Особливості динаміки доступності мінерально-сировинних ресурсів світу

курсовая работа

1.1 Суть поняття мінеральні ресурси

Мінеральні ресурси чи мінерально-сировинні ресурси (MCP), які є обєктом розгляду у даній роботі - один із видів природних ресурсів, що мав широке господарське використання у далекому минулому, відіграє суттєву роль на сучасному етапі розвитку людської цивілізації і збереже своє значення у віддаленій перспективі. Від інших природних ресурсів мінеральні відрізняються низкою специфічних ознак чи особливостей, серед яких основними є їх вичерпність, доступність і відносна невідновність [6].

Невідновлюваність ресурсів надр повязана з тим, що нинішній ресурсний потенціал планети створювався на протязі мільярдів років, а існуючі темпи видобутку можуть призвести до його виснаження вже у найближчі десятиліття. І хоча сучасні геологічні процеси також формують нові родовища корисних копалин, зрозуміло, однак, що приріст нових запасів у такі мізерні за геологічними мірками терміни як десятки чи сотні років неспівмірний із відповідними втратами [8].

Проблему вичерпності мінеральних ресурсів, однак, можна розглядати і в іншому ракурсі. Питання широко обговорювалося в світовій літературі у середині вісімдесятих років минулого століття. Дискутувалися три очевидні постулати: 1) ресурси мінеральної сировини обмежені; 2) мінеральні ресурси практично не відновлювані; 3) при збереженні їх споживання, яке зростає експоненціально, вони будуть у близькому майбутньому вичерпані, що почавить людство перед потребою вирішення складних проблем (концепція «меж розвитку». Наслідком проведених дискусій слід вважати такі висновки [12].

Людству не загрожує близьке вичерпання фізично наявних у надрах мінеральних ресурсів: в цілому вони практично невичерпні. Проте обмежено технічно доступна й економічно ефективна (за умовами залягання та якістю) частина ресурсів багатьох важливих видів корисних копалин. Швидке вичерпання якраз цієї частини і перехід до менш ефективних покладів і будуть означати серйозні випробування для економік багатьох країн. З іншого боку, загострення ресурсних проблем поставить людство перед гострою потребою впровадження новітніх технологій, які, дуже ймовірно, дадуть можливість використовувати менш ефективні (бідніші) ресурси (чи їх замінники) [14].

До інших специфічних особливостей мінеральних ресурсів відносять:

а) мінливість у часі значення того чи іншого виду сировини залежно від промислового розвитку, появи нових технологій видобування чи переробки, нових можливостей видобування, конюнктури ринку і т. п.;

б) взаємозамінність деяких видів мінеральної сировини у головних областях її застосування;

в) збільшення з часом кількості видів сировини та її джерел у звязку з новими пошуками і розвитком технологій;

г) поліфункціональність застосування ресурсів і повязані з нею різні вимоги, що предявляються до однієї і тієї ж сировини різними галузями її використання;

д) розбіжності у складі, якості, умовах залягання одного виду сировини, що зумовлює різні витрати на її виробництво [2].

Таким чином, наведений вище перелік специфічних особливостей мінеральних ресурсів дає уяву про них як про складний обєкт дослідження, що характеризується певним ступенем невизначеності, складною структурою, багатофакторністю взаємозвязків тощо.

Комплексне вивчення мінеральних ресурсів включає дослідження цього обєкту цілою низкою наукових дисциплін, а також окремими галузями промисловості, економіки і, навіть, політикою [9].

Делись добром ;)