Природно-ресурсний потенціал США. Особливості регіонального розвитку країни

курсовая работа

Вступ

Природно-ресурсний потенціал території (ПРП) - це сукупність її природних ресурсів, які можуть бути використані в господарській діяльності з урахуванням науково-технічного прогресу. ПРП характеризується розмірами і структурою, яка включає мінерально-сировинної, земельний, водний та інші приватні потенціали.

Природні ресурси - це компоненти природи, які використовуються людиною в процесі його господарської діяльності. Одне і те ж поєднання природних умов і ресурсів мало різне значення на різних етапах розвитку людства. Деякі ресурси не використовувалися, тому в них не було необхідності; інші представляли собою нездоланну перешкоду.

Таким чином, коли ми говоримо про природно-ресурсний потенціал території, ми маємо на увазі ті природні ресурси, якими володіє дана територія. При оцінці ПРП прийнято починати з тих ресурсів, запаси яких особливо великі і мають велике значення для економіки країни, регіону або світу.

Актуальність теми. Природні ресурси США - великі й різноманітні. До них відносять компоненти живої та неживої природи, що використовуються (або можуть бути використані в перспективі) як предмети виробництва, споживання й рекреації.

Взаємовідносини суспільства і природи полягають у тому, що фактори економічного зростання - трудові ресурси, засоби виробництва і природні ресурси - у комплексі використовуються суспільством для розвитку виробництва. Питання взаємовідносин суспільства і природи та використання природних ресурсів стають дедалі актуальнішими. І це зрозуміло, бо з розвитком виробництва вилучаються все нові багатства природи, зростає вартість сировини, збільшується кількість відходів, що викидаються у навколишнє середовище. Однак, і це очевидно, було б неправильно вирішувати проблеми збереження ресурсів і середовища шляхом припинення росту або навіть скорочення обсягів виробництва. Такі припущення суперечать закономірностям розвитку людського суспільства і практично нездійсненні.

В даній роботі ми розглянемо природно-ресурсний потенціал та особливості регіонального розвитку США.

Мета курсової роботи : глибоко і фундаментально дослідити природно-ресурсний потенціал США.

потенціал США та особливості регіонального розвитку країни;

Для досягнення мети потрібно вирішити такі завдання:

1) Оцінити значення і місце природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу США;

2) Розглянути компонентну структуру природно-ресурсного потенціалу, проаналізувати рівень забезпеченості США.

3) Охарактеризувати вплив природно-ресурсного потенціалу території на формування

галузей спеціалізації США.

4) Визначити проблеми антропогенного впливу господарської діяльності на

навколишнє природне середовище США.

5) Дати характеристику регіональних проблем ресурсозабезпечення та відтворення природних ресурсів.

Обєктом дослідження курсової роботи є природно - ресурсний потенціал США та регіональний розвиток країни.

Предметом дослідження є аналіз природно - ресурсного потенціалу США та особливості регіонального розвитку країни.

Теоретичною основою для написання курсової роботи послужили збірники наукових праць, періодична література, звітно - статистична документація, інтернет джерела.

1. Значення і місце природних ресурсів у формуванні економічного

потенціалу США

Природно-ресурсний потенціал (ПРП) території -- це сукупна продуктивність природних ресурсів, засобів виробництва і предметів споживання, яка виражається в їхній сукупній споживній вартості.

Природні умови і ресурси істотно впливають на особливості й засади територіальної організації виробництва. Природні умови, що до них зараховують клімат, рельєф, геологічну будову, географічне положення, можуть в одному випадку гальмувати розвиток суспільного виробництва та вважатись несприятливими, а в іншому - створювати додаткові умови для прогресу: родючість грунтів, нормальне зволоження грунтів.

Наявність тих чи інших природних ресурсів (лісові, земельні, рекреаційні), а також корисних копалин може правити за стимул, поштовх для розвитку економіки країни чи окремого регіону.

Природні умови і ресурси справляють істотний вплив на галузеву структуру народного господарства регіону та види виробництва, що залежать від природніх умов, а є й такі, що від них не залежать.[17]

Класифікація природніх ресурсів залежить від поставленої мети. Продуктивні сили - це елементи і сили природи, які можна використовувати у виробничій і невиробничій діяльності людини.

Вони поділяються на:

мінеральні (корисні копалини - паливні, рудні, нерудні).

земельні (типи грунтів, ліси чагарники, пасовища, малопродуктивні землі).

водні ( води Світового океану та води суходолу - озера, річки; підземні - грунтові, артезіанські).

біологічні ресурси (рослинний і тваринний світ).

ресурси Світового океану, що перебувають у воді у розчиненому стані, на

морському дні, й під ним - у товщі земної кори.

рекреаційні (природно-кліматичні, бальнеологічні, заповідні).

кліматичні і космічні (сонячна енергія, енергія вітру, внутрішня енергія Землі ).

За ступенем вичерпності природні ресурси поділяються на вичерпні і невичерпні (рис.1 класифікація природних ресурсів). Вичерпні в свою чергу поділяються на відновні і невідновні. Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується тим, що дедалі більша частина природніх умов перетворюється на природні ресурси

Рис. 1. Класифікація природних ресурсів. . [18]

Мінеральні ресурси - це сукупність запасів корисних копалин у надрах району Землі, придатних для використання у різних галузях господарства.

Корисні копалини - це мінеральні утворення в земній корі з певним хімічним складом і фізичними властивостями, які використовуються людиною у господарській діяльності.

США має в своєму розпорядженні великі природні ресурси , які служать природною матеріальною основою і сировинною базою сильної і життєздатної економіки.

Економічному процвітанню США в чималому ступені сприяють сприятливі природні умови, а також щедрі природні ресурси. Одна з найважливіших передумов швидкого економічного розвитку США, принаймні, протягом двох останніх століть, - наявність багатих і різноманітних корисних копалин. За запасами багатьох з них країна посідає провідне місце в світі. І хоча останнім часом самозабезпеченість США деякими важливими мінеральними ресурсами помітно зменшилася, їх басейни і родовища продовжують надавати великий вплив на географічний малюнок господарства цієї країни. У свою чергу, основні риси розміщення корисних копалин значною мірою зумовлюються особливостями тектонічної будови території, яка складається з декількох великих елементів.

Подальший розвиток країни багато в чому залежить від збереження природної спадщини, організації раціонального господарювання і дбайливого використання всіх компонентів внутрішнього природно-ресурсного потенціалу. Застосовуваний в суспільному виробництві цей потенціал включає продукцію лісової і деревообробної промисловості, сільського господарства, рибальства, а також первинне паливно-енергетичне і мінеральну сировину, що надходять в економіку з видобувних галузей.

Рис. 2. Відношення основних компонентів національного багатства США. [9]

Продукція лісової і деревообробної промисловості включає деревину різних видів, деревну тріску для целюлозно- паперової промисловості та ряд інших комерційних деревних і рослинних продуктів. Рибальство розподіляється на океанічний промисел, вилов і штучне вирощування рибопродуктів у внутрішніх водах, а також широко розвинене спортивне та рекреаційне рибальство. Мінерально-сировинний комплекс забезпечує національну економіку паливно - енергетичною сировиною, рудами чорних і кольорових металів, а також різноманітними видами гірничо-хімічної та гірничотехнічної сировини.

Сукупне національне багатство США в його розширеному трактуванні, що включає використовувані в економіці природні ресурси, оцінювалося приблизно в 400 тис. дол. на душу населення. Як показано на рис.2, приблизно 77% цієї суми припадало на людський капітал, 19% становила накопичена вартість всієї соціальної і виробничої інфраструктури і лише 4 %, або приблизно 16,5 тис. дол. на кожного жителя країни, відповідали питомій вартості природно-ресурсного потенціалу. Його внутрішня вартісна структура була наступною: пасовища - 31%, сільськогосподарські угіддя - 37%, лісові ресурси - 2%, заповідні землі і національні парки - 14%, підземні мінеральні ресурси - 16%.

Наведені дані показують, що найбільш цінним компонентом в економічній системі США є висококваліфікована праця, а вартість первинної мінеральної сировини, на відміну від багатьох країн, що розвиваються, складає лише відносно невелику частину національного багатства.

Високий рівень внутрішнього доходу в США досягається завдяки високій продуктивності праці, що в свою чергу передбачає інтенсивне використання різноманітних технічних засобів для глибокого багатоступінчастого переділу первинних сировинних ресурсів. Разом з тим, значення природно-ресурсного потенціалу для економіки США важко переоцінити. Так, в часності, винятково важлива роль паливно - енергетичної сировини, яка використовується для приведення в дію промислового устаткування, а також необхідна для забезпечення високої транспортної мобільності населення та широкої доступності всіх товарів і послуг. Економічні процеси, характерні для урбанізованого і індустріально розвиненого американського суспільства з високим рівнем добробуту населення і постійно зростаючим обсягом особистого матеріального споживання, веде до формування підвищеного попиту на сировину і енергію.

На всі природно-ресурсні галузі США в 2005р. припадало близько 2,3% національного ВВП, в той час як обробні галузі забезпечували до 11,9% ВВП, тобто більш ніж в 5 разів більше (див. рис.3). Серед ресурсних галузей на першому місці за вартістю первинної продукції знаходяться сільське і лісове господарства, а також рибальство, де сумарно вироблялося 0,9% ВВП.

Рис. 3. Обробні і природно-ресурсні галузі в складі ВВП США в 2005 р. [22]

На всі видобувні галузі доводилося також близько 0,9% ВВП, з яких більшу частину забезпечував видобуток нафти і газу. Сумарні вартісні показники видобутку руд металів, вугілля і гірничотехнічного сировини в 2005 р. склали 0,6% ВВП. Якщо прийняти весь ВВП, створений у природно-ресурсних галузях США за 100% (див. рис.4), то його максимальна частка, 36,1%, припадала на гірничодобувні галузі. На другому місці перебувало сільське господарство, лісове та рибальство - 34,6%, а найнижча часткова вартість виявилася у продукції первинної обробки деревини - 29,3%. Всього в природно ресурсних галузей США, включаючи сільське і лісове господарство, а також видобувний сектор, в 2005р. було зайнято близько 2,8 млн. чоловік, або приблизно 2% всієї робочої сили, а рівень середньої погодинної заробітної плати там був на 16% вище середнього значення по країні. Найбільшим пріоритетом у розміщенні внутрішніх інвестицій та умов оплати праці при цьому володів видобуток нафти і газу, де заробітна плата в 1,3 перевищувала середньогалузевий рівень.

Поряд з такими вичерпними ресурсами, як нафта і газ, метали, промислові мінерали, основу економічного і соціального розвитку США становить і природним чином поновлювані компоненти природного середовища, що включають лісові і сільськогосподарські угіддя, а також інші біологічні ресурси флори і фауни.

Рис.4. Структура ВВП в природно - ресурсних галузях США 2005 р. [ 22]

Делись добром ;)