Рекреаційні ресурси поліської частини Рівненської області

дипломная работа

1.1.1 Поняття рекреаційні ресурси

Останні десятиліття ознаменувалися інтенсивним розвитком рекреаційної сфери, яка є провідною галуззю економіки багатьох країн світу і однією з найбільших користувачів природних ресурсів, що визначають її територіальну організацію, напрями спеціалізації формують туристичні потоки та рівень ефективності роботи рекреаційних закладів. Тому проблема забезпечення рекреаційних потреб досить давно розглядається як проблема освоєння та раціонального використання природних рекреаційних ресурсів.

При цьому варто зауважити, що довгий час при висвітленні проблем організації курортної та рекреаційної діяльності використовувались терміни "умови рекреаційної діяльності", "лікувальні фактори", "обєкти туризму та екскурсій". Характерною рисою цих понять було те, що вони визначали, перш за все, якісну сторону можливостей організації відпочинку, доцільності використання того чи іншого фактора і не співвідносились з ресурсами. Це пояснюється двома причинами: незвичайністю характеристик обєктів, які розглядаються в якості рекреаційних ресурсів, і тим, що сфера рекреаційного обслуговування не відносилась більшістю дослідників до системи господарства. Саме розвиток сфери рекреаційного обслуговування як повноправної галузі господарства, поставило перед наукою питання про необхідність не лише глибокого розгляду проблеми, повязаної і використанням рекреаційних ресурсів, а й чіткого формулювання поняття рекреаційних ресурсів. Відношення тих чи інших обєктів до рекреаційних ресурсів, як і до всіх інших видів ресурсів виробничої та невиробничої діяльності, повинно опиратись на такі фундаментальні критерії: суспільна потреба використання, технічно - економічна необхідність освоєння, рівень вивченості.

Для рекреаційного природокористування важливо розрізняти поняття природні рекреаційні ресурси та природні рекреаційні умови.

Природні рекреаційні ресурси - це компоненти природного середовища та їх територіальні поєднання, які володіють сприятливими для рекреаційної діяльності властивостями і служать чи можуть служити матеріальною основою для організації лікування, оздоровлення, відпочинку, туризму та розвитку людини.

Природні рекреаційні умови - це компоненти та якості природного середовища, які сприяють рекреаційній діяльності, але не її матеріальною основою [85].

Рекреаційні ресурси мають ряд особливостей, характерних для них загалом і специфічних для окремих груп. Рекреаційні ресурси є стаціонарними, нетранспортабельними, не здатними до нагромадження, мають особливості при збереженні, або збереження зовсім неможливе. Використання ресурсів потребує вкладання коштів у створення відповідної інфраструктури, що забезпечує їх споживання, яке може бути багатоваріантним із значними сезонними коливаннями в обсягах використання.

Отже, основними характеристиками рекреаційні ресурси є:

багатофункціональність призначення;

функціонування у двох формах - речовій та вартісній;

територіальна визначеність та локалізація;

відносне збереження натуральної форми та властивостей;

неповторність кожного рекреаційного ресурсу та території;

- формування споживчої вартості під дією природних чинників та праці людини;

- наявність інвестиційної вартості;

забезпечення фізіологічних, соціальних, інтелектуальних, пізнавальних, культурно-естетичних потреб людини;

низька цінова еластичність, тривале використання одного й того ж рекреаційного ресурсу, території та здатність при цьому слугувати основою для формування різних рекреаційних послуг;

- різний ефект від споживання (використання) рекреаційних ресурсів.

Мотиви використання рекреаційних ресурсів кінцевими споживачами надзвичайно різні: лікування, профілактика, оздоровлення, відпочинок, зміна оточення тощо, що стимулює відповідні заклади диференціювати послуги, забезпечувати їх комплексність, використовуючи як спеціальні, так і загальні рекреаційні ресурси. Поліфункціональність природних ресурсів не лише обумовлює формування комплексів рекреаційних занять, а й дозволяє розглядати (виділяти) їх екологічні, соціальні, економічні функції. Саме поєднання рекреаційних ресурсів дозволяє комплексно освоювати рекреаційні території, використовуючи інтенсивний напрям розвитку.

рекреаційний ресурс культурний географічний

Делись добром ;)