Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

курсовая работа

3. Характеристика агропромислового комплексу області, як одного з провідних напрямів розвитку економіки

Агропромислове виробництво відіграє визначальну роль в економіці Чернівецької області. Тут формуються продовольчі ресурси, зосереджена значна частина основних виробничих фондів та працюючого населення.

Особливістю області є те, що вона розташована в трьох природно-географічних зонах: лісостеповій, яка займає Прут-Дністровське межиріччя, передгірській, що знаходиться між Карпатами і річкою Прут та гірській, яка охоплює Буковинські Карпати.

З 809,6 тисячі гектарів земель 473,4 - сільськогосподарські угіддя, в тому числі: 339,2 - рілля, решта - багаторічні насадження, сіножаті та пасовища. Пересічно на одного мешканця припадає 0,51 га сільськогосподарських угідь, в тому числі 0,37 гектарів ріллі [5].

За характером земельних і кліматичних ресурсів територія області є сприятливою для розвитку і функціонування різних галузей і виробництв АПК. В помірно зволоженій лісостеповій зоні сприятливі умови для вирощування зернових, технічних культур, картоплі та овочів, а також виробництва тваринницької продукції. В надлишково зволоженому передгірї переважаючим типом товарного сільського господарства є молочно-мясне скотарство та вівчарство, картоплярство і льонарство. В гірській зоні, де невисока сума температур і велика кількість опадів, не має інтенсивного сільськогосподарського виробництва. Тут як і в передгірї спеціалізуються на мясо-молочному тваринництві й вівчарстві з виробництвом кормових культур та ефективному використанні природних сіножатей.

Продуктивність сільськогосподарського виробництва в Чернівецькій області досить висока. В розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь в усіх категоріях господарств було вироблено в 2006-2008 роках валової продукції в цінах 2009 року відповідно 247,2, 275,7 і 271,3 тис. гривень, що в 1,8-1,7 раза більше ніж по Україні і це є третім показником серед областей. В 2009 році аграріями області вироблено валової продукції сільського господарства на 7,5% менше порівняно з попереднім роком.

Рис. 6. Валова продукції АПК Чернівецької області в цінах 2008 року

Частка рослинницької продукції становила 51,2%, тваринницької - 48,8%. В звязку з складними погодними умовами одержано продукції рослинництва менше на 15,5% порівняно з 2008 роком, продукція тваринництва збільшилась на 2,7 відсотка. В особистих селянських господарствах отримано 88,2% загального обсягу валової продукції, в сільськогосподарських підприємствах - 11,8 відсотка.

Завершується проведення земельної реформи. Близько 190 тисяч громадян Буковини стали власниками права на земельну частку (пай), з яких 116 тисяч віддали свої земельні паї в оренду новим агроформуванням. Оформлено 78,6 тисяч актів на право приватної власності на землю і близько 36,9 тисяч знаходяться в стадії виготовлення.

Проводиться робота по розпаюванню майна колишніх колективних сільськогосподарських підприємств. Згідно нормативних документів проводиться розподіл цього майна. З загальної кількості власників майнових паїв 85 відсотків отримали відповідні свідоцтва. Понад 67 тисяч селян вийшли з господарств з майном в натурі, а 130,5 тисяч на договірних умовах передали його в оренду новим субєктам господарювання.

Відбулися суттєві зміни в структурі виробництва. На провідне місце вийшла рослинницька галузь, частка якої у загальному виробництві валової продукції у 2009 році склала 51,2 відсотка.

Рис. 7. Структура АПК Чернівецької області за обсягами виробництва у 2008-2009 роках, %.

Важливою галуззю агропромислового комплексу є тваринництво. За 2009 рік досягнуто стабільних результатів у виробництві тваринницької продукції. Зокрема, всіма категоріями господарств вироблено 56,4 тис.тонн мяса в живій вазі, 364,0 тис.тонн молока, 235,4 млн.штук яєць. В порівнянні до минулого року виробництво цих продуктів збільшилось відповідно на 5,9; 1,0; 14,7 відсотків. Це дає підстави для сподівань, що тваринництво незабаром знову повернеться на чільну позицію, адже протягом тривалого часу саме воно було провідною галуззю сільського господарства Буковини. Цьому сприятиме реалізація цільових комплексних програм розвитку галузі, де провідне місце відводиться кормовиробництву і селекційно-племінній роботі. Саме ця сфера діяльності може стати найбільш привабливою для інвестування.

Характерною особливістю сільськогосподарського виробництва нашої області, як і всього Західного регіону держави, є те, що останнім часом провідним типом виробників сільськогосподарської продукції стали особисті селянські господарства, питома вага яких у загальнообласному виробництві складає понад 80 відсотків. Їм належить провідна роль у формуванні ринку овочів, фруктів, ягід, картоплі, мяса, молока, яєць. Великотоварні сільськогосподарські підприємства формують ринок зернових культур, цукросировини, окремих видів тваринницької продукції. Останнім часом у виробництві продовольчих товарів зростає частка фермерських господарств, які мають значну перспективу в регіоні [7].

Зміни в структурі виробництва та землекористування разом з реалізацією природоохоронних заходів суттєво поліпшили екологічну ситуацію в регіоні. Із зменшенням внесення органічних і мінеральних добрив знизився вміст в грунті легкогідролізованих форм азоту, рухомих форм фосфору і обмінного калію і їх перехід в продукти харчування. Останніми роками для боротьби з бурянами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур господарюючими субєктами вноситься менша кількість засобів захисту рослин. В більшості господарств використовуються не більше 1 кг пестицидів на гектар ріллі, а в господарствах гірського Путильського району ці препарати взагалі останнім часом не застосовувалися. Це створило сприятливі умови для збільшення виробництва в області сировини для екологічно чистого, дитячого та дієтичного харчування, а завдяки цьому можна освоїти випуск та розширити асортимент цієї продукції на підприємствах харчової галузі.

Дуже актуальною проблемою для агропромислового комплексу залишається технічне і транспортне забезпечення виробництва. Хоча за останні два роки темпи поповнення господарств області технікою вітчизняного та іноземного виробництва дещо зросли, але цього явно недостатньо для технічного забезпечення галузі. Тому зараз акцент зміщується на кооперування коштів господарств по придбанню та використанню складної техніки шляхом створення машино-технологічних станцій, механізованих загонів. Поряд з цим створюється розгалужена мережа торгівельно-посередницьких організацій, лізингових фірм. В 2000-2009 роках на умовах лізингу в область надійшло 37 одиниць високопродуктивної техніки. Крім того, господарства області за власні кошти придбали в 2009 році ще 52 одиниці. Тому, сільгосптоваровиробники області зацікавлені в створенні центру технічних послуг, виїзних ремонтно-діагностичних бригад, виставочних залів по продажу нової техніки, фірмових магазинів по реалізації запасних частин та організації ремонту машин, вузлів і агрегатів заводами-виробниками.

Загалом, питання надання послуг, формування та функціонування аграрного ринку, розвитку інфраструктури села нині набувають особливої ваги, адже від темпів їх вирішення залежить подальший розвиток усіх типів агроформувань. Нещодавно отримала акредитацію Буковинська універсальна біржа, яка буде займатись наданням послуг з укладання та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. На базі Чернівецької товарної біржі створено аграрний сектор, в районах працюють 10 брокерських контор.

З метою надання послуг особистим селянським господарствам у реалізації і переробці продукції власного виробництва в області функціонує 371 заготівельний пункт, 220 підприємств по переробці зерна, випічці хліба і виготовленню олії.

В обласному, районних центрах та селах області постійно проводяться виставки-ярмарки сільськогосподарської продукції, функціонують 17 оптово-продовольчих і 56 оптово-плодоовочевих ринків, 2 агроторгові доми.

Для збереження генетичного потенціалу та покращення продуктивності, а також лікування сільськогосподарських тварин діють 65 пунктів штучного осіменіння, 70 - ветеринарного обслуговування, 75 ветеринарних аптек.

Не менш важливим є задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств насінням, мінеральними добривами та засобами захисту рослин. З цією метою в області відкрито ряд агромагазинів. В кожному районі діють станції захисту рослин, які надають теоретичні та практичні консультації.

Для забезпечення господарств кредитними ресурсами та з метою спрощення отримання позики утворено 6 кредитних спілок.

Поряд із створенням сприятливих умов для виробництва і реалізації продукції виникає необхідність у мережі інформаційно-консультаційних центрів і служб дорадництва. Поле діяльності цих інституцій досить широке. Вони повинні надавати послуги інформаційного характеру щодо ціни на сільгосппродукцію та матеріально-технічні ресурси, ринків збуту, а також з питань організації аграрного виробництва, нових технологій в рослинництві та тваринництві, підвищення рентабельності тієї чи іншої галузі і господарства в цілому, консультацій щодо сплати податків, організовувати різнопланові навчання, допомагати в розробці бізнес-планів тощо. Нині в області є всі умови для створення і функціонування такого роду структур, необхідна зацікавленість відповідних організацій, які можуть надавати ці послуги [7].

Харчова промисловість Буковини, як складова частина аграрного сектору економіки області, працює в напрямку нарощування виробництва та збільшення асортименту високоякісних продовольчих товарів. Над вирішенням цієї життєво важливої проблеми в області більш як на 70 підприємствах харчової переробної промисловості, що обєднує 10 галузей, працює понад 8 тисяч працівників. Щорічно на прилавки магазинів надходять сотні нових найменувань продуктів харчування, які за своїми смаковими і поживними якостями значно кращі за іноземні аналоги. Продукція харчових підприємств області добре відома не лише в Україні, але і за її межами. Харчовими переробними підприємствами АПК області за 2009 рік вироблено товарної продукції на суму 443,7 млн.грн., що майже на 30 відсотків більше, ніж за 2008 рік. Зі значним збільшенням обсягів виробництва проти 2008 року спрацювали мясопереробна, консервна, молокопереробна, спиртова та хлібопекарська галузі.

Виготовлені за старовинними рецептами і сучасними технологіями ковбасні вироби витіснили з місцевого ринку продукцію європейських країн. Найпотужнішим серед мясопереробних підприємств є приватне підприємство "Колос", яке щорічно виробляє біля 5 тис.тонн мяса і субпродуктів І категорії, ковбасних виробів, що налічують більше 150 найменувань, 45-50 туб мясних консервів, біля 40 тонн напівфабрикатів, 130 тонн варених ковбас для дитячого харчування. В області продукція реалізується в пяти фірмових магазинах, два з яких працюють за методом самообслуговування - по типу супермаркетів світового рівня. Відкриті представництва в Києві, Житомирі, Одесі, Миколаєві, Івано-Франківську, Харкові, Хмельницькому, Вінниці.

Конкуренцію в виробництві та реалізації мясоковбасних виробів ПП "Колос" створюють ВАТ "Чернівцімясопромсервіс" та ДП "Мясо Буковини" Новоселицького птахокомбінату. ВАТ "Чернівцімясопромсервіс" щомісячно виробляє до 30 тонн ковбасних виробів. До традиційних варених ковбас, сосисок, напівкопченостей добавились сировялені ковбаси. Асортимент ковбасних виробів перевищує 30 видів. А ДП "Мясо Буковини" крім високоякісних мясних і ковбасних виробів виробляє тверді жирні сири та рибну продукцію в асортименті.

З липня 2009 року відновив свою роботу Новоселицький сирзавод, що належить ДП "Екосир". Підприємство спеціалізується на виробництві твердих жирних сирів. Щомісячно виробляється до 110 тонн високоякісної продукції в асортименті - це сири "Російський", "З паприкою", "З часником", "З цибулею", "З зеленню", "Костромський". Враховуючи, що продукція користується широким попитом у споживачів не тільки в державі, але й за її межами, завод розширює виробництво, використовуючи новітні технології та високоякісну сировину гірської і передгірської зон краю, що відзначається цілющими властивостями і екологічною чистотою.

Лужанський експериментальний спиртзавод - одне з найдавніших підприємств Буковини. В 1910 році маленьке приватне підприємство розпочало виробляти спирт з картоплі. Поступово виробництво розширювалось, завод розбудувався, збільшуючи свої потужності. Зараз підприємство виробляє спирт етиловий ректифікований вищої очистки, спирт етиловий абсолютований, спирт етиловий технічний. З 2000 року завод бере участь у реалізації державної програми "Етанол". За 2007-2009 роки вироблено 4600 тонн високооктанової кисневої добавки до бензинів (ВКД). Потужності дозволяють щорічно виробляти 7000 тонн ВКД.

На повну потужність працює єдине підприємство Західного регіону, що переробляє олійні культури - Чернівецький олійно-жировий комбінат. З 1998 року ним, крім насіння соняшнику, освоєно переробку насіння ріпаку і сої та виробництво з них олії. Переробка цих культур дає можливість збільшувати виробничий цикл підприємства до 10-11 місяців, бо природно-кліматичні умови області не дозволяють вирощувати достатню кількість соняшнику. За 2008 рік підприємством було перероблено більше 40 тис.тонн олійних культур і вироблено 14 тис.тонн олії рослинної. В 2009 році виробництво олії зросло майже в 3 рази і становитиме 36 тис.тонн. Висока якість олії рафінованої, дезодорованої була відзначена в минулому році Золотими медалями і дипломами на виставках в містах Києві та Санкт-Петербурзі.

Одним з найпотужніших і сучасних підприємств харчової галузі є ВАТ "Роси Буковини".

Підприємство засноване в 1994 році. Щорічно виробляє 1325 тис. дал безалкогольних напоїв та 94 тис. дал мінеральної води. "Роси Буковини" - це екологічно чиста бездоганна продукція, якість якої забезпечується сучасними технологіями і устаткуванням. Вода, що використовується для виробництва напоїв, визначена голландською фірмою "NURICIA EXPORT B.V.", як одна з найбільш придатних для приготування дитячого харчування за стандартами Європейського Союзу. У рамках спільної діяльності з міжнародним концерном "Ярк Київ" освоєно виробництво води, збагаченої іонами йоду. "Йодіс Роси Буковини" дозволяє вирішити проблему йододефіциту, що має місце як у світі, так і на Україні "Роси Буковини" - це один з найпотужніших виробників питних вод і безалкогольних напоїв у Західному регіоні України, виготовляє їх більше 15 видів за власними технологіями. Потужності підприємства дозволяють (за умови реалізації) виробляти понад 2000 тис.дал безалкогольних напоїв [5].

Для створення дистрибюторської компанії по реалізації продукції ВАТ "Роси Буковини" на всій території України підприємство потребує інвестиції в сумі 2000 тис.дол. США. Термін окупності інвестицій - 5 років.

Головною установою Центру наукового забезпечення регіону є Буковинський інститут агропромислового виробництва. Визначальними напрямками його діяльності є:

- розробка оптимізаційних, адаптованих до умов регіону, моделей відтворення родючості змитих грунтів з урахуванням охорони довкілля;

- удосконалення технологій ефективного використання низькопродуктивних схилових орних земель шляхом їх залуження;

- виведення нових високопродуктивних імунностійких сортів та гібридів кукурудзи, сої, квасолі, томатів, плодових та горіхоплідних культур;

- удосконалення існуючих і виведення нових порід, внутрішньопородних типів, ліній великої рогатої худоби, свиней та овець;

- розробка і удосконалення енерго- та ресурсозберігаючих технологій виробництва рослинної і тваринницької продукції та її переробки;

- відтворення елітного насіння районованих і перспективних сортів сільськогосподарських культур.

Розроблені вченими інституту науково-обгрунтовані системи землеробства для умов регіону, забезпечують відтворення родючості змитих грунтів, реалізацію потенціалу продуктивності сучасних сортів та гібридів, охорону довкілля, збільшення виробництва рослинної продукції на 16-23% із зменшенням енергозатрат на 20-26%.

Нині у виробництві культивуються десятки сортів і гібридів селекції інституту, які відзначаються високою врожайністю, холодостійкістю та технологічністю. Це скоростиглі гібриди кукурудзи, які в умовах виробництва забезпечують 95-100 цнт/га сухого зерна, ранньостиглі холодостійкі сорти сої забезпечують по 30-35 цнт/га насіння з високим вмістом олії та білку. Сорти Іванка і Чернівецька 8 є національними стандартами.

Впровадження удосконаленої адаптованої до умов Буковини української інтенсивної технології вирощування цукрових буряків забезпечує приріст врожаю коренеплодів на 85-115цнт/га, в умовах експериментального впровадження її дозволяє одержати 460-500 цнт/га коренеплодів при собівартості 1 цнт 7-8,5 гривень [6].

В галузі тваринництва створено високопродуктивні стада корів Прикарпатського типу червоно-рябої молочної породи худоби, Західний тип червонопоясої спеціалізованої лінії мясних свиней, Буковинський тип асканійської мясо-вовнової породи овець, ведеться робота по створенню нового типу мясної симентальської породи. Важливим є те, що більшість наукових розробок впроваджується у виробництво насамперед шляхом реалізації інноваційних проектів в базових сільськогосподарських підприємствах області.

Одним із найважливіших завдань Центру є поширення сільськогосподарських наукових знань.

Центром наукового забезпечення розроблена "Система ведення сільського господарства в Чернівецькій області" в якій відображено науково-практичні заходи по запобіганню та зменшенню негативного впливу екстремальних погодних умов на розвиток сільського господарства області.

Підготовлено і видано книги "Поради сільському господарю по землеробству і тваринництву", "Земельні ресурси Буковини", видано ряд статей та рекомендацій.

Вчені інституту постійно приймають участь в проведенні обласних і районних семінарах, круглих столів, виступають на радіо і телебаченні та інших засобах інформації, які дозволяють поширювати наукові досягнення.

Поряд із суто науковою діяльністю не менш важливою є робота інституту, як головної установи Центру наукового забезпечення регіону. Разом із місцевими органами виконавчої влади розробляються цільові Програми розвитку агропромислового виробництва області, формується і реалізується програма інформаційно-консультативного забезпечення АПК, здійснюється науково-методичне керівництво з питань насінництва, селекції та племінної роботи, реалізуються заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів агропромислового виробництва, здійснюється маркетинг науково-технічної продукції.

Делись добром ;)