Економічна характеристика Австралії

курсовая работа

ВСТУП

Австралія - високорозвинена індустріально-аграрна країна з багатогалузевою економікою й високим науково-технічним потенціалом. Займає 12-е місце серед членів Організації економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР) по основних статистичних показниках, включаючи життєвий рівень населення. Вибір теми був обумовлений тим, що останнім часом Австралія перетворилася в країну, що має один із найшвидших темпів економічного розвитку. При цьому, її економіка вважається достатньо балансованою, тобто оптимально поєднує різні галузі з метою забезпечення найвищого рівня її загальної конкурентоспроможності.

Актуальність обраної теми, пояснюється ще й тим, що рівень життя в Австралії на сьогоднішній день є одним з найвищих в світі, а досягти цього можна було за умов досить потужного економічного розвитку.

Ступінь вивчення проблеми економічного розвитку Австралії, показує, що останнім часом вона отримала новий поштовх до аналізу серед науковців. Так можна виділити праці таких вчених як: Строгов М., Сашин Г.З., (які досліджували проблеми соціально-економічного розвитку країни), Мазуров, Ю.Л, Говор, Є.В., Масов, А.Я. (які досліджували проблеми економічного розвитку в регіональному розрізі) та ін. разом з тим, багато питань економічного розвитку, економічної політики, особливо зовнішньої, залишається на сьогодні не достатньо вивченими.

Що стосується специфіки інформаційної бази слід зазначити, що в роботі були використані праці Строгова М. [11], Сашина Г.З. [10], Мазурова Ю.Л. [7], Говора Є.В., Масова А.Я. [5]. Також були використані статистичні та аналітичні даних таких організацій як: СОТ, МВФ, ЦРУ, МБРР, АСЕАН, ООН тощо.

Обєктом дослідження є економічна система Австралії, її розвиток та процес управління нею.

Предметом дослідження є механізми забезпечення сталого економічного розвитку країни та ефективність збалансованого розвитку різних галузей економіки.

Метою роботи є аналіз економічного розвитку Австралії та виокремлення його особливостей та характерних рис.

В процесі дослідження вирішувалися такі завдання:

– проаналізовані основні економічні показники розвитку Австралії;

– визначені фактори і динаміка економічного росту;

– проаналізована стратегія економічного розвитку;

– визначена та проаналізована галузева структура економіки;

– дана характеристика структури зовнішньої торгівлі Австралії;

– проаналізований рівень іноземних інвестицій та державного боргу;

– визначене місце Австралії в конкурентній середі міжнародної економічної спільноти.

Під час проведення дослідження були використанні такі методи: аналізу, порівняльний, статистичний, історичний, конкретно-описовий тощо.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що був проведений комплексний аналіз економічної ситуації Австралії її економічної політики та основних показників розвитку, який обєднав у собі дані багатьох розрізнених організацій, світових форумів тощо і дав змогу комплексно підійти до проблеми визначення місця Австралії в конкурентоспроможному середовищі розвинутих країн світу.

Практична значимість роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використанні при підготовки методичних та дидактичних матеріалів для відповідних дисциплін, а також з метою проведенні подальших наукових досліджень.

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків; містить 35 сторінок тексту, 4 рисунки, 10 таблиць. Список використаної літератури включає 15 найменувань, 4 електронних матеріали та 11 публікацій.

Делись добром ;)