Розміщення продуктивних сил Київської області

курсовая работа

Розділ 6. Проблеми і перспективи розвитку Київської області

Проте Київська область має певні проблеми щодо свого розвитку. Так, екологічні проблеми Київщини (як і всіх регіонів України) належать до найактуальніших і потребують невідкладного вирішення. Починаючи ще з часів Радянського Союзу, екологічна ситуація в Україні, і Київській області зокрема, продовжує загострюватись.

Область характеризується значним техногенним та демографічним навантаженням на територію, значною розораністю земельного фонду, наявністю великої кількості радіоактивно забруднених земель, віднесених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС до зони відчуження. За останні роки у звязку із значним зменшенням обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва відбулося певне зниження обсягів викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище.

Однак повітряний басейн промислових міст області залишається забрудненим. Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря як стаціонарними джерелами, так і пересувними засобами в 2009 р. в області становили 167,5 тис. тонн, що складає 32,9% від рівня 1990 р. Значне забруднення атмосфери здійснюється також автотранспортом. До екологічно небезпечних підприємств Київської області відносяться підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості, електроенергетики, значний екологічний тиск справляють підприємства харчової промисловості.

Серйозна проблема виникла у звязку з незадовільним станом знешкодження та переробки промислових і побутових відходів, які становлять реальну загрозу для навколишнього середовища і здоровя людей. Тому ця проблема набуває більшої актуальності і її неможливо розвязати без запровадження сучасних безвідходних та маловідходних ресурсозберігаючих технологій. Необхідна реконструкція і модернізація комунальних та промислових підприємств, обладнання їх сучасними природо-охоронними установками.

Першочергового значення набуває проблема охорони водних ресурсів. У 1999 р. було скинуто 20 млн. м3 забруднених зворотних вод у природні поверхневі водні обєкти області, в тому числі 9 млн. м3 без очищення і 11 -- недостатньо очищених.

Значна кількість існуючих очисних споруд працює неефективно. Викликає занепокоєння й стан малих річок області, які забруднюються не тільки стічними водами міст, а й тваринницькими відходами, нераціональним використанням мінеральних добрив тощо.

Ліси є основними екологічними "легенями" області, тому їх охорона, раціональне використання і відновлення набувають першочергового значення. У 2009 році лісовому фонду Київської області в результаті пожеж було заподіяно збитків на суму 48,0 тис. гривень.

В області знаходиться найбільший радіаційне небезпечний обєкт -- Чорнобильська АЕС. Саме цей фактор призвів до екологічної катастрофи і продовжує залишатися найбільшою екологічною загрозою техногенного походження для регіонів усіх рівнів.

Щодо перспектив розвитку області, то можна сказати наступне. Аналіз сучасного стану соціально-економічного розвитку Київської області дає підстави стверджувати, що він дещо вищий, ніж у більшості регіонів України.

Основними напрямами соціально-економічного розвитку області в контексті загальнодержавного розвитку мають стати наступні: забезпечення стійкого економічного зростання, підвищення рівня життя населення, поліпшення демографічної ситуації та розвиток соціальної сфери.

Головною метою промислової політики на сучасному етапі реформ повинно бути підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності продукції промисловості області на зовнішньому і внутрішньому ринках, які є факторами її загального зростання. Основою й досягнення виступає фінансова стабілізація, яка не може бути досягнута без підвищення ефективності використання бюджетних важелів.

Важливим є розвиток, раціональне розміщення та ефективне використання науково-технічного потенціалу області, збільшення вкладу науки і техніки в її розвиток, реалізацію найважливіших соціальних завдань, у тому числі збільшення робочих місць та підвищення зайнятості населення, забезпечення прогресивних структурних перетворень в галузі матеріального виробництва, підвищення його ефективності та конкурентоспроможності продукції, покращення екологічної ситуації, зміцнення взаємозвязку освіти, науки і виробництва. Особливого значення набувають інформаційно-телекомунікаційні системи, що забезпечують ефективне впровадження інноваційної діяльності.

Важливим аспектом подальшого розвитку продуктивних сил є державне регіональне планування, яке полягає у забезпеченні оптимального розвитку області в єдиному народногосподарському комплексі держави, вдосконалення спеціалізації територій, установленні оптимальних пропорцій, ефективному використанні трудових і природних ресурсів та виробничих потужностей, раціоналізації розміщення продуктивних сил.

Висновок

Проаналізувавши господарство Київської області і розглянувши основні аспекти її розвитку, можна зробити висновок, що темпи її розвитку, залежні як від внутрішніх, так і від зовнішніх факторів, досить нормальні. Розглянуті структура і розміщення продуктивних сил дає можливість реально оцінити потенціал Київської області, прогнозувати стабільний розвиток в подальшому, розвязання існуючих проблем та запобігання можливих.

В ході дослідження даної теми були дослідженні основні аспекти розміщення продуктивних сил, їх значення і вплив на населення. Зокрема виділені окремі райони, що спеціалізуються на певних галузях промисловості і сільського господарства.

Так, частка Київської області у валовій доданій вартості України склала в 2010 році 4,1%, враховуючи те, що вона займає 4,6% всієї території, а її населення 3,7% всього населення держави. І цей показник зріс у порівнянні з іншими роками.

Хоч історично Київщина формувалася як регіон з переважаючим розвитком сільськогосподарського виробництва, нині вона є однією з найрозвинутіших індустріальних. Основу промислового потенціалу області становлять 369 великих і середніх підприємств, на яких працюють 180 тис. осіб. У 2009 р. вироблено продукції на суму 4,5 млрд. грн., товарів народного споживання - на 2,1 млрд. грн.

Київщина має безцінне природне багатство - землі, значна частина яких - родючі чорноземи. Сприятливі кліматичні умови забезпечують вирощування переважної більшості сільськогосподарських культур Європи, зокрема, зернові, цукрові, картопляні, овочеві культури та утримання великої рогатої худоби молочного і мясного напрямів, свиней, птиці, вівчарства.

В цілому, область досить розвинута, задовольняє потреби свого населення, при цьому, імпортуючи і експортуючи продукцію. І за для досягнення максимальної ефективності такого розвитку потрібно максимально ефективне розміщення продуктивних сил.

Список використаних джерел

В.В. Ковалеський. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. - К.: Знання, 2010. - 350 с.

І.Л. Лікарчук. Київщина: географічний атлас: моя мала Батьківщина. - К.: „Мапа”, 2008, - 24 с.

П.О. Масляк. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. - К.: Лібра, 2006 - 328 ст.

О.Ф. Надтона. Довідник-хрестоматія для курсу “Київщинознавсто”. - К.: А. С. К., 2007. - 224 с.

Є.В. Панкова. Туристичне краєзнавство. - К.: “Альтерпрес”, 2009, - 223 с.

Р.О. Труфанов. Київщина аграрна.- К.: “Академія ”. - 2008. - 33 с.

І.А. Теренко. Київщина. Із минулого в майбутнє. - К.: “Академія”, 2008. - 202 с.

Л.Г. Чернюк. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. - К.: ЦУЛ, 2009. - 644 с.

О.В. Гладкий. Дисертація. Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток Київської господарської агломерації. -К.: КНУ, 2010.

Є.І. Жовтяк. Наша спільна мета: примножити здобутки, розвязати проблеми. - Київська правда. - 2007, 18 листопада. - с. 1.

П.С. Зубенко. Підприємництво Київщини у цифрах і фактах. - Київська правда. - 2009, 6 вересня, с. 1.

І.Є. Кураченко. Є що людям показати, навчитися б ще й гроші заробляти. - Вісник Київської облдержадміністрації, - 2008, 28 червня, - с. 2.

В.В. Ліхачов. Основа економічного розвитку і добробуту. - Вісник Київської облдержадміністрації, - 2007, 15 жовтня, - с. 2.

Делись добром ;)