Нафтова промисловість України

курсовая работа

Структура галузі

Паливна промисловість України обєднує вугільну, камяновугільну, буровугільну, нафтовидобувну, газовидобувну та нафтову галузі. Вона сприяла формуванню потужних територіально-виробничих комплексів різних рангів, зумовила спеціалізацію районів щодо територіального поділу праці. На паливну промисловість припадає значна частка основних фондів і зайнятих у промисловості, тобто ця галузь відноситься до фондо - і трудомістких.

Основними споживачами палива с чорна металургія, теплові електростанції, житлово-комунальне господарство, транспорт та ін. Нещадна експлуатація мінерально-сировинної бази України, постійне зростання потреби в паливі призвели до порушення паливно-енергетичного балансу республіки. Особливістю структури видобутку палива в Україні є стабільне упродовж багатьох років переважання видобутку камяного вугілля (табл.1.1).

Другою важливою особливістю видобутку палива в республіці с зменшення видобутку всіх видів палива.

Таблиця 1.1. Структура видобутку палива в Україні (в перерахунку на умовне паливо, %)

Роки

Видобуток палива, усього

Вугілля

Горючий газ

Нафта

Інші види палива

1960

100,0

86,1

10,4

1,9

1,6

1970

100,0

53,3

28,2

7,7

0,8

1980

100,0

63,2

31,1

5,0

0,7

1990

100,0

74,7

19,9

4,6

0,8

Починаючи з 70-х років, що пояснюється, насамперед, вичерпуванням родовищ (табл.1.2).

Таблиця 1.2. Динаміка видобутку палива в Україні

Роки

Вугілля, млн т

Нафта,,

млн т

Горючий газ,

млрд м

Торф,

млн т

1940

83,8

0,4

0,5

3,6

1960

172,1

2,2

14,3

4,6

1970

207,1

13,9

60,9

4,1

1980

197,1

7,5

56,7

1,6

1990

164,8

5,3

28,1

1,6

Виробіток одних родовищ, відкриття і розробка інших зумовлюють постійну динаміку географії паливної промисловості. Так, створення вугільної промисловості в Західному регіоні, нафтової і газової - на Лівобережжі, розробка буровугільних родовищ у Черкаській і Житомирській областях сприяли більш рівномірному розміщенню паливної промисловості в Україні.

Сира нафта не використовується. З неї під час переробки отримують різні види палива та хімічні продукти (рідке паливо, розчинники тощо). Основну частину нафтопродуктів становить паливо для карбюраторних (авіаційні та автомобільні бензини), реактивних (авіаційний газ), дизельних (дизельне пальне) двигунів, котельне паливо (мазут), бітуми. На базі продуктів нафтопереробки виробляють нафтохімічні продукти (синтетичний каучук, продукти органічного синтезу, гумоасбестові вироби тощо).

На собівартість нафти дуже впливають способи її видобутку. Видобута в Україні нафта має відносно високу собівартість, оскільки видобуток її найпрогресивнішим фонтанним способом майже припинився. Вартість нафти у районах споживання значною мірою визначається витратами на транспортування її, що залежить від діаметра трубопроводу, вмісту в сирій нафті парафіну, потужності нафтоперекачувальних станцій. В останні роки визначилась тенденція подорожчання нафти, що повязано з ускладненням умов видобутку та експлуатації більшості родовищ.

Нафту використовують як високоефективне паливо і цінну сировину для хімічної промисловості. На нафту в структурі видобутку палива, у перерахунку на умовне паливо, припадає 7,2%.

Делись добром ;)