Економіко-географічна характеристика Польщі

курсовая работа

3.1 Динаміка населення

Демографічна ситуація у Польщі за останні 10 років до 2014 р. мала тенденцію до зменшення чисельності населення. Це перш за все було повязано з перевищенням смертності над народжуваністю і також негативне сальдо міжнародної міграції. І хоча приріст населення за останні роки був невисоким (2014р - 0,1%?), польські робочі ресурси одні з наймолодших в Європі [4, c.39].

Рис. 3.1. Динаміка чисельності населення Польщі (складено автором за даними: [19])

Основними показниками динаміки населення є коефіцієнт народжуваності та смертності. Природний приріст населення з 2002 - 2005 рр. мав відємні значення (табл. 3.3.). Така тенденція призводить до депопуляції населення.

Таблиця 3.1. Динаміка природного приросту населення Польщі (2001 - 2014 рр.)

Рік

Природний приріст %?

Рік

Природний приріст %?

2001

0,1

2008

0,9

2002

-0,1

2009

0,9

2003

-0,4

2010

0,9

2004

-0,2

2011

0,3

2005

-0,1

2012

0,0

2006

0,1

2013

-0,5

2007

0,3

2014

0,1

Таким чином Польща відноситься до країн першого типу відтворення населення. Фертильність - 1,29 дітей на жінку репродуктивного віку [15].

Рис. 3.2 Порівняння народжуваності та смертності (складено автором за даними: [19])

Проаналізувавши діаграму (рис. 3.2) можна зробити висновок, що рівень смертності відносно стабільний, основним чинником змін природного приросту стає коливання рівня народжуваності. Зараз Польща проводить активну політику щодо збільшення рівня народжуваності і вже в 2014 році спостерігається збільшення народжуваності на 0,01%.

Важливо зазначити, що значну роль у динаміці населення відіграє механічний приріст населення, тобто в наслідок міграційних рухів. За кількістю іммігрантів Польща зайняла 10-е місце у світі, а за кількістю емігрантів 15-е місце в світі. У 2011 р. Польща прийняла на свою територію 827,5 тис. іммігрантів [14]. За допомогою державного законодавчого апарату такі зміни(міграційні рухи) можуть лише сприяти позитивній демографічній ситуації в країна. Але у випадку Польщі, поки що, вона втрачаю молоду робочу силу, частка емігрантів з рівнем освіти вище середнього склала 16,7% [7].

Делись добром ;)