Рельєф урбанізованих територій Скибових Карпат у межах Турківського району

дипломная работа

ВСТУП

Концентрація населення та промислового потенціалу на території сприяє зміні, а то й докорінному перетворенню природних компонентів та рельєфу цієї території, що часто веде до порушення внутрішніх звязків у геосистемах, виникнення процесів і явищ, які безпосередньо впливають на життя окремих людей. Тому вивчення антропогенних змін рельєфу має велике значення. Даним вивчення займається антропогенна геоморфологія.

Так як це дисципліна відносно молода, то досліджень відносно великої кількості теритирій не проводилось. Тому територією дослідження даної роботи обрано частину Скибових Карпат у межах Турківського району. Скибиві Карпати у даному регіоні представлені Верхньодністерськими Бескида займають північно-західну частину Скибових Карпат. Їхня північно-східна межа проходить від державного кордону з Польщею до долинир.Стрий уздовж орографічного уступу з Передкарпаттям, а південно-західна контактує зі Стрийсько- Сянською Верховиною (зона Кросно). Протяжна долина Стрию відділяє Верхньодністерські Бескиди від Сколівських Бескидів. Середні висоти досліджуваної території становлять близько 750м, найвища вершина-г.Магура Лімнянська(1022м н.р.м.). Тут переважає низькогірний рельєф із куполоподібними вершинамихребтів, що розчленовані притоками Дністра, Стривігору, Стрию та Бистриці-Під бузької.В межах Турківського району Скибові Карпати займають близько 35 % території. Невеликі абсолютні висоти тапорівняно легка доступність зумовили швидкезаселення цієї частини Карпат

Метою дипломної роботи є встановлення особливостей антропогенної трансформації рельєфу Скибових Карпат Турківського району базуючись на теоретичних засадах антропогенної геоморфології та суміжних дисциплін, літературних джерел і власних польових досліджень, за допомогою запропонованої методики в історичному, аналітичному і прогностичному аспектах. Обєктом дослідження є рельєф урбанізованих територій Скибових Карпат у межах Турківського району.

Предмет дослідження - просторова і часова антропогенна трансформація форм рельєфу, рельєфотвірних порід і геоморфологічних процесів на найбільших обєктах, які зазнали антропогенного впливу на цій території, а саме :Турківський щебеневий карєр ,частина русла річки Дністер на якій збудована Явірська ГЕС, та певні ділянки місцевості, які зазнали рельфотвірних змін у звязку з будовую транспортної інфраструктури району.

Робота виконувалась загальнонауковими методами (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, моделювання тощо), геоморфологічними (морфологічний, морфоструктурний, морфодинамічний, порівняльно-морфологічний, інженерно- та еколого-геоморфологічного аналізу тощо) та методами інших наук (картографічні, геологічні, метеорологічні, математичні тощо). В основу роботи покладені результати польових і камеральних досліджень, матеріали Турківської райдержадміністрації, , дані надані працівниками великих антропогенних обєктів досліджуваної території , а також інформація, вміщена у публікаціях українських і закордонних авторів.

Робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел , містить малюнки (фотографій),() таблиць. Загальний обсяг роботи становить () сторінок.

Делись добром ;)