Розміщення продуктивних сил Черкаської області

курсовая работа

3.3 Характеристика сільського господарства

Черкаська область відіграє важливу роль у системі господарства України як регіон із високорозвинутим агропромисловим комплексом. Основу АПК області становить сільське господарство, спеціалізацією якого є зерново-буряковий комплекс із розвинутим тваринництвом (Мал. 4).

Мал.4. Спеціалізація сільського господарства

На Черкащині нараховується близько 1800 сільськогосподарських підприємств, серед яких переважають фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, приватно-орендні підприємства. Розвиток агропромислового комплексу Черкаської області обумовлений наявністю сприятливих агрокліматичних (переважно рівнинний рельєф, достатня кількість вологи і тепла, чорноземні ґрунти) та водних ресурсів, рівнем господарського освоєння території, потреб населення в продуктах харчування, забезпечення трудовими ресурсами, розвитку ринкової інфраструктури області, впровадженням ринкових механізмів господарювання, науково-технічного прогресу. Черкаська область розташована в центральній частині України і має високопродуктивні земельні ресурси (90% земель оцінюються 70-96 балами за 100 -- бальною шкалою). Агропромисловий комплекс області охоплює сировинну, переробну та обслуговуючу ланки. Період економічного спаду в країні позначився і на АПК Черкаської області. Аналіз динаміки виробництва сільськогосподарської продукції за останні 10 років свідчить про значне його скорочення -- майже в 2 рази. Збитковою стала абсолютна більшість видів сільськогосподарської продукції суспільного сектора.

Територія Черкащини в господарському відношенні характеризується високим ступенем освоєння. Із загальної площі області 74,5% припадає на сільськогосподарські угіддя (1456,4 тис. га.), в структурі яких 87,9% складає рілля (1279,9 тис. га.). Якщо загалом в Україні у 2010 р. забезпеченість однієї людини сільськогосподарськими угіддями становила 0,85 га, а ріллею -- 0,66, то в області -- відповідно 1,02 і 0,89 гектарів.

До негативних явищ слід віднести зменшення площі сільськогосподарських угідь, що повязане з переведенням ріллі в кормові або непродуктивні угіддя, зменшення питомої ваги гумусу в ґрунтах та робіт з рекультивації земель.

В АПК виділяються спеціалізовані рослинницько-промислові комплекси, найтипомішими з яких є: бурякоцукровий, плодоовоче-консервній, олійно-жировий, конопле-, мясо- і молокопромисловий.

Основу зернопромислового комплексу складає зернове господарство. Головними зерновими культурами є озима пшениця, кукурудза, ячмінь, зернобобові, гречка, просо.

Серед технічних культур переважають цукрові буряки, вирощують також соняшник, ефіроолійні культури; серед кормових -- кукурудза на силос, кормові буряки, багаторічні трави (люцерна). Традиційними галузями для Черкащини є садівництво (яблуні, груші, сливи, абрикоси, вишні, черешні), овочівництво, зокрема тепличне в Черкасах та Умані. Серед галузей тваринництва важливе місце займає скотарство молочно-мясного напряму, а також свинарство, вівчарство, птахівництво.

Багато господарств спеціалізуються на кролівництві, шовківництві, бджільництві та рибництві. Овочівництво поширене повсюдно і у 2010 році отримано 344,2 тис. т. овочів.

Черкащина характеризується досить високою урожайністю (Таб.7) більшості сільськогосподарських культур, які вирощуються на її території. Так, урожайність зернових культур -- пшениці, жита, ячменю, кукурудзи, вівсу, проса -- перевищує загальнодержавні показники, зокрема, жита та соняшнику -- найвища в Україні (21,1 та 12,7 ц/га. відповідно).

Виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва в області

Таб. 7

Види продукції

2008

2009

2010

2010 в % до

2009

2008

Зерно,тис тонн

2375

1674

1594,1

67,1

95,2

Цукрові буряки, тис. тон

4097

2634

859,7

21

32,6

Соняшники на зерно, тис. тонн

81,5

85,5

107,3

131,6

125,5

Овочі, тис. тонн

321

253

344,2

107,2

136

Мясо в забійній вазі, тис. тонн

195

96

74

37,9

77,1

Молоко, тис. тонн

1010

727

499

49,4

68,6

Яйця, млн. штук

561

284

379

67,5

133,4

Картопля, тис. тонн

735

708

940,2

127,9

132,8

Вовна, тонн

379

112

13

3,4

11,6

Скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції протягом тривалого періоду дозволяє зробити висновок про необхідність зміни регіональної аграрної політики в країні. Так, 17 листопада 1998 р. була прийнята постанова Кабінету Міністрів України "Про модель стабілізації та розвитку галузей АПК Черкаської області на 2000-2010 pp." за №1819. Дана модель репрезентує одну з перших спроб в Україні на засадах всебічного врахування дії місцевих факторів розвитку забезпечити стале зростання виробництва сільськогосподарської продукції і досягти рентабельності виробництва продукції агропромислового комплексу. Реалізація цієї моделі передбачає створення за участю базових господарств, переробних підприємств інтегрованих формувань з виробництва, переробки та реалізації продукції, створення обєктів ринкової інфраструктури та умов їх ефективного функціонування в області. Серед них: забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції через біржовий ринок, створення на базі місцевих плодоовочевих баз оптово-продовольчих ринків та відповідного їх інфраструктурного забезпечення.

На основі результатів економічної діяльності підприємств АПК області можна виділити певні позитивні зміни, які полягають в здійсненні подальшого реформування відносин власності (на початок 2011 року в області зареєстровано 554 селянські (фермерські) господарства), створенні інтегрованих сільськогосподарських підприємств (три -- по виробництву мяса та два -- по виробництву, переробці, заготівлі та реалізації продукції). Зокрема, на базі Пальмирського цукрозаводу створена асоціація "Цукор", яка забезпечує багато сільськогосподарських підприємств області насінням цукрових буряків, засобами захисту рослин, дизельним мастилом, аміачною селітрою тощо. Особлива увага надавалася розвиткові рослинництва, для чого розроблені цільові та науково-технічні програми, змінена структура посівних площ у напрямі збільшення їх під високоліквідними культурами. Так, площі зернових зросли на 5% проти 2009 року, цукрових буряків -- на 15%, сої -- у два рази.

Делись добром ;)