Розміщення продуктивних сил Волинської області

курсовая работа

3. Сучасна галузева структура та рівень розвитку господарського комплексу області

Протягом 2000-2010 pp. значно скоротилось виробництво в основних галузях промисловості та сільського господарства, що відповідно позначилось на зменшенні обсягів валового внутрішнього продукту. Внаслідок дезінтеграції і припинення діяльності частини підприємств, а також проведення (частково) реструктуризації суттєво змінились пропорції господарського комплексу області. Зміни відбулись, перш за все, за рахунок скорочення питомої ваги у створенні валової доданої вартості багатьох основних галузей спеціалізації сільського господарства і промисловості. Обєми продукції галузей матеріального виробництва постійно змінювались. У першій половині досліджуваного періоду відбулося скорочення продукції промисловості, сільського господарства. Починаючи з 1998 року, спостерігається зростання її обсягів, яке в 2010 році становило 44% до попереднього року. Таким чином, за останні роки відбулося перевищення обсягу випуску продукції промисловості порівняно з сільським господарством.

Частка Волинської області у валовій доданій вартості України становить 1,4%. В галузевій структурі валової доданої вартості галузі, що виробляють товари, становлять лише 59,4%, у тому числі: промисловість -- 17,1, сільське господарство -- 34,0, будівництво -- 6,0%; галузі, що надають послуги, -- 40,6%, зокрема: транспорт і звязок -- 13,7, галузі сфери обігу -- 6,9, житлово-комунальне господарство -- 5,4, галузі соціально-культурної сфери -- 9,8%. Таке явище є закономірним у розвитку аграрно-промислового регіону (табл. 3).

Таблиця 3. Галузева структура валової доданої вартості Волинської області, в цінах відповідних років, відсотків від економіки

Регіон

Промисловість

Сільске господасртво

Будівництво

Іні виробничі галузі

Транспорт і звязок

Галузі сфери обігу

Житлово-комунальне господасрство

Галузі соціально-культурної сфери

Інші галузі, що надають послуги

2009 рік

Україна

32.3

13,8

6.9

ІД

15,5

8,3

5,8

4,9

11,4

Волинська

область

156

31,8

6,3

1,2

15,2

5,3

12,2

4,3

2010 рік

Україна

34,2

14,1

5,2

1,6

14,8

9,9

5,5

8,3

6,4

Волинська

область

17,1

34,0

6,0

2,3

13,7

6,9

5,4

9,8

4,8

*www.ukrstat.gov.ua

Діаграма 1. Галузева структура промисловості Волинської області (без малих підприємств) за обсягом продукції у цінах відповідних років, %

*www.ukrstat.gov.ua

Промислове виробництво області формувалось на основі розвитку трьох галузей обробної промисловості -- машинобудування і металообробки, легкої та харчової промисловості, частка яких у 1990 році складала 78% товарної продукції га понад 60% кількості промислово-виробничого потенціалу (машинобудування і металообробка -- 26,3%; легка промисловість -- 23,8%; харчова -- 27,9%).

Внаслідок нерівномірності темпів росту та падіння виробництва в окремих галузях за 2000-2010 pp. галузева структура промисловості області змінилася і за обсягом продукції (без малих підприємств) в діючих цінах підприємств на 01.01.2010 складала: електроенергетика -- 2,8%; паливна промисловість -- 3,8; чорна металургія -- 0,8; кольорова металургія -- 4,0; хімічна і нафтохімічна промисловість -- 4,1; машинобудування і металообробка -- 14,3; лісова і деревообробна -- 2,8; промисловість будівельних матеріалів -- 6,7; легка промисловість -- 2,8; харчова промисловість -- 55,6% (діаграма 1).

Таким чином, частка промисловості в галузевій структурі зменшилась у таких галузях, як легка промисловість (на 21,0 відсотковий пункт), машинобудування і металообробка (відповідно на 12), але збільшилась -- у харчовій (на 27,8), електроенергетиці (на 2,7) і паливній промисловості (на 2,3).

За 2000-2010 pp. значно скоротилось виробництво основних видів промислової продукції в натуральному виразі, зокрема автомобілів і продукції легкої промисловості (табл. 5).

Таблиця 5. Динаміка виробництва основних видів промислової продукції Волинської області

Види продукції

2008

2009

2010

2010 % до

2009

2008

Автомобілі

16500,0

891,0

82,0

0,5

9,2

Бавовняні тканини, млн.м

0,5

0,02

0,0

0,0

0.0

Шовкові тканини, млн. м2

68,9

3,5

2,0

2.9

57,1

Взуття, тис. пар

1935

152

169

8,7

111,1

*www.ukrstat.gov.ua

За станом на 01.01.2010 вартість основних виробничих фондів у промисловості складала 2,56 млрд. грн. або 21,3% від усієї вартості основних фондів області і 0,9% від загальнодержавних. Чисельність зайнятих складає -- 53,5 тис. осіб, при обсязі виробленої продукції галуззю 1109,8 млн. гривень (з малими підприємствами).

Паливно-енергетичний комплекс області представлений слабко розвинутою енергетичною базою та незначними обсягами видобутку вугілля і торфу. Товарна продукція ПЕК має тенденцію до зменшення. Так, за 2010 р. в порівнянні з 2000 р. обсяг продукції зменшився на 8,3 млн. грн. (200 р. -- 45,9, 2010 р. -- 37,6 млн. грн.).

Розміщення продуктивних сил Волинської області подано нижче на картосхемі:

Картосхема РПС Волинської області

Електроенергетика області представлена одним підприємством та 29 виробництвами, якими вироблено продукції на суму 29,9 млн. грн. У 2010 році було вироблено 0,03 млрд. кВт. год. електроенергії. При цьому в область для задоволення її потреб передано з інших районів 1,5 млрд.кВт.год електроенергії. Забезпеченість потреб за рахунок особистого виробництва становить 2%. Уся електроенергія в області виробляється на базі органічного палива. За період 2000-2010 pp. частка електроенергетики в обсязі продукції всієї промисловості зросла з 0,1 до 2,8%.

Паливна промисловість області нараховує пять підприємств і одне виробництво. У 2010 році галузь виробила продукції на 37,6 млн. грн. (питома вага обсягу продукції в загальному обсязі промисловості 3,8%).

В області достатньо розвинута вугільна і торфяна промисловість, які покривають виробничі та споживчі потреби промисловості й населення області. За 2000-2010 роки споживання вугілля зменшилось на 55,4%. У 2010 році вугільна промисловість виробила 89% обсягу продукції паливної промисловості та торфяна -- 10,9%. Торф використовується, в основному, як паливо, частково покриваючи потребу населення у паливних ресурсах. У 2010 році добуто 161,0 тис. тонн паливного торфу (в Україні -- 26%).

Машинобудівний комплекс. Машинобудування і металообробка -- важливі галузі промисловості області. На цих підприємствах виробляється близько 14,3% промислової продукції. За 2000-2010 роки частка машинобудівної продукції у вартісній структурі промислової продукції області знизилася на 12 процентних пункти.

У структурі комплексу області машинобудування займає 87,2%. Машинобудування в області представлене такими підприємствами: завод "ВолиньМаш", ВАТ "КіверціСпецМаш", ВАТ "Ковельсільмаш", Луцький автомобільний і авторемонтний заводи, Луцький підшипниковий завод, ОАО "Луцьккомунмаш" та інші.

По окремих видах продукції область займає одне з провідних місць у машинобудівному комплексі України (комплектні низьковольтні прилади, машини для скотарства і кормовиробництва, раздавачі корму для свиней, транспортери для збирання гною з корівників і свинарників, центробіжні насоси, підшипники).

Хімічна і нафтохімічна промисловість області представлена 30 підприємствами і одним виробництвом, з них заводи у місті Луцьк: по випуску виробів із пластмас, "Спектр" та "Полімер".

За період 2010-2011 pp. питома вага в обсязі продукції всієї промисловості збільшилась на 2,7 процентних пункти.

Лісовий комплекс представлений лісовим господарством, лісовою, деревообробною і целюлозно-паперовою промисловістю. Основу комплексу становить лісове господарство, головним напрямом діяльності якого є раціональне лісокористування, розширене відтворення лісових ресурсів на базі інтенсифікації виробництва, посилення водоохоронних і захисних функцій лісу, а також збільшення його площі за рахунок повного використання лісового фонду.

В структурі лісового комплексу важливе місце займають лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість. У подальшому лісопромисловий комплекс буде мати важливе значення у народному господарстві регіону, що обумовлене наявністю сировинних ресурсів і забезпеченістю трудовими ресурсами. Ліси області входять до складу Поліського лісозаготовчого району.

Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість представлена в області 72 підприємствами і 486 виробництвами (2010 p.). випуск продукції галузі становить 64,6 млн. грн. (5,8% в загальному обсязі продукції промисловості). В її галузевій структурі виділяється деревообробна (зокрема меблева) промисловість, на яку припадає 92% (31,6%).

Комплекс по виробництву товарів народного споживання. Промисловість області виробляє 2,0% державного випуску товарів народного споживання на суму 593,5 млн. грн. у фактичних цінах. У розрахунку на душу населення випуск товарів складає 562 грн. або 93,5% від середньодержавного рівня. За станом на 2010. в області функціонує 159 підприємств і 650 виробництв (легка та харчова, включаючи борошномельно-крупяну), які виробляють товари народного споживання.

У структурі виробництва питома вага непродовольчих товарів складає 12,4% (у 1990 році -- 41,1%).

Легка промисловість області представлена 39 підприємствами та 22 виробництвами, які виробляють 2,7% товарної продукції промисловості. Слід зазначити, що при значному скороченні штату працівників за період з 1990 по 2010 р. обсяг продукції цієї галузі зменшився у загальному обсязі продукції промисловості на 21 процентних пункти.

У галузевій структурі 36,6% займає текстильна та 60,3% швейна промисловість. У 2010 р. в області вироблено 5,4% тканин усіх видів в Україні.

Агропромисловий комплекс є однією з найбільш важливих виробничих систем, який охоплює такі сфери виробництва, як сільське господарство, харчова і переробна промисловість та виробниче обслуговування основних галузей, що включають матеріальне забезпечення технікою, добривами, засобами захисту рослин, складами, сховищами тощо. Регіональний АПК Волинської області -- це складна система, що має свою специфіку і проблеми. Слід зазначити, що в галузевій структурі валової доданої вартості області агропромисловий комплекс займає 34,0% і забезпечує 3,3% державного випуску продукції. Порівняно з минулими роками цей показник збільшився і передбачається подальша його стабілізація.

Займаючи 2,5% сільгоспугідь та 2,1% ріллі країни, в області у 2010 році вироблено 2,1% зерна, 3,7 -- цукрових буряків, 6,0 -- картоплі, 1,9 -- овочів, 2,6 -- мяса (у забійній вазі) і 3,6% молока. В усіх категоріях господарств отримано 3,2% загальнодержавного обсягу валової продукції сільського господарства. В області рівень використання землі в сільському господарстві вищий, ніж у середньому в країні;, на 100 га сільськогосподарських угідь вироблено валової продукції на суму 78,0 тис. грн., проти 61,6 тис. грн. в Україні. В області є меліоровані (осушені і зрошені) землі, які займають 275,4 тис. га.

Грунтово-кліматичні та економічні умови надзвичайно сприятливі для вирощування в північних районах льону, картоплі, в південних -- цукрового буряку, зерна. Велика кількість кормових угідь, кормовиробництва створюють сприятливі умови для розвитку скотарства мясо-молочного напряму. Отже, сільськогосподарське виробництво області розвивається в напрямі скотарсько-зерново-цукрової спеціалізації.

У структурі товарної продукції сільського господарства сільськогосподарських підприємств питома вага тваринницьких галузей складає 44,9%, серед яких переважає мясо-молочне скотарство, особливо в північних районах області.

У рослинництві основними галузями є зернове господарство та буряківництво, питома вага яких відповідно становить 31,6 і 11,8% у грошових надходженнях від реалізації продукції сільського господарства. Залежно від природних і економічних умов на території області сформувались дві підзони виробничої спеціалізації сільського господарства, у яких основною галуззю тваринництва є мясо-молочне скотарство, а рослинництва -- льонарство, картоплярство і буряківництво.

У структурі посівних площ області питома вага зернових культур складає 44,5%, технічних -- 6,2, картоплі та овочів -- 13,3, кормових культур -- 36,0%.

Аналіз розвитку сільського господарства показує, що в усіх категоріях господарств виробництво валової продукції в 2010 році зменшилось порівняно з 2000 роком на 55,1%, зокрема: валові збори зерна -- на 45,4%, картоплі -- на 0,3%, цукрових буряків -- на 58,4%; урожайність зернових культур -- з 24,3 до 19,4 ц/ra, цукрових буряків -- з 230 до 182,9 ц/га.

У скотарстві і птахівництві спостерігалась тенденція до зменшення виробництва мяса, молока і яєць. Середньорічний удій молока від однієї корови за 1990-2002 pp. скоротився на 45,1%, несучість птиці -- більше як на 40%; середньорічне виробництво мяса (у забійній вазі) -- на 60,2%, молока -- на 46%, яєць -- на 48,9% (табл. 6).

Таблиця 6. Виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва Волинської області

Види продукції

2008

2009

2010

2010 в % до

2009

2008

Зерно, тис. тонн

922

819

503

54,5

61,4

Цукрові буряки, тис. тонн

1168

597

486

41,6

81,4

Картопля, тис. тонн

1198

622

1194

99,7

191,9

Овочі, тис. тонн

125

117

111

88,8

94,9

Мясо в забійній вазі, тис. тонн

108

54

43

39,8

79,6

Молоко тис. тонн

848

564

458

54,0

81,2

Яйця, млн. штук

311

199

159

51,1

79,9

*www.ukrstat.gov.ua

Крім того, в області на кінець 2010 р. нараховувалось 528 селянських (фермерських) господарств, які обробляють 11,3 тис. га (1,1% площі сільськогосподарських угідь), у тому числі 10,2 тис. га ріллі.

Харчова промисловість є галуззю господарської спеціалізації, питома вага якої (разом з мукомельно-крупяною) в галузевій структурі промисловості по обсягу продукції становить 54,3%. За досліджуваний період значно зменшилась кількість підприємств харчової промисловості і кількість штатних працівників.

Волинська область виробляє 2,3% загального обсягу продукції харчової промисловості України, промислово-виробничий персонал якої становить 2,0% від загальнодержавного. Харчова промисловість представлена в основному виробництвами загальнодержавної спеціалізації (цукрова, консервна, молочна, мясна, борошномельна). В області виробляється 3,5% державного обсягу мяса, 3,0 -- борошна, 4,0 -- цукру-піску, 4,7 -- тваринного масла, 4,8 -- жирних сирів, 3,4% -- консервів (табл. 7).

Таблиця 7. Динаміка виробництва основних продуктів харчування в Волинської області

Види продукції

2008

2009

2010

2010, % до

2009

2008

Цукор-пісок, тис. тонн

221,1

81,5

71,0

32,1

87,1

Консерви, млн. ум. банок

150,3

26,9

42,7

28,4

158,7

Мясо, включаючи продукти І категорії, тис. тонн

61,8

23,1

13,6

22,0

58,9

Ковбасні вироби, тис. тонн

13,6

4,7

6,7

49,2

142,6

Продукція з незбираного молока, тис. тонн

106,0

22,9

12,4

11,6

54,1

Сири жирні, тис. тонн

5,9

2,0

3.2

54,2

160,0

Тваринне масло, тис. тонн

18,3

6,3

6,3

34,4

100,0

Борошно, тис. тонн

271,2

136,5

90,6

33,4

66,4

*www.ukrstat.gov.ua

У 2010 році на душу населення вироблено продовольчих товарів у фактичних цінах на суму 480 грн., що на 38,7% більше від середньодержавного рівня.

Територія Волинської області обслуговується залізничним, автомобільним, річковим та повітряним видами транспорту. Провідну роль відіграє автотранспорт.

Автомобільний транспорт. Довжина автомобільних доріг загального користування із твердим покриттям становить 5,6 тис. км, тобто 89,5% від загальної довжини доріг, що на 7,4% нижче середнього показника в країні.

За 2010 рік автомобільним транспортом перевезено 7,6 млн. тонн вантажів. У приватній власності перебуває 96,3 тис. легкових автомобілів, тобто кожен одинадцятий житель області має автомобіль.

Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям -- 279 км на 1000 км2 території, що на 3% вище середнього показника в країні.

Залізничний транспорт. Щільність залізничних доріг складає 30,4 км на 1000 км2 території, що на 18,9% нижче від середнього показника в країні.

Найбільша інтенсивність руху потягів на таких залізничних магістралях: Київ -- Коростень -- Олевськ -- Сарни -- Ковель -- Брест, Фастів -- Новгород-Волинський -- Здолбунів -- Луцьк -- Львів, Камінь-Каширський -- Ковель --.Яготин, Ковель -- Володимир-Волинський -- Самежанка.

Основні обсяги вантажної та пасажирської перевезень зосереджені в Луцькому, Ківерцівському, Ковельському, Камень-Каширському, Володимир-Волинському залізничних вузлах. Найбільший обсяг пасажирських перевезень на ділянках: Ківерці -- Луцьк, Ківерці -- Рівне, Ківерці -- Ковель, Ковель -- Камінь-Каширський.

Річковий транспорт. В області протікають річки Стир, Стохід, Туря і Припять, на яких розташовано 16 пристаней. Перевезення вантажів виконується самохідними судами та з буксирною тягою. Перевезення пасажирів в басейнах рік не виконується.

Звязок. В області встановлено 147 тисяч телефонних апаратів загального користування (114 -- у міських, 34 -- у сільських поселеннях). Домашні телефонні апарати загального користування становлять 97 тисяч у міських поселеннях (на 59%, більше, ніж у 1990 році) та 29 тисяч у сільських (більше відповідно на

70,6%). Отже, забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами складає 40 апаратів на 100 сімей (в Україні -- 41).

Аналіз основних показників стану соціальної сфери області за 1991-2010 роки свідчить про значне падіння рівня життя населення, зниження розвитку матеріально-побутових і соціально-культурних галузей. Скоротилася середня забезпеченість торговою площею, підприємствами громадського харчування, побутового обслуговування, а також кількість лікарняних ліжок (табл. 8).

Таблиця 8. Основні показники розвитку соціальної сфери

Показники

2008

2009

2010

2010 %до

2009

2008

Роздрібний товарообіг у цінах 1 999 р, млн грн

1323,8

444,3

478.9

36,2

107,8

Роздрібний товарообіг на душу населення, грн

1238.3

413,2

454,3

36.7

109.9

Кількість підприємств роздрібної торгівлі, тисяч

3.1

3,4

2.4

77,4

70,6

Торгова площа магазинів, тис м

240

227

147

61.2

64,8

Кількість підприємств ресторанного господарства, тисяч

1 5

1.2

1.3

86,7

108.3

Кількість місць на обєктах ресторанного господарства, тисяч

87

80

69

79,3

86,2

Платні послуги у цінах 1 999 р. млн грн

851.2

232,6

193.0

22,7

83.0

Платні послуги на душу населення, грн

7963

216,3

183,0

23.0

84.6

Побутові послуги у цінах 1999 р, млн грн

231.4

28,1

26,6

11.5

94,7

Побутові послуги на душу н зселення, грн

2165

26,1

25,2

11.6

965

Освтя

Кількість середніх навчальних закладів освіти, одиниць

845

866

832

98,5

96,1

В них учнів, тисяч

168

170

167

99.4

982

Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, одиниць

15

15

15

100.0

1000

В них студентів, тисяч

128

104

10,7

83,6

102.9

Кількість вищих навчальних закладів III -IV рівнів акредитації, одиниць

1

2

3

Збільш у 3 рази

1500

В них студентів, тисяч

94

11.6

18,1

192,5

1560

Підготовка (випуск) кваліфікованих робітників професійно-технічних навчальних закладів, тисяч

128

6,9

7,1

55.5

102,9

Кількість масових універсальних бібліотек

837

809

584

69,8

72.2

Кількість закладів клубного типу

1012

875

683

67.5

780

Ємність амбулаторне -поліклінічних закладів, відвідування за зміну на 10 тис. осіб

137,8

151,2

170.0

123,4

112,4

Кількість лікарів усіх спеціальностей, на 10 тис. населення, осіб

36,1

39,1

39.6

109,7

101,3

Кількість середнього медичного персоналу на 10 тис. населення, осіб

130.2

123.6

112.5

86.4

91,0

Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення, одиниць

137,5

127,5

84.2

61.2

66.0

Санаторії та пансіонати з лікуванням, місць

1271

1331

1482

116,6

111 3

Будинки та пансіонати відпочинку, місць

39

39

39

100,0

1000

Введено в експлуатацію: житлових будинків, тис. м загальної площі

360

200

126

35.0

63,0

середніх навчальних закладів, тисяч учнівських місць

4,8

2.3

0,1

2,1

4.3

лікарняних закладів, ліжок

148

0,0

амбулаторне -поліклінічних закладів, відвідувань за зміну

650

625

13

2,0

2.0

*www.ukrstat.gov.ua

волинська область продуктивний територіальний

Грошові доходи населення в Волинській області становлять 1178 млн. гривень або у розрахунку на душу населення -- 1115,1 грн., що на 36,5% менше, ніж відповідний показник у країні. Грошові витрати населення у 2010 році становили 1538 млн. грн., тобто кожна людина витрачає грошей на 340,8 грн. більше, ніж отримує. Це можна пояснити, крім інших причин, наявністю тіньового сектора економіки та неофіційною зайнятістю населення.

Середньомісячна заробітна плата працівників складає 149,8 грн., що на 34,8% менше від аналогічної в країні. Це пояснюється тим, що в області більшість населення зайнята в сільському господарстві (середньомісячна зарплата в якому в 2010 році становила 68 грн.), галузі машинобудування (відповідно 154грн.), деревообробній (110 грн.) та в легкій промисловості (108 грн.). Необхідно зазначити, що рівень заробітної плати в усіх сферах діяльності порівняно з 1990 роком зменшився.

У 2010 році надано субсидії на суму 7950,3 тис. грн., з яких на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг -- 6748,2, газу і твердого палива -- 1202,1 тис. гривень.

В області сформувався рівень споживання населенням товарів та послуг, який нижче, ніж в середньому по країні. У 2010 році в середньому одним мешканцем області спожито 34,5 кг мяса і мясопродуктів (на 6,1% більше, ніж в Україні), молока та молочних продуктів -- 266,7 кг (відповідно на 34,9%), плодів і ягід та винограду -- 32,7 кг (на 12,4%). Але порівняно з середніми показниками в країні на душу населення спожито менше олії на 12,4%, хлібних продуктів -- на 12,2, цукру -- на 9,1 та яєць -- на 12% (табл. 9).

Таблиця 9. Динаміка рівня споживання основних видів продовольчої продукції на душу населення у Волинській області

Види продукції

2008

2009

2010

2010, % до

2009

2008

Молоко та молокопродукти (в перерахунку на молоко), кг

409,0

283,4

266.7

65,2

94,1

Мясо і мясопродукти (в перерахунку на мясо), кг

61,4

37,0

34,5

56,2

93,2

Цукор, кг

54,5

34,3

32,9

60,4

95,9

Яйця, шт.

272,0

185,0

143,0

52,6

77,3

Олія, кг

7,3

5,5

7,2

98,6

130,9

Плоди, ягоди та виноград, кг

77,2

44,9

32,7

42,4

72,8

Хлібні продукти, кг

153,7

118,4

109,0

70,9

92.1

Риба та рибні продукти, кг

14,3

2,8

5,2

36,4

185,7

Картопля, кг

218,8

149,0

190,1

86,9

127,6

Овочі та баштанні, кг

79,6

77,5

81,4

102,3

105,0

*www.ukrstat.gov.ua

Останнє свідчить про відмінність у структурі харчування населення області, обумовлену особливостями обласного виробництва у сільському господарстві й АПК. Не відповідає потребам населення рівень розвитку соціальної сфери: недостатня забезпеченість населення обєктами обслуговування, низький технічний рівень виробництва послуг тощо.

У 2010 р. платні послуги для населення області склали 243,1 млн. грн. (відповідно 230 грн. на душу населення); побутові -- 29,6 млн. грн. (у тому числі в сільській місцевості -- 11,9млн.), на душу населення -- 28 грн. (у тому числі для сільської місцевості -- 24 грн.).

Делись добром ;)