Перспективи розвитку і розміщення господарського комплексу Житомирської області

курсовая работа

6 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ОБЛАСТІ

Виходячи із стратегічних напрямків та з метою переведення процесу реформування економіки на якісно новий рівень, в області визначено 6 головних цілей. Зокрема: стале економічне зростання; залучення інвестицій в економіку; інноваційний розвиток; розвиток малого бізнесу; розширення внутрішнього і зовнішнього ринку; розвиток людських ресурсів.

З метою реалізації зазначених цілей визначені пріоритетні напрями. Найважливішим напрямом в інвестиційній політиці є створення привабливого інвестиційного клімату в області.

Сьогодні інвестиції є єдиним можливим шляхом вирішення проблеми виживання малих міст області, монофункціональних населених пунктів, колишніх військових містечок. Для більшості з них характерна вузька спеціалізація виробництва і залежність економіки від роботи одного-двох підприємств.

Залучення іноземних та вітчизняних інвестицій на розвиток пріоритетних галузей виробництва, впровадження нових технологій, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури забезпечить створення нових робочих місць для колишніх військових та інших верств місцевого населення, вирішення інших соціально-економічних проблем.

Для оптимального використання потенційних переваг від майбутнього членства в СОТ потрібні значні інвестиційні вкладення на впровадження інновацій, вдосконалення структури економіки і підвищення конкурентноздатності підприємств області на внутрішньому і зовнішньому ринку.

За роки реформ зростання експорту області відбувалося без здійснення структурних змін в експортоорієнтованих та інших галузях народного господарства. У виробництві та експорті області продовжує домінувати продукція з низьким ступенем переробки, що робить її економіку імпортозалежною і спричиняє зниження конкурентноздатності продукції місцевих підприємств.

Забезпечення прискореного економічного зростання потребує здійснення у відносно короткий проміжок часу значних обсягів інвестицій на технічне переоснащення підприємств.

Для цього , зокрема, передбачено:

здійснення підготовки і розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів про область, її райони і міста, інвестиційно-привабливі галузі та інвестиційні пропозиції підприємств серед потенційних інвесторів каналами Мінекономіки, Держзовнішінформу, через дипломатичні представництва, розміщення в інформаційно-аналітичних виданнях, що презентуються за кордоном та у мережі Інтернет;

залучення підприємств регіону до участі у міжнародних виставково-ярмаркових заходах;

проведення регіональних і галузевих інвестиційних та бізнес-форумів із залученням вітчизняних та іноземних ділових кіл;

розроблення Інтернет - сторінок районів, міст та підприємств;

проведення ділових зустрічей з інвесторами щодо виявлення їхніх проблем та пошуку адекватних шляхів їх подолання;

продовження роботи по створенню регіонального агентства із сприяння започаткуванню та провадженню інвестиційної діяльності;

вирішення питання щодо створення в області консалтингових та інвестиційних компаній;

налагодження співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та фондами;

проведення навчання спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, які займаються питаннями інвестиційної діяльності.

Потребує особливої уваги і питання функціонування та підтримки в депресивних регіонах територій пріоритетного розвитку, спрощення системи впровадження і реалізації інвестиційних проектів. За умови скасування мораторію на реалізацію інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку може бути реалізовано 25 нових інвестиційних проектів, реалізація яких дозволить створити 2 тис. нових робочих місць.

Здійснення пріоритетних завдань та заходів забезпечить зростання обсягів інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування порівняно з 2006 роком на 24,3%. У вартісному виразі це становитиме 1,8 млрд. гривень або майже 30% валової доданої вартості. Обсяг прямих іноземних інвестицій збільшиться більш як на половину і складе 205 млн. дол. США.

Забезпечення стабільного розвитку промисловості.

Для забезпечення стійкого економічного зростання важливо, щоб в області остаточно сформувалися і отримали розвиток саме ті галузі, які базуються на використанні місцевих сировинних ресурсів, продукція яких займає вагому частку у загальнодержавному виробництві і які мають певний природний, технічний, кадровий та інший потенціал. Тобто ті, що були і залишаються стратегічно важливими і до того ж є найбільш конкурентноздатними як на регіональному, так частково на державному і навіть міжнародному ринках.

На підставі економічного обґрунтування до ключових галузей віднесена харчова промисловість та перероблення сільськогосподарської продукції, добувна - видобування та збагачення руд кольорових металів та розроблення камяних та гравійних карєрів, виробництво неметалевих мінеральних виробів - виготовлення склотари та аптекарського посуду, фарфоро-фаянсового посуду, облицювальні вироби з природного каменю, лісова та деревообробна промисловість.

Харчова промисловість швидкоокупна, має місцеву сировинну базу, спроможна забезпечити потреби населення на власному регіональному ринку. Забезпечення подальшого її розвитку сприятиме збільшенню реалізації продукції сільськогосподарського виробництва та підвищенню його ефективності.

Виробництво харчових продуктів впродовж січня-листопада 2009 року збільшилось на 4,4%. Таке зростання стало можливим завдяки збільшенню проти минулорічного періоду виробництва свіжої і охолодженої свинини (+20,3%), ковбасних виробів (+10,9%), молока рідкого обробленого (+10,1%), сирів плавлених (+21,0%) та жирних (+11,7%), кисломолочних продуктів (+9,3%).

Сільське господарство

Обсяг валової продукції сільського господарства (у порівнянних цінах 2005 року) у січні-листопаді склав 3074,6 млн. грн. і збільшився проти аналогічного періоду минулого року на 195,6 млн. грн., або на 6,8%. У сільськогосподарських підприємствах її вироблено на суму 826,2 млн. грн., що становить 116,5% до січня-листопада 2007 року, в господарствах населення - відповідно 2248,4 млн. грн. і 103,6%.

Рослинництво

За січень-листопад валова продукція рослинництва збільшилася на 12,9%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 39,8%, господарствах населення -на 2,4%.

Станом на 11 грудня 2008 року зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) зібрані з площі 374,4 тис. га. В цілому намолочено 1153,4 тис. тонн зерна, що майже у 1,5 рази більше ніж торік. Середня врожайність зернових культур становить 30,8 ц/га, що на 6,9 ц більше минулого року.

Практично завершено збір цукрових буряків. Накопано 308 тис. тонн солодких коренів, що становить близько половини від минулорічного.

Тваринництво

Впродовж звітного періоду обсяг виробництва тваринницької продукції зменшився проти минулорічного періоду на 0,7%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 22,8%. Поряд з цим у господарствах населення відбулося збільшення на 5%.

Виробництво основних видів тваринницької

продукції у січні-листопаді 2008 року

Всі категорії

господарств

з них

сільськогоспо- дарські підприємства

господарства

населення

2008 р.

у % до

2007 р.

2008 р.

у % до 2007 р.

2008 р.

у % до 2007 р.

М`ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис. тонн

61,4

101,5

13,4

71,3

48,0

115,1

Молоко, тис. тонн

580,5

95,4

79,6

79,8

500,9

98,5

Яйця, млн. шт.

457,4

103,9

102,2

93,9

355,2

107,1

Усі категорії господарств збільшили виробництво мяса (реалізацію худоби і птиці на забій у живій вазі) та яєць відповідно на 1,5% та 3,9%. Виробництво молока зменшилось на 4,6%.

У сільськогосподарських підприємствах виробництво мяса та молока скоротилося відповідно на 28,7% та 20,2%, яєць - на 6,1%. Найбільші темпи скорочення виробництва молока у сільгосппідприємствах Олевського (-43%) та Житомирського (-42,7%) районів. Збільшився валовий надій молока лише в Андрушівському (+1,7%) та Баранівському (+0,3%) районах.

Вирощування худоби і птиці у сільськогосподарських підприємствах області скоротилося до відповідного періоду минулого року в усіх районах, окрім Любарського (+1,9%), що призвело до загального скорочення по області на 27,9%.

Чисельність поголівя худоби та птиці на 1 грудня 2008 року

(тис. голів)

Усі категорії

господарств

з них

сільськогосподарські

підприємства

господарства

населення

2008 р.

у % до 2007 р.

2008 р.

у % до

2007 р.

2008 р.

у % до 2007 р.

Велика рогата худоба

283,1

85,2

103,7

83,2

179,4

86,5

у т.ч. корови

161,6

91,3

42,4

88,7

119,2

92,3

Свині

155,9

71,2

41,8

73,1

114,1

70,5

Птиця всіх видів

5669,1

107,6

611,7

89,7

5057,4

110,3

В усіх категоріях господарств продовжується скорочення поголівя великої рогатої худоби. Станом на 1 грудня чисельність великої рогатої худоби до відповідної дати попереднього року зменшилась на 14,8%, у тому числі корів - на 8,7%, свиней - на 28,8%. Поголівя птиці зросло на 7,6%.

Поголівя великої рогатої худоби, що утримується у сільськогосподарських підприємствах, зменшилось на 16,8%, у тому числі корів - 11,3%, свиней - на 26,9%. Чисельність птиці скоротилась на 10,3%.

Скорочення поголівя великої рогатої худоби відбулося в усіх районах, крім Радомишльського (+8%) та Лугинського (+18,3%) районів.

У сільгосппідприємствах покращились показники кормового забезпечення худоби і птиці. Упродовж січня-листопада заготовлено 174,2 тис. тонн усіх видів кормів, що на 14,2% більше ніж у минулому році. У розрахунку на одну умовну голову припадає 16,2 ц кормових одиниць, що на 4,4 ц більше ніж торік. На 29,8% збільшилось надходження концентрованих кормів, що створює передумови для збільшення продуктивності тварин, зокрема птиці.

За рахунок збільшення валового збору зерна обсяг виготовлення пшеничного та житнього борошна зріс удвічі.

Добувна галузь займає 10% промислового виробництва. Галузь має привабливість у інвесторів. В області на 512 родовищах, з яких лише 190 розробляється, зосереджений великий і різноманітний комплекс корисних копалин. Розвідано 188 родовищ торфу, з яких експлуатується лише 55.

Проведена також розвідка двох комплексних родовищ титаново-апатитових руд, що містять ванадій - Стремигородського і Торчинського. Запаси апатитових руд складають понад 237 млн. тонн. Для їх експлуатації необхідне капітальне будівництво нових рудників та збагачувальних фабрик.

Сприяння нарощуванню виробництва нерудних будівельних матеріалів розвиватиме заодно і інфраструктуру у регіонах області та забезпечуватиме зростаючий попит на цю продукцію у звязку з пожвавленням будівництва шляхів та споруд як в Україні, так в країнах близького зарубіжжя.

Сприяти створенню на базі:

- Кропивенського апатит-ільменитового родовища у Володарсько-Волинському районі гірничо-збагачувального комбінату (за участю приватного виробничого підприємства «Сиріус») для виробництва ільменітового концентрату та мінеральних добрив. Кошторисна вартість - 60,0 млн. грн. Створення 260 нових робочих місць;

- Миколаївського родовища габро ТОВ «Добрин», Олегівського родовища лабрадоритів ТОВ «Украгроресурс», Болярівського родовища габро МП «Комета», Небіжського родовища лабрадоритів ТОВ «Центр Анастасія». Кошторисна вартість - 8,5 млн. грн. Створення 111 нових робочих місць.

За період січня-листопада проти аналогічного періоду минулого року приріст у машинобудуванні становив 22,0%. Збільшилось виготовлення вузлів та комплектуючих до транспортерів, елеваторів та іншого устаткування (у 7 р.), дискових борін (+36,4%), машин для очищення та сортування насіння (у 2 р.), верстатів для формування металу (в 50 р.) та вузлів до них (+34,7%), комплектуючих для кранів, бурильних та прохідних машин (+44,0%), частин машин для обробітку ґрунту (+64,1%) та різних видів послуг.

Основними напрямками подальшого розвитку галузі з початку 2009 року стануть освоєння та налагодження виробництва сучасного обладнання для видобування та обробки природного каменю, в тому числі каменедробильних машин, вантажно-розвантажувальних механізмів та транспортних засобів.

Зростання обсягів виробництва у добувній промисловості становить 13,3%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року вдалося збільшити видобуток корисних копалин (гальки, дробленого каменю, щебеню) для будівельної підгалузі (+19,3%), крихти та гранул (+28,4%) та вогнетривкої глини (+10,5%).

З початку року в галузі склалася неоднозначна ситуація, повязана із неможливістю вирішення питання відведення земельних ділянок, які знаходяться під лісовими угіддями. Подальше провадження гірничодобувних робіт потребує залучення нових ділянок надр на землях лісового фонду.

В галузі виробництва деревини приріст забезпечено на рівні 5,3%. Більш як в 1,7 рази збільшилось виробництво деревяних вікон, дверей, рам та порогів, на 14,1% зріс випуск деревяних столярних та будівельних виробів.

Продовжується освоєння підприємствами галузі нових технологій поглибленої переробки деревини, зокрема у напрямку виробництва клеєної фанери, шпону та дубових матеріалів. Суттєву увагу буде приділено питанням переробки відходів деревини та виробництву паливних брикетів, що дозволить в певній мірі вирішити питання енергозбереження та дещо послабити соціальну напругу завдяки створенню нових робочих місць.

Завдяки ефективній роботі виробників фармацевтичної продукції обсяги виробництва у хімічній промисловості зросли на 23,2%. На 9,6% збільшилось виготовлення фарб та лаків на основі полімерів, на 10,6% - лікарських препаратів (окрім антибіотиків), вдвічі зросло виготовлення будівельних виробів з пластмас та на 7,6% зріс випуск косметичних засобів (шампунів).

В складних фінансово-економічних умовах функціонування діяльність підприємств хімічної підгалузі буде зосереджено на освоєнні ефективної переробки наявних місцевих ресурсів та впровадженні нових видів продукції з метою витіснення із ринку імпортних аналогів.

Одними з найвищих у промисловості залишаються темпи розвитку целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності. Приріст обсягів продукції тут склав 20,7%. В 1,3 рази нарощено виробництво паперу та картону, в 1,7 рази - коробок та ящиків з паперу, на 13,5% збільшено виготовлення етикеток та ярликів, в 1,7 рази - зошитів.

З метою адаптації целюлозно-паперового виробництва до складних фінансово-економічних умов підприємствами області освоюється технологія застосування альтернативних видів сировини (подрібненої соломи замість макулатури).

Попри кризову ситуацію продовжує стабілізуватись становище у створенні неметалевих мінеральних виробів. Обсяги виробництва в галузі зросли на 7,2%, таке збільшення було досягнуто за рахунок нарощування випуску скляних ємностей для фармацевтичних продуктів (+20,6%), силікатної цегли (+3,3%), готових бетонних сумішей (+9,5%) та виробів з асфальту в рулонах (+13,5%).

Покращення у галузі у першу чергу досягнуто завдяки запуску І-ї черги на ТОВ «Церсаніт» Новоград-Волинського району. Подальший розвиток буде забезпечуватись шляхом реалізації проектів за участю іноземного капіталу, зокрема на ЗАТ «Інтертайл» (по виробництву керамічної плитки, санітарно-технічних виробів та декоративних керамічних виробів), ТОВ «Церсаніт» (керамічна плитка та санітарно-технічні вироби) та подальшої модернізації виробничих потужностей фарфоро-фаянсових виробників.

Виробництво неметалевих мінеральних виробів базується на використанні місцевих сировинних ресурсів і є традиційним видом діяльності для області. Воно одне з найбільш експортно-орієнтованих. Окремі фарфорові та склозаводи значну частку продукції поставляють на експорт. Експортуються також облицювальні вироби з природного каменю.

Питома вага продукції виробництва неметалевих мінеральних виробів складає майже 9%.

Основні пріоритети у розвитку їх інноваційної діяльності у галузі полягають у придбанні та застосуванні принципово нового каменеобробного обладнання, у тому числі для виробництва бруківки.

Необхідне також впровадження нових технологічних процесів випалювання виробів з використанням малогабаритних печей нового типу з вищим коефіцієнтом корисних дії, а також потрібне освоєння нових видів господарського посуду.

Передбачено модернізувати теплові агрегати на КП «Городницький фарфоровий завод», ТОВ «Баранівський фарфоровий завод», ТОВ «Корал» Довбишський фарфоровий завод, ВАТ «Полянківський фарфоровий завод». Для цього залучається 17,0 млн. грн. інвестиційних та кредитних ресурсів.

Для реалізації фарфорового посуду на внутрішньому ринку опрацьовується питання відкриття 7 спеціалізованих магазинів в регіонах України. Обсяг капітальних вкладень складає 2,7 млн. грн.

Виробництво неметалевих мінеральних виробів є також перспективним і для забезпечення розвитку будівельної галузі.

Сприяти компанії «Церсаніт» у будівництві заводу по виробництву керамічних сантехнічних виробів у Новоград-Волинському районі та розширенню потужностей по виробництву керамічної плитки на ЗАТ «Інтертайл» у місті Коростені. Кошторисна вартість 350,0 млн. грн. Створення 1,2 тис. нових робочих місць.

Надання пріоритетності розвитку деревообробної промисловості обумовлено тим, що область має одні з найбільших сировинних ресурсів в державі (понад 180 млн. куб. м.) і в перспективі, при активній підтримці, може розвинути діяльність, повязану з глибокою переробкою деревини. На даний час деревообробна галузь області займає лише біля 3% загальнодержавних обсягів, тоді, як лісові ресурси складають більше 10%.

Деревообробна промисловість має швидкий обіг капіталу (майже 14 обертів за рік, у той час, коли по промисловості в цілому не повних два), що забезпечує швидку окупність вкладень та зменшує інвестиційні ризики. Тому підтримка та інвестування виробництва деревини і виробів з неї стане імпульсом для розвитку суміжних галузей економіки та покращанню ситуації на ринку праці у регіоні.

Даний вид діяльності став досить популярним серед підприємств малого бізнесу, оскільки кількість малих підприємств цієї галузі в останні роки зросла вдвічі. Значний попит деревини та виробів з неї має зовнішній ринок. Розвиток експорту сприяє ефективному оновленню виробничих фондів у галузі та забезпеченню поглибленої переробки деревини.

Сприяння роботі підприємств деревообробної галузі стимулюватиме також розвиток місцевого меблевого виробництва, яке в даний час забезпечується в основному сировиною та матеріалами з інших регіонів та зарубіжних країн.

Виходячи з цього, саме вище вказаним галузям надаватиметься пріоритет у їх розвитку.

Діяльність буде спрямована на:

створення в межах повноважень сприятливих економічних, правових та інституційних умов для прискорення формування і функціонування нових субєктів господарювання;

підтримку органами місцевої влади ініціатив бізнесових структур щодо інноваційного розвитку підприємств та галузей;

підтримку інноваційно-активних підприємств, поширення їх досвіду роботи, сприяння науковому потенціалу області у розробленні інноваційних програм розвитку галузей;

сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств та створенню спільних виробництв з іноземним капіталом;

сприяння розвитку господарських відносин між підприємствами харчопереробної промисловості та сільгоспвиробниками, створенню на їх базі спільних інтегрованих підрозділів;

сприяння у створенні виробничих обєднань (кластерів).

Враховуючи ключове значення машинобудування для технологічного переозброєння всіх галузей виробництва, необхідно забезпечити нарощування його частки в загальній структурі промисловості, перш за все, за рахунок його інноваційності. Випереджаючими темпами повинні розвиватись найбільш високотехнологічні та наукоємні виробництва.

Пріоритетним напрямком у сільському господарстві залишається продовження земельної реформи та забезпечення розвитку традиційних для області галузей аграрного сектору (хмелярство, мясне та молочне скотарство, вирощування ріпаку, селекція у цих галузях та підтримка особистих селянських господарств).

Для лісостепової зони пріоритетним напрямом є виробництво зерна та цукрових буряків.

Зерно є найприбутковішою сільськогосподарською продукцією. Так прогнозований рівень рентабельності зернового виробництва в 2006 році становить 17,2%. Сільськогосподарські підприємства області отримають 18 млн. грн.. прибутку.

Подальшого розвитку набула агроінтеграція в напрямку виробництва цукросировини. В 2006 році цукровий буряк вирощений на площі 32 тис. га , що на 8,6 тис. га більше попереднього року, рентабельність складе 7,6%, прибуток становитиме 3,5 млн. грн. Це вплине на розширення площ та збільшення виробництва цукрових буряків в 2007 році.

Одним із головних пріоритетів залишається збереження та підвищення родючості ґрунтів. З цією метою здійснюватимуться заходи щодо формування раціональної структури земельних ресурсів, впровадження системи ґрунтозахисного обробітку ґрунту, проведення протиерозійних і культур технічних робіт, ремонту та реконструкції меліоративних осушувальних систем, хімічний меліорації та агрохімічній паспортизації земель, внесення науково-обґрунтованих норм мінеральних та органічних добрив.

Житомирщина є провідним в країні виробником хмелю.

Певну позитивну дію на розвиток хмелярства має Закон України „Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”.

В умовах реформованого аграрного сектору економіки обсяги виробництва хмелю, як і інших видів сільськогосподарської продукції, визначаються попитом на хмелярство на внутрішньому та зовнішньому ринках. Але на сьогодні в області обсяги виробництва хмелю не забезпечують навіть потреб внутріобласної пивоварної промисловості. Річна потреба в сировині складає в межах 540-560 тонн.

Концентрація зусиль на забезпечення розвитку галузі хмелярства та налагодження в області технології його повної переробки (гранулювання та виготовлення екстракту) значно поліпшить фінансово-господарську діяльність хмелегосподарств.

Щодо тваринництва, то пріоритетним напрямом тут є розвиток мясного і молочного скотарства, особливо в Поліській частині області, де є наявність значних площ природних кормових угідь.

Як показують розрахунки, виробництво молока в даних економічних умовах може бути прибутковим при продуктивності корів 3000-3500 кг на рік, в той час як можливості дійного стада, що зараз утримується в сільгосппідприємствах області, при належній кормовій базі обмежується 2000 кг. В мясному скотарстві середньодобові привіси мають становити не менше 500 г (в даний час - 300 - 350 г).

В тваринництві головною проблемою є низька продуктивність тварин. Вирішення її можливе за умови покращення кормової бази.

Для покращення племінних і продуктивних якостей тварин в області розроблена програма „Селекція у тваринництві”. На забезпечення виконання програмних заходів спрямована діяльність більше 50 племрепродукторів та племзаводів.

Одним із основним завдань є забезпечення розвитку галузі мясного скотарства в господарствах Поліської зони.. Це дозволить зберегти старі

Делись добром ;)