Типологія країн світу за рівнем соціально-економічного розвитку

курсовая работа

3.1 Підходи до типології

Типізація країн формує глобальний світогляд - наше уявлення про соціально-економіко-географічну організацію світу, дає відповіді на питання: які країни можна вважати багатими, а які бідними, яка невідповідність між ними, які соціально-економіко-географічні координати окремих країн.

Класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку є однією з найважливіших завдань суспільно-географічних досліджень світу та його регіонів. Її здійснення надає можливість структурувати країни за особливостями та рівнем їх соціально-економічного розвитку, виявити характерні риси, визначити їх місце у світовому господарстві та міжнародному географічному поділі праці, а також визначити вірогідні перспективи розвитку. Класифікація має й велике практичне значення для пізнання багатовимірності і закономірностей сучасного світу.

У нашому дослідженні проаналізовані два підходи до типізації:

- Традиційний (комплексний);

- Спеціальний (підхід, за яким враховують один з компонентів соціально-економічного розвитку).

Для визначення певних типів країн за рівнем соціально-економічного розвитку використовують різноманітні критерії, основними з яких є:

- Макроекономічні показники (ВНП або ВВП, національний прибуток на душу населення, особисте споживання на душу населення);

- Рівень життя населення (дитяча смертність, забезпеченість продуктами харчування, житлом, медичними послугами, предметами першої необхідності);

- Структура економіки (переважання промислового або сільськогосподарського виробництва, галузева структура промисловості: переважання видобувних чи обробних галузей);

- Структура експорту (переважання в ньому сировини чи готової продукції);

- Продуктивність праці;

- Самозабезпеченість країни продуктами харчування;

- Рівень стабільності політичної системи, дотримання прав людини;

- Гострота соціальних проблем та ін..

- У сучасній науковій літературі існують різноманітні варіанти типології країн світу за рівнем соціально-економічного розвитку, які різняться теоретико-методологічними підходами, критеріями, ознаками, тощо [2, с.63].

Важливим у нашому дослідженні є показник внутрішнього національного доходу (ВНД), абсолютний рівень якого відображає економічний розвиток країни та її питому вагу у світовому економічному просторі.

ООН проводить межу між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, за рівнем ВНД на душу населення в розмірі 6000$.

Першу десятку могутніх держав світу утворюють країни, що належать до різних типів: розвинені й середньорозвинені, ті, що розвиваються, та країни з рисами планової економіки. Починає її США, економічний потенціал яких становить 20% ВНД світу. Сюди також належать Канада, Японія та Європейські країни - Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Монако, Люксембург, Ліхтенштейн. За методикою Світового Банку, вони належать до країн з високими доходами.

Крім абсолютного рівня ВНД, важливим показником соціально-економічного розвитку країн є ВНД у розрахунку на душу населення. Більшість дослідників вважають саме цей показник найбільш обєктивним критерієм соціально-економічного стану будь-якої держави.

За останні 50 років ВНД на одну особу зріс більш ніж утричі. До першої десятки найрозвинутіших країн світу належать вісім європейських країн, Японія і США. Найбідніші країни світу мають низькі доходи на душу населення, у них частка обробної промисловості в структурі господарства становить менше 10%, кількість неписьменних серед дорослого населення -- понад 80%.

Нині існує багато варіантів типологій країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Використовують різні методики та різноманітні критерії обєднання країн у типологічні групи.

До науково обґрунтованих класифікацій країн за рівнем соціально-економічного розвитку належать типології, запропоновані В. Вольським, Б. Зіміним, П. Масляком, Я. Олійником, А. Степаненком, В. Максаковським, В. Дроновим, В. Ромом та ін.. [2, c.89]

Згідно типології Б. Зіміна усі країни світу поділяють на 4 великі групи, в яких виділяють підгрупи:

1. Розвинуті капіталістичні країни:

а) «Велика сімка»: США, Японія, ФРН, Франція, Велика Британія, Італія, Канада;

б) Малі європейські країни: Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Швейцарія, Австрія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, Данія;

в) Країни «переселенського капіталізму»: Канада, Австралія, Нова Зеландія, ПАР, Ізраїль

г) Середньорозвинуті країни: Іспанія, Португалія, Греція, Ірландія

Делись добром ;)