Розміщення продуктивних сил громадського харчування у Подільському економічному районі

курсовая работа

3. Основні етапи формування та економічна оцінка сучасного рівня розвитку закладів громадського харчування у Подільському економічному районі

Можливості економічного району здатні забезпечити населення у наданні платних послуг громадського харчування. Громадське харчування є одним із важливих чинників виходу економіки країни з кризи, стабільного і динамічного збільшення надходжень до бюджету, позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях народного господарства.

Розвиток закладів громадського харчування в районі є принципово новим з часів незалежності України. Однак становленню та розвитку даної сфери економічної діяльності перешкоджають кризові явища в економіці України, що передусім безпосередньо повязані зі зменшенням реальних доходів громадян, зубожіння населення.

Нижче подано огляд ринку надання послуг закладів громадського харчування в економічному районі:

Рис. 5. Динаміка вартісного обсягу надання послуг закладами громадського харчування району, тис. грн. ** За даними Держкомстату України // Статистичний щорічник України за 2010 р.

Як бачимо з рис. 5, динаміка надання послуг досліджуваної сфери має позитивну тенденцію до зростання. Всі надані послуги постійно зростали. У період 2005-2010 спостерігався незначний спад у сфері надання послуг. З 2008 року обсяги наданих послуг знову зростають.

Загальний обсяг потоків споживачів перевищив рівень 2008 року на 9% та повернувся до рівня 2005 року.

Важливим показником при оцінці роботи даної сфери є оцінка питомої ваги вартості послуг, наданими закладами громадського харчування району в загальній структурі вартості всіх вироблених послуг (рис. 6)

громадський харчування територіальний економічний

Рис. 5. Динаміка структури вартісного обсягу надання послуг закладами громадського харчування району в загальному вартісному обсязі наданих послуг, тис. грн.** За даними Держкомстату України // Статистичний щорічник України за 2010 р.

Як видно з рис. 6, до 2009 року спостерігалася тенденція до зменшення питомої ваги послуг закладів громадського харчування району в загальній структурі послуг, одна вже в 2010 році помітне зростання питомої ваги послуг сфери громадського харчування на 1,4% порівняно з 2009 роком.

На основі вищенаведених тенденцій, можна сказати, що основними особливостями етапів становлення та розвитку послуг громадського харчування в економічному районі є наступні:

коливання попиту на даний вид послуг (з одного боку маємо коливання у період в декілька років, а з іншого - попит має сезонний характер);

зменшення кількості наданих послуг даного виду у загальній структурі наданих послуг, що свідчить про недостатні темпи нарощування діяльності в даній сфері;

низькі доходи населення, що змушує шукати нові доступні альтернативи у проведенні асортиментної та цінової політики у даній сфері з метою залучення більшого сегменту споживачів.

Делись добром ;)