Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

курсовая работа

ВИСНОВКИ

Отже, в результаті вивчення можна зробити наступні висновки:

Уральські гори простягаються з півночі на південь від протоки Югорський Шар до арало-каспійської майже на 2800км. Деякі відхилення простягання Уралу від строго меридіонального повязані з особливостями геологічних структур древніми виступами фундаменту Руської плити. Урал розташований між крупними рівнинами - Східноєвропейською, Західносибірською і Туранською низовинами.

Уздовж центральної, осьової частини геологічні структури утворюють орографічні хвилеподібні підняття й зниження. Це відбивається на послідовній зміні при піднятих й опущених ділянок.

Хвилеподібні деформації рельєфу Уралу - підняття і зниження - розвинулись в результаті неотектонічних рухів і тривалої денудації різних геоструктур з строкатим літологічним складом гірських порід.

Основні рельєфоутворюючі процеси тут ерозійні, що створили глибокі, терасовані повздовжні і поперечні долини, і карстові, виражені багато численними формами (печер, воронки, підземні річки.

Для клімату Уралу характерна часта зміна повітряних мас, розвиток фронтальних процесів на арктичному і полярному фронтах і нестійкість різноманітних типів погоди.

По Уралу проходить вододіл між Північним Льодовитим океаном і Внутрішнім (безстічним) Арало-Каспійським басейном. Багатоводні уральські річки несуть свої води в Баренцево, Карське і Каспійське моря. Головний вододіл між річками західного і східного схилів Уралу здвигнутий на схід, тому річки західного схилу довгі, ніж східного.

У горах неможливо виділити ландшафтні зони, аналогічні рівнинним, тому гірські країни діляться не на зони, а на гірські ландшафтні області. Виділення їх відбувається на основі геолого-геоморфологічних і біокліматичних особливостей, а також висотної зональності.

Список використаної літератури

1. Бейдик О. О., Падун М. М. Географія: Посібник для вступників до вищих навчальних закладів. - 2-е вид. - К.: Либідь, 1996. - 304 с.

2. Давыдова М. И. и др. Физическая география СССР. Учеб. Пособие для студентов пед. Ин-тов по спец. «География». В 2 т. Т. 1. Общий обзор. Европейская часть СССР / М. И. Давидова, Э. М. Раковская, Г. К. Тушинський.-2-е узд., перераб.-М.: Просвещение, 1989.-240 с.; 1 л. ил.: ил.-IBSN 5-09-000963-5

3. А. Киммерих "Полярный Урал", изд-во "Физкультура и спорт", Москва, 1966 г.

4. Мильков Ф. Н. и Гвоздецкий Н. А. Физическая география СССР. Общий обзор. Европейская часть СССР. Кавказ. Изд.4-е, испр. и доп. Учебник для студентов географ. фак. ун-тов. М., «Мысль», 1976. 448 с. с ил. и карт.

5. Николаева А. С., Щербакова В. И. Географический атлас СССР.-М.: Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР, 1990.

ДОДАТКИ

Делись добром ;)