Розміщення продуктивних сил Кіровоградської області

курсовая работа

2.3 Природні передумови

Надра Кіровоградської області багаті на корисні копалини. Тут розвідано 41 родовище бурого вугілля (з них розробляється -- вісім), є родовища горючих сланців, торфу, на сході області -- поклади залізної руди, в тому числі залізних кварцитів (Криворізький залізорудний басейн), на Побужжі -- нікелево-хромових руд, графіту (Завалівське родовище), а також уранові руди (3 родовища). Поширені родовища різних будівельних матеріалів. В області зосереджено 36 водозаборів прісної води, з яких 14 розробляється, та два джерела мінеральних вод.

На території області зосереджено близько 96% запасів графіту, 28,7 -- промислових запасів бурого вугілля (по паливно-енергетичних ресурсах регіон дефіцитний), 7,6 -- будівельного каменю, 1,7% -- руди заліза України. Основна проблема щодо мінерально-сировинних ресурсів полягає у здійсненні їх комплексного використання на основі глибокої переробки.

Земельні ресурси.

Кіровоградська область розташована в межах Центрально-лісостепової та Дністровсько-Дніпровської північно-степової агроґрунтової провінції. В лісостеповій частині переважають чорноземи типові середньо- і малогумусні, опідзолені, у степовій -- чорноземи звичайні середньо- і малогумусні. Середній бал природної родючості сільськогосподарських угідь складає 67, ріллі -- 68 балів (в Україні відповідно 62 і 63). В області високий рівень еродованості земель: в південно-східній частині -- 53, західній -- 43%. Але в цілому агроґрунтові умови сприяють розвитку сільськогосподарського виробництва.

Аналіз трансформації земельного фонду за 2000-2004 pp. свідчить, що в області скоротилась площа сільськогосподарських угідь у всіх землекористувачів і власників за рахунок зменшення площі ріллі, а також багаторічних насаджень. У той же час розширилась площа природних кормових угідь. У регіоні спостерігається негативна тенденція збільшення площі заболочених земель. Дещо скорочуються обсяги зрошуваних сільськогосподарських угідь за рахунок виведення із обігу зрошуваних площ на системах, які відбули строк амортизації.

Загальна площа земель (суші) за станом на 01.01.2004 складає 2384,1 тис. га, в тому числі 2043,1 сільгоспугідь і 1771,9 тис. га ріллі. Розораність сільгоспугідь надто висока -- 86,8% (в Україні -- 78,1%). В області найбільший у країні рівень землезабезпеченості на душу населення, зокрема сільськогосподарських угідь припадає 1,79 (Україна -- 0,85), а ріллі -- 1,55 га (відповідно 0,66 га).

Негативні тенденції в землекористуванні, деградація ґрунтів призвели до зниження еколого-економічної ефективності використаних земель у регіоні.

Водні ресурси.

Річки Кіровоградської області належать до басейнів Дніпра і Південного Бугу. Густота річкової сітки на заході складає 0,31-0,38, на південному сході -- 0,20-0,23 км/км2. На північному сході територію області омивають Кременчуцьке та Дніпродзержинське водосховища.

Води Кіровоградської області використовуються:

Ш у побутових цілях (питна вода, прання, миття тощо);

Ш для промислових потреб (промивання, охолодження, промислова сировина);

Ш для сільськогосподарських потреб (зрошування, питна вода для тварин);

Ш як транспортні магістралі (перевезення пасажирів і вантажів річками);

Ш для рекреаційних цілей (купання, спорт, туризм).

Обсяги використання води на господарські потреби протягом 2000-2010 pp. у регіоні значно скоротилися. Так, споживання свіжої води у 2004 році становило 86 млн. м3 або менше порівняно з 2010 р. (270 млн. м3) у 3,1 рази, що обумовлене скороченням виробництва. Знизились також обсяги оборотної і послідовно (повторно) використаної води: у 2011 році вони становили 47 млн. м3, у 2010 -- 321, у 2009 р. -- 157 млн. м3. Значно зменшилась і частка оборотної води у загальному обсязі використання на виробничі потреби, яка складала відповідно 68, 78, і 75%. У той же час відмічаються високі питомі витрати води. Тому основна проблема щодо водовикористання полягає в скороченні витрат води на виробництво одиниці продукції до оптимального рівня.

Лісові ресурси.

Землі під лісами та іншими лісовкритими площами в Кіровоградській області складають 179,2 тис. га, у тому числі 158,3 тис. га вкритих лісовою рослинністю; або 7,5% до загальної площі землі (суші) (в Україні -- 12,5%). Переважають ліси санітарно-гігієнічного, природоохоронного і рекреаційного призначення. Лісовідновлення здійснюється невисокими темпами -- на рівні 300-400 га в рік, посадка і посів лісу складає близько 400 га. У загальному обсязі випуску продукції лісового господарства цей регіон займає лише 1,4%. Основна частина деревини завозиться з інших регіонів України і зарубіжжя.

Головна проблема лісового господарства регіону полягає в необхідності розширення обсягів захисного лісорозведення.

2.4 Рівень розвитку продуктивних сил

господарський продуктивний кіровоградський географічний

Рівень розвитку продуктивних сил характеризується рівнем розвитку аграрно-промислового комплексу і машинобудування, що виділяє його серед інших у Придніпровї та Україні.

Територія Кіровоградської області - це сукупність різних економічних елементів, а саме промислових вузлів, сільських господарств, та інших елементів.

В Кіровоградській області сформувалися два промислові вузли, а саме Кіровоградський і Олександрійський промислові вузли.

Кіровоградський промисловий вузол здебільшого спеціалізується на сільськогосподарському машинобудуванні і харчовій промисловості.

Олександрійський промисловий вузол спеціалізується на видобутку бурого вугілля і машинобудуванні. Розвинена видобувна промисловість. В Кіровоградській області видобувається хром, саме в цій області єдині в Україні поклади хромових руд - Середнє Побужжя. Ведучими в області є галузі, повязані з агропромисловим комплексом, тобто харчова промисловість, сільськогосподарське машинобудування й будівельна індустрія. Харчова промисловість дає близько 45% валової продукції області й представлена 11 цукровими заводами, 5 заводами з виробництва спиртних напоїв, рядом мясокомбінатів, маслозаводів і маслоробних підприємств

У звязку із сільськогосподарською спеціалізацією області, основним напрямком машинобудування є забезпечення потреб сільського господарства й переробної промисловості необхідною технікою й запасними частинами.

В сільському господарству області виробляється 31,5% валового національного продукту. В загальному обємі валової продукції сільського господарства частка області складає 4,1%, в тому числі рослинництво - 8,5%, тваринництво - 3,1%. Це свідчить про високий розвиток сільського господарства.

Делись добром ;)