новизна проведеного дослідження:

- Поглиблено методологічні та методичні основи дослідження демографічних процесів;

- Визначено ієрархічну систему чинників, що впливають на формування та стан демографічної ситуації регіону;

- Вперше всебічно розкрито динаміку, особливості формування та аналіз сучасної демографічної ситуації Західного Полісся;

- Обґрунтовано методику аналізу територіальної диференціації демографічної ситуації регіону;

- Вперше для регіону виконано демогеографічне районування території.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне цінність дослідження полягає у тому, що розроблені в ньому методичні підходи щодо дослідження демографічної ситуації і геодемографічного районування можуть бути використані під час дослідження інших регіонів; при розробці стратегії соціально-економічного розвитку регіону. Виконане демогеографічне районування може бути використане для проведення ефективної демографічної політики.

Отримані у роботі висновки можуть також використовуватись у практиці викладання курсів “Географія населення з основами демографії”, “Суспільно-географічний комплекс Волинської області”, “Суспільно-географічний комплекс Рівненської області”, “Основи соціальної географії”, “Економічна і соціальна географія України” та ін., а також при написання курсових та дипломних робіт.

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕМОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Делись добром ;)