Демографічна ситуація в Донецькій області за період 1991-2010 рр.

курсовая работа

2.2 Динаміка демографічних процесів за період у 1991 -2010 рр.

Донецька область - найбільш густонаселений регіон України. Тут мешкає близько 9% загальної чисельності населення країни. Область - промислова частина Донбасу з переважаючим міським населенням. Населення характеризується багатонаціональністю - тут мешкають представники понад 120 етносів: українці, росіяни, греки, євреї, німці, татари та інші. У національному складі населення області українці переважають над росіянами. У територіальному розрізі частка українців є значно вищою в північних, північно-західних та південно-західних районах області. В трьох містах Донецьк, Макіївка та Єнакієве частка росіян є дещо більшою ніж українців[15].

За даними госкомстату наведена динаміка чисельності населення в Донецькій області за період 1991-2010 рр.(ДОДАТОК1). Як бачимо, за цей період має місце тенденція до зменшення населення. Лише у 1993 році показник трохи збільшився у зрівнянні з попереднім періодом.

На 1 липня 2010 року населення становило 4449,6 тис. чол, таким чином зі збереженням тенденції населення області буде становити менше 4 мільйонів осіб вже в 2020 році. Виходячи з розподілу населення області за віком зміна падіння населення буде різко пришвидшуватися з 2010 до 2030 року і дещо сповільниться в 2030-х роках.

Розподіл постійного населення за віком на 1 січня 2010 року (ДОДАТОК 2). Найвищу народжуваність показують вікові сегменти від 20 до 35 років. Наразі кількість населення відповідного віку становить 1047 тис. осіб. Частина населення віком від 0 до 15 років на 1 січня 2010 року становить 539 тис. осіб, що за 20 років (буде базою для народжуваності області) з кількістю осіб близько 480 тис., що в 2.2 рази менше ніж теперішні сегменти. Область чекає різке зниження народжуваності населення яке продовжиться до 2030-х років. Слід зазначити що кількість населення яка народилася в часи Радянського Союзу становить надзвичайно велику частину населення області - 76%. Частина ж населення яка народилася до кінця Другої Світової Війни - 17%[16].

Характерним є те, що у Донецькій області представників, молодших за працездатний вік, дещо більше ніж в середньому по Україні, а осіб, старших за працездатний вік, більше порівняно з середньоукраїнським показником. З іншого боку, людей працездатного віку в Донецькій області на 0,5-1,0% більше, ніж в Україні. Існує тенденція зменшення серед населення і України і регіону частки осіб працездатного віку і збільшення старших за працездатний вік. Частка населення молодших за працездатний вік зменшилась по Запорізькій області та збільшилась по Україні.

Стать є однією з найважливіших вроджених ознак людини, яка визначає її роль в відтворені населення, сімейний та соціальний статус.

Нормальне відтворення населення за умов панування моногамної сімї потребує рівноваги чоловіків і жінок у населенні. Особливо це важливо у дітородному і працездатному віці. Порушення балансу ускладнює одруження, збільшує ризик розлучень, призводить до появи неповних сімей. Баланс або дисбаланс за статтю має велике значення в організації суспільного виробництва, управлінні господарством (виникають міста, де переважають незаміжні жінки, чи села, де не вистачає дівчат).

Співвідношення чоловіків та жінок в конкретній місцевості має бути обєктом державної демографічної політики.

Через вищу смертність чоловіків, що частково спричиняється природними факторами, а частково - суспільними, з часом у певному віці кількість чоловіків і жінок зрівнюється, і в старшому віці виявляється переважання жінок[6;21].

Для сучасної демографічної ситуації в Донецькій області характерні:

- різке зменшення народжуваності, збільшення смертності і відсутність природного приросту;

- старіння населення, збільшення «навантаження» на працездатну його частину;

- скорочення тривалості життя як чоловіків, так і жінок;

- погіршення здоровя;

- інтенсифікація міграційних процесів, вплив яких на демографічні та соціально-економічні показники суперечливий і нерідко негативний.

Чисельність населення - показник моментний, тобто належить завжди до точного моменту часу. Не можна сказати: населення в такому-то році [12; 137]. Це неправильно тому, що населення протягом року змінюється безупинно. У статистичних довідниках чисельність населення наводиться зазвичай або на 1 січня («на початок року», що означає те ж саме), або на 1 липня («на середину року»), або на 31 грудня («на кінець року»). Аналізуючи дані, скажімо, про динаміку чисельності населення за деякий період часу або порівнюючи дані про чисельність населення різних територій, необхідно звертати увагу на дати, до яких порівняння чисельності населення відносяться.

Далі, необхідно звертати увагу на те, до яких адміністративно-територіальних кордонів відноситься аналізована чисельність населення. І нарешті, треба звертати увагу на категорію населення: наявне воно чи постійне.

Наявне населення - це населення, яке знаходиться на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово проживаючих (не більше 12 місяців). Постійне населення - це населення, яке постійно проживає на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх (не більше 12 місяців). Залежно від цих характеристик чисельність одного і того ж населення в один і той же час на одній і тій же території буде різною [2:159]. Чисельність постійного та наявного населення Донецької області зображено на (ДОДАТОК 3).

Поточні оцінки чисельності населення по області на 1 січня кожного року базується на даних останнього перепису населення, до яких щорічно додаються кількість народжених і прибулих та віднімаються кількість померлих та вибулих.

Як бачимо, в Донецькій області з 1991 року по 2010 рік населення весь час скорочується, як постійне так і наявне. Та, як ми можемо бачити на додатку 3, наявне населення переважає над постійним у 1991-1993 рр. в середньому на 10805 чоловік, але з 1994-2010 рр. наявне населення переважає над постійним тільки на 300 чоловік. Це повязано з виникненням економічної кризи, що охопила весь світ в 2008 році. Навіть в такому промислово розвиненому місті як Донецьк було не можливо знайти роботу навіть постійним жителям, не те щоб приїжджим, тому в наявне населення в основному входять люди які навчаються та відпочивають в Донецьку.

На протязі 1991-2010 рр. відбувається значне скорочення населення, що говорить нам про виникнення депопуляції як в Донецькій області, так і в країні в цілому[20]. Але в Донецькій області темпи скорочення населення переважають над Українськими, так за 20 років населення в Україні скоротилося на 11,4%, а в Донецькій області на 13,3%, тобто на 1,9% більше ніж по Україні (ДОДАТОК 4).

Однією з найголовніших причин повязаною з поганою демографічною ситуацією в Донецькій області є несприятлива екологічна ситуація регіону. Понад 160 промислових підприємств забруднюють запорізьке довкілля. Як зазначають екологи, концентрація шкідливих речовин у повітрі та воді перевищує норму у десятки разів [4;88].

У демографії чисельність населення розглядається як результат взаємодії демографічних подій і складу населення і служить основою для обчислення загальних коефіцієнтів демографії та інших показників.

Під складом населення зазвичай розуміють розподіл індивідів з тих чи інших, виділеним по різних підставах типологічним групам. Оскільки ж підстав для виділення типологічних груп може бути в принципі скільки завгодно і яких завгодно, остільки можна побудувати і будь-яке число будь-яких структур населення. Тому можна говорити, наприклад, про розподіл населення на чоловіків і жінок, на жителів міст та сільської місцевості, на які складаються і не перебувають у шлюбі, на грамотних і неграмотних, на які мають той чи інший рівень освіти, на економічно активних та утриманців, на належних до тієї чи іншої соціальної, етнічної чи конфесійної групи. Цей список не має меж, як не має меж набір найрізноманітніших характеристик індивідів (фізіологічних, психологічних, соціальних, економічних, етнокультурних і т.д.), які можуть бути покладені в основу типологізації та виділення тих чи інших структур населення [13;140].

Делись добром ;)