Сутність та структура природно-ресурсного потенціалу

контрольная работа

6. Водні ресурси

Згідно Водного кодексу України під водними ресурсами розуміють обсяги поверхневих, підземних і морських вод відповідної території. Ресурси прісних (поверхневих і підземних) вод належать до основних, що визначають рівень водозабезпечення соціально-економічного розвитку країни в цілому і окремих її регіонів.

Водні ресурси є найважливішим елементом національного багатства і відрізняються високою динамічністю. На відміну від інших природних ресурсів вони безперервно відновлюються, їм властива значна мінливість не тільки у часі, але й у просторі. У звязку з цим використання водних ресурсів в народному господарстві часто вимагає складних інженерних рішень щодо перерозподілу стоку.

Водні ресурси України формуються як за рахунок атмосферних опадів (місцевий річковий стік, ґрунтова волога,підземні води), так і за рахунок зовнішнього притоку із суміжних територій (транзитні води).

Можливості використання водних ресурсів багато в чому залежать від їх режиму, обумовленого природними умовами формування стоку, до числа яких належать кліматичні і гідрогеологічні фактори,рельєф поверхні і характер складаючих її ґрунтів.

Кліматичні умови визначають величину і режим надходження на поверхню водозборів атмосферних опадів, які є основним прибутковим елементом водного балансу і джерелом водних ресурсів, а також потенційні можливості їх природних втрат на випаровування - головного витратного елемента водного балансу.

Основною закономірністю просторового розподілу опадів в Україні є їх зменшення з півночі і північного заходу на південь і південний схід. Рельєф що визначає регіональні особливості циркуляції, вносить істотні зміни у поля опадів. Пересічно в Україні випадає 625мм (або 377км) опадів. Найбільша кількість опадів випадає в Карпатах та Кримських горах - 800-1600 мм на рік,причому дві третини їх припадає на теплий період року.

Територіальний розподіл водних ресурсів України є нерівномірним і не відповідає розміщенню водомістких господарських комплексів. Найменша кількість водних ресурсів формується у місцях зосередження потужних споживачів - Донбас, ,Криворіжжя, Автономна Республіка Крим, південні області України. Основними споживачами води є промисловість (в першу чергу електроенергетика, металургія, хімічна промисловість), с/г, комунальне господарство. Для помякшення територіальних відмінностей у забезпеченні поверхневими водами в Україні побудовано 1,1 тис. водосховищ (повний обєм 55,0 куб. км), найкрупніші з яких знаходяться на Дніпрі. Створено близько 29 тис. ставків, 7 крупних каналів і 10 водоводів тощо.

Тому використання водних ресурсів поділяється на: водоспоживання, тобто відведення води від джерела з наступним застосуванням у технологічних процесах (промисловість, с/г зі зрошенням, комунальне господарство та ін.); водокористування, здійснюване безпосередньо в межах водного джерела без прямих витрат цього ресурсу (гідроенергетика, водний транспорт, рибне господарство, туризм).

Важливою складовою водних ресурсів є їх гідроенергоресурси - запаси енергії річкових протоків і водоймищ, що лежать вище від рівня моря. Загальні потенційні гідроенергоресурси становлять близько 60% всієї енергії поверхневого строку. Розрізняють потенціальні, технічно можливі (за даним рівнем розвитку науки і техніки) та економічно доцільні для використання гідроенергоресурси. Потенціальні гідроенергоресурси України становлять 44,7 млрд. кВт. год.; з них технічно можливі для використання - 21,5 млрд. кВт. год.; економічно доцільні для використання становлять 16 млрд. кВт. год.

Делись добром ;)