Розміщення продуктивних сил Київської області

курсовая работа

2.2 Демографічні передумови

Загальну демографічну ситуацію в області характеризують такі основні показники, як кількість населення, його динаміка, віково-статева структура, природний приріст (додаток 1).

Так, за станом на 01. 01. 2010, загальна кількість населення склала 1810,5 тисяч, у тому числі міського -- 1065,7, сільського -- 744,8 тис. осіб. Порівняно з 1990 роком кількість населення області у 2010 р. скоротилась на 135,9 тисяч або на 7%. Природний приріст населення у 2010 році становив мінус 9,1 на 1000 населення, в той же час в Україні -- мінус 7,5. Як видно, в області як і в Україні в цілому, набули інтенсивного розвитку процеси депопуляції населення, що проявляються в кількісному і якісному його складі.

Коефіцієнт народжуваності в області становить 7,4 на 1000 наявного населення, тобто він дещо менший, ніж в середньому в Україні (7,8), а коефіцієнт смертності -- 16,5 на 1000 жителів -- перевищує загальнодержавне значення (15,3). Досить високим є показник дитячої смертності: 13,2 на 1000 народжених при середньореспубліканському значенні 12,8.

Прогресує процес старіння населення, що призводить до збільшення економічного навантаження на працездатних, ускладнень у формуванні трудових ресурсів.

Віково-статева структура населення області характеризується наступними показниками. Особи, в молодшому за працездатний вік, складають 19,5% від усього населення, частка працездатного населення у працездатному віці -- 56,4%, особи пенсійного віку--24,1%. На 1000 жінок припадає 866 чоловіків; на 1000 осіб працездатного віку -- 774 особи непрацездатного, з них 346 дітей та 428 осіб старших від працездатного віку. Швидкими темпами відбувається зменшення кількості сільського населення порівняно з міським, внаслідок більш високої смертності в сільській місцевості, низької народжуваності та міграційних процесів.

Кількість трудових ресурсів області (без зайнятих в особистому підсобному господарстві осіб пенсійного віку) складає 922,6 тисяч. Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності -- 749,3 тис. осіб, у тому числі 648,8 тис. в галузях економіки, 100,5 тис. осіб -- в інших сферах економічної діяльності.

Основною причиною несприятливої демографічної ситуації в регіоні є низькі доходи населення, погіршення стану здоровя, у тому числі у звязку із Чорнобильською аварією (статус постраждалих мають 968 279 осіб). Не втрачає актуальності проблема безробіття, забезпечення соціального захисту, що безперечно негативно впливає на розвиток продуктивних сил.

Делись добром ;)