Суспільно-географічна характеристика зовнішньоекономічних зв’язків прикордонних регіонів України

дипломная работа

2.1 Експорт товарів та послуг

Експорт продукції та послуг є одним із найважливіших показників, який характеризує стан соціально-економічного розвитку держави і її конкурентоспроможність в системі міжнародних економічних звязків. В сучасний період величезний експортний потенціал України використовується ще далеко не в повній мірі. Це обумовлено серйозними проблемами, як технічного і технологічного характеру, так і організаційно-кадровими, які мають місце в державі. Експортний потенціал країни в цілому складають експортні потенціали окремих регіонів, що є активними самостійними структурними одиницями у зовнішньоекономічних відносинах. В загальному плані конкурентоспроможність економіки країни полягає в можливості її економічної системи ефективно функціонувати на світовому ринку в умовах світового поділу праці та вільного міжнародного товарного обміну. Від рівня конкурентоспроможності напряму залежить рівень експортних можливостей держави. Саме тому, для зростання експортного потенціалу необхідно визначати і активно впливати на фактори, які обумовлюють рівень конкурентоспроможності.

На сьогоднішній день, важливу роль для підвищення конкурентоспроможності мають вітчизняні підприємства, особливо ті, що розташовані в прикордонних регіонах. Адже, близькість до ринків сусідніх країн, підвищує роль коопераційних звязків та надає перспектив для збільшення обємів експорту та імпорту прикордонних регіонів

Проаналізувавши, динаміку експорту товарів і послуг прикордонних регіонів за період 2000-2008 рр. ми виявили, що експорт товарів та послуг у 2000р. склав 9346,96 млн. дол. США, а у 2004 р. він збільшився на 57 % і становив 21770,21 млн. дол. США. У 2008р. експорт становив 43768,3 млн. дол. США, що на 50 % більше у порівнянні з 2004 р.

Загалом за період 2000-2008 рр. експорт товарів і послуг збільшився на 78%.

Рис. 2.1 Динаміка експорту товарів та послуг прикордонних регіонів України за період 2000-2008 рр

Тобто, експорт товарів і послуг за проаналізований період значно виріс, це повязано з тим, що проводиться більш активна політика залучення прикордонних регіонів у зовнішньоекономічну діяльність, але, на сьогоднішній день, існують ще проблеми, які призупиняють цей процес.

Для визначення місця кожного прикордонного регіону за показником експорту товарів і послуг нами було побудовано графік Парето, на якому відображені абсолютні показники експорту товарів і послуг у 2008р. Також на цьому графіку чітко видно, що найперші місця за даним показником займають : Донецька, Луганська, Запорізька. Одеська області. Це повязано, в першу чергу з тим, що дані області мають потужну промислову, інвестиційну базу, тому показники експорту товарів і послуг найбільші серед усіх прикордонних регіонів. Найменші показники зовнішньоекономічної діяльності у м.Савастополь, Чернігівській, Чернівецькій області. Це найменш розвинуті області, тому в основному товари та послуги, що виробляються даних регіонах, спрямовані на власні потреби прикордонних регіонів.

Рис. 2.2 Графік Парето для прикордонних регіонів України за абсолютним показником експорту товарів та послуг у 2008 р. (побудовано автором за)

Проаналізувавши абсолютні показника експорту товарів і послуг ми співставили їх з середнім показником для прикордонних регіонів, який складає 2188,4 дол. США (2008р.) та виявили, що найбільше перевищення даного показника, на 30-35 %, у Донецькій, Запорізькій, Луганській області. А в таких областях, як м. Севастополь, Чернівецька, Вінницька, Чернігівська області навіть не складає 10 % від середнього показника. Це повязано з рівнем промислового розвитку даних регіонів (рис.2.3)

Нами було проаналізовано показники експорту товарів і послуг на душу населення по всім прикордонним регіонам України та виявили, що найбільші показники характерні для Луганської, Запорізької, Донецької області. Найменші для Чернівецької області, де даний показник становить лише 188,3 дол. США. Звичайно, при розрахунках важливу роль мала чисельність населення, адже навіть якщо прикордонних регіон промислово потужний , але в ньому значна кількість населення, то показник експорту товарів і послуг на душу населення стрімко зменшується, що спостерігається у таких областях, як Харківська, Київська, Львівська (рис.2.3).

Проаналізувавши товарні групи поточного стану українського експорту було виявлено, що провідні позиції належать продукції металургії, хімічної промисловості та сільського господарства, що свідчить про сировинну спрямованість і недостатній технологічний розвиток української економіки. При цьому продукція наукомістких виробництв посідає останні місця в товарних групах. Найбільш перспективними товарними групами в контексті розвитку світового господарства для аналізованого періоду виступають машини, механізми, обладнання та сільгосппродукція.

Такі товарні групи негативно вливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності країни, тому важливим елементом структурної перебудови національного господарства країни має стати розвиток експорту наукомістких виробництв. Попри це, доволі посередніми нині є успіхи в нарощуванні обсягів українського експорту: темпи росту останнього значно нижчі від аналогічного показника для міжнародних відносин у цілому.

Для розвитку і реалізації експортного потенціалу України необхідні бюджетні державні асигнування та іноземні інвестиції, обсяг яких слід визначити з урахуванням існуючої світової практики, а також сучасного стану національної економіки і сформованої структури експорту.

Делись добром ;)