Вплив природно-ресурсного потенціалу на соціально-економічний розвиток Миколаївського регіону

курсовая работа

2. Аналіз трудового потенціалу Миколаївської області

На 1 січня 2011 року на Миколаївщині, за оцінкою, проживало 1183,3 тисячі осіб. За рік, що минув чисельність наявного населення зменшилась на 6,2 тисячі осіб, або на 0,5 відсотка.

Так, на прикладі наведеної діаграми 1 відслідковується демографічна ситуація в м. Миколаєві, яка характеризується поступовим зменшенням населення міста.

Діаграма 1

Існуючі рівні народжуваності і смертності не забезпечують простого відтворення населення.

Спостерігається зменшення частки населення молодшого за працездатний вік і збільшення - людей похилого віку, що відображено у Діаграмі 2.

Діаграма 2. Структура працездатного та непрацездатного населення Миколаївської області у 2002 та 2010 роках

Зважаючи на те, що пропозицію робочої сили забезпечує саме економічно активне населення, слід відмітити, що за рівнем його активності Миколаївщина разом з Хмельниччиною посіли 8-9 місця серед інших регіонів України (див.додаток В).

Відповідно головними проблемами демографічного плану Миколаївської області є: зростання демографічного навантаження на працюючих; значні обсяги нелегальної трудової міграції; старіння населення, суттєві зміни в статево-віковій структурі, зниження рівня життя населення.

Аналіз ринку праці у м. Миколаєві протягом 2007-2010 років свідчить про деяке покращання ситуації в економіці і, відповідно, у сфері зайнятості населення.

Середньооблікова чисельність штатних працівників по м. Миколаєву складає 213,3 тис. осіб та має тенденцію до збільшення. У 2008 році ця цифра складала 215,3 тис. осіб, в 2009 - 211,4 тис. осіб.

На обліку в державній службі зайнятості на 01.11.10 перебувало 2939 незайнятих трудовою діяльністю осіб. За сприяння районних центрів зайнятості на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано за 9 місяців 2010 року 5048 осіб, в 2008 році -7734 особи, в 2009 - 6447 осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття по м. Миколаїву залишається на одному рівні. (Діаграма 3)

Діаграма 3. Рівень безробіття по м .Миколаїв протягом 2006-2010 років

Слід зазначити, що цей показник є значно нижчий від середньообласного рівня (1,8 %).

До серйозних ризиків на ринку праці слід віднести диспропорції між професійно-кваліфікаційним складом безробітних громадян та вимогами роботодавців щодо фахової підготовки претендентів на вільні робочі місця та вакансії.

Сьогодні у області відчувається значний дефіцит будівельників, машиністів, монтажників, токарів, слюсарів, водіїв, працівників інженерних спеціальностей, а їх підготовка відстає від потреб.

Варто відмітити, що серед регіонів Причорноморської економічної зони рівень безробіття був найвищим у Херсонській області (8,8%), найнижчим - в Одеській області (5,8%).

Відтак головними проблеми зайнятості населення Миколаївської області залишаються: невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня незайнятих громадян сучасним вимогам ринку праці; існування диспропорції між попитом на робочу силу і її пропозицією; застосування на підприємствах, установах та організаціях режиму неповного робочого дня, тижня; відсутність на державному рівні повноважень з питань легалізації зайнятості; неврахування створених робочих місць на підприємствах, які мають юридичну адресу за межах міста; застосування цивільно-правових договорів, які дозволяють уникнути сплати внесків до соціальних фондів та оподаткування заробітків; невизначення причини припинення права на зайняття підприємницькою діяльністю за умов порушення трудового законодавства в чинному законодавстві.

Основні напрямки політики у сфері оплати праці: забезпечення випереджаючого зростання вартості робочої сили порівняно з іншими складовими доходів населення, регулювання державою мінімальної заробітної плати для всіх секторів економіки, посилення державного впливу на нормування праці, упорядкування умов праці працівників бюджетної сфери.

На виконання доручень Президента України і Уряду України, заходів Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, якою визначені основні напрямки та механізми підвищення рівня заробітної плати, відновлення її основних функцій, у області проводиться цілеспрямована робота щодо поліпшення загальної ситуації в сфері оплати праці. Завдяки вжитим заходам середньомісячна заробітна плата одного працюючого має стійку тенденцію до зростання.(Діаграма 4)

Діаграма 4. Інформація щодо рівня середньомісячної заробітної плати по Миколаївській області протягом 2006-2009 років та 9-ти місяців 2010 року

Разом з цим, протягом останніх років спостерігається сповільнення темпів зростання фонду оплати праці порівняно до темпів приросту середньомісячної заробітної плати. Основною причиною цього є: скорочення обсягів виробництва на підприємствах окремих видів економічної діяльності, зростання кількості працівників, що працюють на умовах неповної зайнятості, та скорочення чисельності штатних працівників.

Найвищий рівень оплати праці у січні 2011р. зафіксований на підприємствах з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, транспорту та звязку, фінансової діяльності, з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води. Рівень заробітної плати в цих видах діяльності перевищив середній показник, який склався в економіці області в 1,4-1,7 раза [14].

Водночас, низький рівень заробітної плати, який не перевищував 66% від середньообласного показника спостерігався у працівників підприємств з добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних, текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та виробів з хутра, готельного та ресторанного бізнесу, з виробництва гумових та пластмасових виробів, сільського господарства, мисливства та повязаних з ними послуг, будівництва, рибальства, рибництва, з целюлозно-паперового виробництва; видавничої діяльності, з виробництва електричного, електронного та оптичного устатковання, лісового господарства та повязаних з ним послуг.

Індекс реальної заробітної плати найманих працівників у січні 2011р. порівняно з січнем попереднього року, становив 109,4%(див.додаток Б).

У січні 2011р. порівняно з груднем 2010р. зафіксовано зменшення кількості працівників, які з економічних причин працювали в режимі неповного робочого дня, тижня, на 0,5%. Їх чисельність становила 11,2 тис. осіб, або 4,8% від кількості працюючих в економіці області.

Водночас, на 22,5%, порівняно з груднем 2010р., спостерігалось збільшення кількості працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт). Їх кількість складала 1,8 тис. осіб, або 0,8% від кількості штатних працівників.

Заборгованість із виплати заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців) упродовж січня збільшилась на 15,6%, або на 8,8 млн.грн. і на 1 лютого 2011р. становила 65,5 млн.грн [15].

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 лютого п.р. становила 6,5 тис. осіб, кожному із цих працівників не виплачено в середньому по 3849,71 грн., що в 1,8 раза перевищує рівень середньомісячної заробітної плати по області за січень 2011р.(див.додаток Б).

У січні 2011р. розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників (дані наведені по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 2138,50 грн. і порівняно з січнем 2010р. збільшився на 18,9% та, водночас, в 2,3 раза перевищував прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальну заробітну плату (941 грн.)(див.додаток Б).

У ключових ланках економіки області середньомісячна заробітна плата становила: в промисловості - 2859,74 грн., сільському господарстві, мисливстві та повязаних з ними послугах - 1247,73 грн. Співвідношення нарахувань у цих видах діяльності становило 2,3 раза.

Демографічна ситуація, яка склалася в Миколаївській області зберігає

тенденції розвитку демографічних процесів і характеризується наступними рисами: збереження депопуляції населення, високий рівень смертності,невисока середня тривалість життя,високий рівень дитячої смертності у віці до 1-го року. Основними чинниками зменшення чисельності населення є природне(-6,4%) та механічне (-0,5%) скорочення.Причому для області характерним також є міграційний приріст за рахунок зовнішньої міграції. Більшість населення зайняте економічною діьністю.

Середньомісячна чисельність активного населення області віком 15-70 років становить 586,1 тис.осіб, що на 0,7% менше , ніж у 2009 р. чисельність зайнятого населення у зазначеному віці, порівняно з попереднім роком зросла на 0,3%, а безробітного, навпаки, скоротилась на 9,9%. Рівень безробіття серед економічно-активного населення за рік скоротився з 9,9% до 8,4%. У області за 2010р. було зареєстровано 14,9 тис. безробітних, що на 28,4% менше, ніж у 2009р.

3. Проблемні питання та перспективи соціально-економічного розвитку Миколаївської області

Найбільш напружена екологічна ситуація склалася в регіонах, які мають важливе соціально-економічне значення для України. Серед них - Причорноморський регіон, до складу якого входить Миколаївська область.

Басейн Чорного моря відіграє величезну роль в економіці причорноморських і багатьох інших суміжних країн. Ця роль визначається насамперед великим потенціалом природних ресурсів, які інтенсивно використовуються в промисловості, морському транспорті, сільському та Чорне море як напівзамкнута водойма є важливою частиною регіональної системи життєзабезпечення.

Одним із головних негативних факторів, що формують екологічний стан Чорного моря, є забруднення, які надходять зі стоками великих річок. У Чорне море впадають Дніпро, Південний Буг, Дністер, Дунай, які щорічно приносять мільйони кубометрів стоків, що містять токсиканти десятків найменувань. Це с

Дослідження останніх років виявили так звані «гарячі плями», де забруднення морів найбільше. Це узбережні акваторії біля міст Одеса, Севастополь, Маріуполь, Миколаїв. Певні кроки для зміни ситуації на краще можна зробити навіть в умовах економічної скрути. Нові потужності каналізаційних систем, збудованих в Іллічівську, Бердянську та інших містах, забезпечили зменшення забруднення морського довкілля біля міст.[16]

Зараз в Україні спостерігається скорочення скидів забруднених вод. Послаблюється негативний вплив на чистоту морської води. Хоча обсяги цих відходів за останні роки у Чорному морі скоротилися втричі, вони залишаються чи не найвагомішим чинником руйнування донних біоценозів .

Таким чином, основними причинами складної екологічної ситуації Причорноморя , у тому числі і Миколаївської області є:

- значна концентрація в прибережній зоні потужних промислових виробництв;

- забруднення повязані з розробкою підводних нафтових родовищ;

- забруднення води внаслідок діяльності курортної індустрії.

Отже, для подолання важкої екологічної ситуації, що склалася на сьогоднішній день необхідні ефективні цілеспрямовані дії в рамках єдиної державної політики.

Органами місцевої влади Миколаївської області прийнято та затверджено ряд програм та стратегій, заходи яких направлені на покращення економічного та соціального розвитку.

Так, рішенням обласної ради від 25.03.11 № 3 затверджено «Програму економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина - 2014».[11]

Програмою передбачено виконання основних показників та очікуваний результат від їх виконання, що дозволить забезпечити сталий розвиток економіки області.

Виконання основних показників Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області “Миколаївщина-2014”за 2011 рік

Показники

Передбачено Програмою

Очікуване виконання

(+), (-) в одиницях виміру показника

Валовий регіональний продукт у порівнянних цінах, % до попереднього року

104,5

104,5

очікується виконання

Індекс промислової продукції, % до попереднього року

105,0

105,0

очікується виконання

Темпи зростання (зменшення) обсягів валової продукції сільськогосподарського виробництва,%

101,0

114,0

на 13 відсоткових пункта більше

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо), млн. грн.

1684

2080

на 396 млн.грн. більше

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.

2440

2466

на 26 грн. більше

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб), %

106,0

116,0

на 10 відсоткових пунктів більше

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг без ПДВ у порівняних цінах (у порівняних цінах), %

101,7

109,0

на 7,3 відсоткових пункта більше

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП), %

8,5

8, 3

на 0,2 відсоткових пункта меньше

Створення робочих місць, тис. осіб

21,0

30,0

на 42,9% більше

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування, у порівнянних цінах,% до попереднього року

101,0

101,0

очікується виконання

Обсяг прямих іноземних інвестицій, % до попереднього року

109,0

76,9

на 32,1 відсоткових пункта меньше

Обсяг експорту товарів і послуг, % до попереднього року

103,5

106,3

на 2,8 відсоткових пункта більше

Обсяг імпорту товарів і послуг, % до попереднього року

103,2

117,0

на 13,8 відсоткових пункта більше

Програмою визначено цілий комплекс завдань, виконання яких дозволить забезпечити стабільний розвиток Миколаївської області. Серед одних з основних напрямів програми є:

- збільшення випуску імпортозамінної продукції для внутрішнього ринку.

А це, насамперед у харчовій промисловості: ТОВ «Сандора» (виробництво соків та нектарів); Миколаївське відділення ПАТ «САН ІнБев Україна»(виробництво напоїв); молокопереробними підприємствами: ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат», ПАТ «Баштпнський сирзавод» (виробництво молочних продуктів); фермерське господарство «Органік Сістемс» холдингу «Агрофьюжн» (переробка томатів).

У машинобудівній промисловості : ПАТ «Завод «Фрегат» розроблено та впроваджено у виробництво нову дощувальну машину, яка за своїми параметрами не поступається сучасним аналогам від світових лідерів; ТДВ «Первомайськдизельмаш» (когенераційні установки); ТОВ «Сервісний центр «Металург» освоєно випуск деталей для гірничодобувного обладнання, які вироблялися раніше лише за кордоном, тощо; з 2011 року ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» бере участь у модернізації газотранспортної системи України (заміна обладнання газоперекачуваних станцій).

- забезпечення продовольчої безпеки

До регіональних ресурсів заготовлено 52,6 тис. тонн продовольчого зерна, з них: 19,3 тис. тонни за власні кошти підприємств; 33,3 тис. тонни залучено за угодами на безоплатній основі.

У 2011 році проведено 1632 ярмарки, де за цінами виробників реалізовувались олія, овочі, та продукти їх переробки, фрукти, яйця, мясна, молочна продукція, ковбасні вироби, птиця, рибопродукти, борошно, крупи, макаронні вироби, хлібобулочні вироби, зерно, мед, кондитерські вироби.

- розвиток житлово-комунального господарства

За 2010-2011 роки в області створено 226 ОСББ, у т.ч. в поточному році 161 ОСББ з доведенням їх загальної кількості до 828 ОСББ, до складу яких входять 882 багатоквартирних житлових будинків.

Ними утримується майже 2,3 млн. кв.м житлової площі або 26 % від загальної житлової площі комунального житлового фонду.

Унікальним прикладом є 100% утримання житлового фонду за рахунок ОСББ в таких містах області, як Баштанка та Нова Одеса.

- розвиток ефективного підприємництва

Основним механізмом підвищення рівня розвитку підприємництва в області є Регіональна програми розвитку малого підприємництва у Миколаївській області.

На виконання заходів Програми протягом 2011 року активно проводилась робота щодо:

- упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

- запровадження комплексу заходів щодо спрощення доступу субєктів малого підприємництва до існуючих вітчизняних і міжнародних кредитних та інвестиційних (інноваційних) ресурсів;

- ресурсного та інформаційного забезпечення формування інфраструктури підтримки підприємництва;

- реалізації програм міжнародної технічної допомоги.

Виконання заходів Програми дозволило зберегти позитивну динаміку показників розвитку малого підприємництва у Миколаївській області.

Наразі в області діє 76 тис. субєктів підприємницької діяльності, в т.ч. 66,7 тис. фізичних осіб-підприємців та 9,3 тис. юридичних осіб.

- інвестиційні проекти у машинобудівному комплексі

Значущою подією для області 2011 року було прийняття рішення на рівні центральних органів виконавчої влади про будівництво військових кораблів класу «корвет». Закладка головного корабля на ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» відбулася 17 травня 2011 року за участю Президента України В.Ф. Януковича. 9 листопада 2011 року Кабінет Міністрів України своєю постановою №1150 затвердив Державну цільову оборонну програму будівництва кораблів класу «корвет» за проектом 58250.

Програма розрахована на 2011-2021 роки. За цей час має бути побудовано чотири корабля, зокрема головний корабель - 2016 року.

Реалізація програми дасть змогу фактично розпочати відродження суднобудівної галузі, і зокрема військового кораблебудування.[11]

Окрім того, рішенням обласної ради від 30 жовтня 2007 р. №2 у Миколаївській області затверджено Стратегію економічного і соціального розвитку Миколаївської області на період до 2015 року .[12]

Стратегією економічного і соціального розвитку Миколаївської області, у сфері розвитку ресурсного та трудового потенціалу Миколаївської області визначено пріоритетний напрям - реструктуризація економічної бази та створення умов для диверсифікації на новій технологічній основі [11].

Реалізація цього напряму дасть змогу підвищити продуктивність галузі економіки та підтримати нові види діяльності, що сприятиме підвищенню рівня зайнятості. При цьому будуть задіяні міста і райони області, в яких необхідно реструктуризувати традиційні галузі з критично високим рівнем зношеності основного капіталу.

В умовах гострої конкуренції за нові інвестиції, включаючи іноземний капітал, регіональна політика повинна бути спрямована на забезпечення регіонів інструментами державної підтримки, завдяки яким вони зможуть бути конкурентоспроможними на ринку інвестицій. Створення такої системи потребуватиме створення сприятливого інвестиційного клімату [15].

Для диверсифікації економічної діяльності велике значення має розвиток сфери туризму та різних форм відпочинку. Економічне зростання, структурні зміни в економіці та активізація міжнародних контактів сприяють розвитку сектору послуг. Велику роль відіграють природні та культурні особливості територій. Розвиток туризму, зокрема сільського, може бути вагомим чинником зростання рівня зайнятості населення, особливо у сільській місцевості.

Передбачається стимулювання розвитку підприємництва у туристичній сфері, сприяння розбудові та модернізації туристичної та рекреаційної інфраструктури, підвищення якості та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних пропозицій на світовому ринку послуг у сфері туризму.

Підвищення рівня надання готельних послуг потребує реконструкції, модернізації існуючої готельної бази, впровадження нових технологій, створення економічних стимулів для залучення інвестицій у будівництво та введення в експлуатацію нових готелів, що потребує значних капіталовкладень.[15]

Делись добром ;)