Економічна характеристика Південно-Африканської Республіки

курсовая работа

ВСТУП

ПАР -- індустріально-аграрна країна, найбільш розвинена в економічному відношенні в Африці. Іноземний капітал займає сильні позиції в економіці. В добувних галузях переважає англ. капітал, у нафтопереробній, автомобільній -- капітал транснаціональних компаній країн Західної Європи і США). Провідні галузі промисловості -- гірнича (найбільший світовий продуцент платини, золота, хрому), автомобільна, металообробна, металургійна, машинобудівна, хімічна, нафтопереробна, цементна, текстильна, харчова. Сильні позиції ПАР на світовому ринку визначаються передусім багатством її надр.

Південна Африка є конституційною демократією у вигляді парламентської республіки. Є одним з членів-засновників Африканського Союзу, та має найбільшу економіку з усіх його членів.

Актуальність обраної теми, пояснюється тим, що дослідження економічного розвитку ПАР є цікавим для вивчення, адже це єдина країна Африки, яка не входить до країн Третього світу і займає чільне місце в світовій економіці.

Методологічну і методичну основу дослідження становлять сучасні теорії соціально-економічного розвитку країн. Різним аспектам цих проблем присвячено праці Безуглого В.В., Вольского В.В., Голікова А.П., Козинця С.В., Качана Є.П., Колесова В.П., Линдерта П., Максаковського В.П., Топчієва О.Г., Філіпенка А.С., Шишова С.С. та ін. Разом з тим, багато питань економічного розвитку, економічної політики, особливо зовнішньої, залишається на сьогодні не достатньо вивченими.

Обєктом дослідження є економіка ПАР, її розвиток та процес управління.

Предметом дослідження є дослідження економічного розвитку країни та механізмів її здійснення. Метою роботи є аналіз економічного розвитку ПАР та виокремлення її особливостей та характерних рис.

Мета роботи визначає її завдання:

– визначити основні економічні показники розвитку ПАР;

– привести основні фактори і проаналізувати динаміку економічного розвитку країни;

– охарактеризувати стратегію економічного розвитку країни;

– визначити та оцінити галузеву структуру економіки ПАР;

– оцінити структуру зовнішньої торгівлі ПАР;

– проаналізувати рівень іноземних інвестицій та державного боргу;

– визначити місце ПАР в конкурентному середовищі міжнародної економічної спільноти.

Теоретико-методологічну базу дослідження склали наукові роботи та періодичні видання з теми дослідження, а також статистичні дані таких міжнародних організацій як: СОТ, МВФ, ЦРУ, МБРР, АСЕАН, ООН тощо.

Дослідження здійснене на основі системного підходу з використанням таких методів: структурного аналізу, порівняльно-географічного, історико-географічного, прогнозування.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що був проведений комплексний аналіз економічного розвитку ПАР, її економічної політики та основних показників розвитку на основі даних світових організацій та світових форумів. Це дало можливість комплексно оцінити місце ПАР в конкурентоспроможному середовищі розвинутих країн світу.

Практична значимість роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані при підготовці методичних та дидактичних матеріалів для відповідних дисциплін, а також з метою проведенні подальших наукових досліджень.

Мета та завдання курсової роботи визначили її структуру. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Делись добром ;)