Розміщення продуктивних сил Кіровоградської області

курсовая работа

4. Територіальна структура і особливості розміщення господарського комплексу області

В загальнодержавному поділі праці характеризується такою спеціалізацією: електроенергетика (гідроелектроенергетика, електричні й теплові мережі), видобуток вугілля відкритим способом, атомна промисловість (добування, первинне збагачення та переробка уранової руди); видобуток і збагачення нерудної сировини для чорної металургії; промисловість рідкісних металів та напівпровідникових матеріалів (виробництво напівпровідникових матеріалів, обробка кольорових металів і сплавів); промисловість твердих сплавів, тугоплавких жароміцних металів; промисловість пластмасових виробів, скловолокнистих матеріалів, склопластиків та виробів з них, лакофарбова промисловість; багатогалузеві машинобудування і металообробка, промисловість будівельних матеріалів; харчова промисловість, зокрема багатогалузева харчосмакова; медична; хіміко-фармацевтична; поліграфічна промисловість коефіцієнтами локалізації.

Основу промисловості складає обробна промисловість, де зосереджено 622 підприємства і 2275 виробництв та 88,4% випуску продукції всієї промисловості. В її галузевій структурі за обсягом випуску продукції, згідно з даними 1999 р (включаючи малі підприємства), виділяється харчова промисловість (39,6%), машинобудування і металообробка (21,9%), електроенергетика (16,0%), промисловість будівельних матеріалів (5,9%), паливна промисловість(2,9%), кольорова металургія (2,1%), чорна металургія (1,7%), легка промисловість (1,5%), деревообробна і целюлозно-паперова (0,8%),хімічна і нафтохімічна (без хіміко-фармацевтичної) промисловість - 0,7%..

Таблиця 4. Галузева структура промисловості Кіровоградської області.

Галузь

2010

2011

Промисловість, всього

100,0

100,0

Електроенергетика

1,3

17,8

Паливна

4,5

3,2

Чорна металургія

0,3

1,3

Кольорова металургія

8,6

1,9

Хімічна і нафтохімічна

0,3

0,5

Машинобудування і металообробка

35,0

22,3

Деревообробна і целюлозно-паперова

2,4

0,3

Промисловість будівельних матеріалів

6,2

5,6

Склянна і фарфорово-фаянсова

0,2

0,2

Легка

4,8

1,5

Харчова

28,2

35,7

Борошномельно-крупяна та комбікормова

5,3

3,4

Медична

0,2

1,9

Інші галузі

2,7

4,4

Аналіз динаміки територіальної структури промисловості області за 2010-2011 рр. свідчить про скорочення її питомої ваги в Україні по переважній більшості галузей, особливо паливної промисловості й машинобудування і металообробки та харчової промисловості. Істотні зрушення відбулися також в галузевій структурі у напрямі збільшення питомої ваги електроенергетики, чорної металургії, хімічної і нафтохімічної та харчової промисловості й скорочення - паливної, кольорової металургії, машинобудування й металообробки, деревообробної і целюлозно-паперової, легкої промисловості.

У чорної металургії, яка представлена в основному вторинною обробкою чорних металів, зосереджено 11 підприємств, де виробляється 1,7% загального обсягу випуску продукції промисловості. В кольоровій металургії зосереджено 18 підприємств, де випускається 2,1% промислової продукції. Особливо виділяється промисловість напівпровідникових матеріалів.

У хімічній і нафтохімічній промисловості (разом із хіміко-фармацевтичною) зосереджено 22 підприємства, які виробляють 2,4% промислової продукції області, зокрема, виділяється випуск виробів із пластмас і лакофарбова промисловість.

Харчова промисловість (у тому числі борошномельно-крупяна) -- це 218 підприємств і 1259 виробництв, сума випуску продукції якими становить 479 млн. грн. або 39,7% промислового виробництва разом з малими підприємствами (2010 p.).

У галузі машинобудування і металообробки функціонує 176 підприємств і 407 виробництв, випуск продукції яких складає 265,2 млн. грн.. Найбільш розвинуті такі галузі машинобудування: сільськогосподарське і тракторне, ремонт тракторів та сільськогосподарських машин, машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових приладів, електротехнічна промисловість, підйомно-транспортне, хімічне і нафтохімічне машинобудування, верстатобудівна та інструментальна промисловість, промисловість металевих конструкцій і виробництв, засобів звязку, приладобудування, виробництво технологічного обладнання.

У промисловості будівельних матеріалів зосереджено 76 підприємств, 5,4 тис. працюючих, а випуск продукції складає 66,3 млн. грн. (7,2% від загального обсягу промислової продукції). Розвинута промисловість стінових матеріалів та промисловість нерудних будівельних матеріалів.

У легкій промисловості області нараховується 36 підприємств і 14 виробництв, випуск продукції яких складає 1,2% від загальної промислової. Особливого розвитку набула швейна промисловість.

Медична промисловість обєднує сім підприємств, де виробляється 2,1% загального обсягу промислової продукції.

У поліграфічній промисловості функціонує 45 підприємств, випуск продукції складає відповідно лише 2%.

По основних експортоорієнтованих галузях промисловості в області виділяються наступні підприємства.

Видобувна промисловість: Олександріявуголь, державна холдінгова компанія; Бандуровський, розріз ПО (сел. Понтаєвка); Кіровоградське рудоуправління, ВАТ п/о Катеринівка; Морозівська шахта, державна холдінгова компанія "Олександріявуголь" (м. Олександрія); Морозівський, розріз державної холдингової компанії "Олександріявуголь", Новомирго-родська шахта (м. Новомиргород).

Металургія і обробка металів: Кіровоградський ливарний завод, ТОВ; Побузький феронікілієвий завод, ВАТ, (смт. По-бузьке); Чисті метали, AT (м. Світловодськ).

Обробка металів: завод Металіст, ВАТ; Кіровоградський завод вагодозуючого обладнання, ВАТ; СЕГМЕНТ, Кіровоградський завод, AT (м. Кіровоград); Олександрійський авторемонтний завод; Світловодський казенний комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів.

Виробництво машин і обладнання: АСТРА, ТОВ, запроваджувальна фірма; БІЛЬШОВИК, завод ВТО "Ера"; Гідросила, ВАТ; ГРУНТОПОСІВМАШ, проектно-конструкторський інститут; завод вагодозуючого обладнання, ВАТ; Красная звезда, ВАТ по сівалках; Цукрогідромаш, завод гідромашин, ВАТ (м. Кіровоград); Автоштамп, Олександрійський завод, ЗАТ; АГРОМАШ, завод ВАТ; Ремонтний завод ВО "Олександріявуголь", ДП; ЛАН, концерн, (м. Олександрія); ЛУЧ, Світловодсь кий завод, ТОВ; ПОЛІГРАФТЕХНІКА, завод поліграфічної техніки, ВАТ; ПУАСОН, Знамянський завод, ВАТ, (м. Знамянка).

Виробництво електричного і електронного обладнання.

Виробництво електричних машині апаратури: АКТАН, ВАТ, (м. Гайворон); Друкмаш, ВАТ, (м. Кіровоград); Олександрійське УВП Центрального правління УТС; Етал, НВО, ВАТ (м. Олександрія).

Виробництво електронної продукції, обладнання радіо, телебачення і звязку: Акустика, завод, ВАТ, (м. Знамянка); ОЛІМП, Світловодське ВАТ; Радій, ЗАТ (м. Кіровоград).

Виробництво медичних приладів та інструментів, точних вимірювальних приладів, оптичних приладів і годинників: КАЛЬКУЛЯТОР, Світловодський завод.

Виробництво транспортного обладнання.

Виробництво автомобілів: Гідросила, ВАТ (м. Кіровоград).

Виробництво іншого транспортного обладнання і ремонт: СЕРВІСБУД, багатопрофільна фірма, МП (м. Світловодськ).

Делись добром ;)