Проблеми і перспективи, сучасний стан соціально-економічного розвитку Афганістану

курсовая работа

ВСТУП

Актуальність наукової роботи полягає в тому, що Афганістан є однією з найменш стабільних країн світу і тому прогнозування дій таких країн має велике значення для забезпечення безпеки не лише найближчих сусідніх країн регіону, а й будь-якої країни світу. А якщо звернути увагу на той факт, що дана країна займає лідируюче положення у сфері кримінального синтезу й обороту наркотиків, то актуальність країнознавчого (комплексного) вивчення особливостей Афганістану постає не таким вже й екзотичним.

Обєктом даної роботи є Афганістан.

Предметом дослідження виступають проблеми і перспективи, сучасний стан соціально-економічного розвитку країни.

Метою даної роботи є поглиблення існуючих знань про країну, її господарство, населення, зовнішньоекономічні звязки, сприяння кращій орієнтації в соціально-економічних процесах Афганістану з можливістю подальшого використання викладеного матеріалу в практичній діяльності.

У відповідності до мети були поставлені такі завдання:

- вивчити структуру країнознавчої характеристики країни;

- опрацювати методичні основи економіко-географічного дослідження країни;

- провести економіко-географічну характеристику країни;

- визначити проблеми та перспективи розвитку;

- дослідити сучасні зовнішньоекономічні звязки країни;

- вивчити внутрішні відмінності;

- показати особливості соціально-економічного розвитку країни.

В процесі наукового дослідження були використані такі методи: історичний, картографічний, літературний. При написанні роботи використовувались літературні джерела і періодична преса, різноманітні підручники, статистичні дані з компютерної мережі Інтернет, атласи, карт.

Отримані результати дослідження мають певне науково-практичне значення і можуть використовуватися з освітньою і виховною метою в ході навчального процесу, а також практиками, які зацікавлені в успішному включенні у процес зовнішньоекономічної діяльності своєї країни.

Поставлені завдання роботи визначали її структуру. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку літератури.

Роботу викладено на 37 сторінках друкованого тексту. До переліку використаної літератури входить 23 джерела.

Делись добром ;)