Характеристика й особливості розвитку Київської області

контрольная работа

2. Аналіз демографічної ситуації Київської області

Аналіз тенденцій динаміки чисельності населення області

Одним з пріоритетів політики обласної влади є збереження життєвого і трудового потенціалу населення на основі формування і реалізації заходів ефективної демографічної політики.

Демографічні процеси та основні важелі демографічної політики залежать від економічного та соціального розвитку регіону.

Основними проблемами, що негативно впливають на демографічну ситуацію в області залишається:

· низький рівень середньої тривалості життя, що призводить до перевищення кількості померлих над кількістю народжених;

· активний міграційний рух молоді, особливо з сільських населених пунктів;

· недостатній соціальний захист сімей з дітьми, малозабезпечених і неповних сімей;

· неврегульованість процесів міграційного руху населення.

Внаслідок природного скорочення населення очікується, що середньорічна чисельність наявного населення області у 2006 році становить 1757,5 тис. осіб. У порівнянні з 2005 роком вона зменшилась на 13,8 тис. осіб або на 0,8 відсотка. Разом з тим, за рахунок переміщення робочої сили з інших регіонів України у населені пункти приміської зони м.Києва, чисельність економічно активного населення у віці 15-70 років збільшиться на 1,1 тис. осіб (на 0,1%) і складе 848,0 тис. осіб (табл.1).

Основними чинниками, під впливом яких у 2007 році буде формуватися демографічна ситуація в області є:

· процеси природного скорочення населення, його загальне старіння;

· трудова міграція молодого працездатного населення, насамперед у столицю для навчання і працевлаштування;

· наслідки Чорнобильської катастрофи, зокрема зниження тривалості життя населення на територіях, наближених до Чорнобильської зони.

Згідно з розрахунками середньорічна чисельність наявного населення області у 2007 році становить 1744,6 тис. осіб. У порівнянні з 2006 роком вона зменшилась на 12,9 тис. осіб або на 0,7%, при цьому чисельність економічно активного населення у віці 15-70 років зросте на 1,1 тис. осіб (на 0,1%) і складе 849,1 тис. осіб (табл.1).

Основними цілями та завданнями демографічної політики в області є:

· подолання негативних тенденцій відтворення населення;

· збереження та поліпшення здоровя громадян;

· підтримка добробуту сімей з дітьми;

· поліпшення якості та рівня медичного забезпечення материнства та дитинства;

· мінімізація наслідків Чорнобильської катастрофи, особливо на територіях, наближених до Чорнобильської зони.

Характеристика трудових ресурсів області

У 2007 році організація зайнятості населення області здійснювалася у відповідності до завдань Програми зайнятості населення Київської області на 2006-2007 роки, яка спрямовувалася на запобігання масовому безробіттю, збереження існуючих та створення нових робочих місць, організацію професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності.

Політика зайнятості у 2008 році характеризується позитивним приростом основних показників цієї сфери: зростанням темпів зайнятості населення; створенням нових робочих місць; працевлаштуванням безробітних; зменшенням навантаження на 1 робоче місце, рівня безробіття тощо.

Очікується, що у 2006 році чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років у порівнянні з 2005 роком, зросте на 2,0 тис. і складе 793,0 тис. осіб. Реалізація заходів, передбачених обласною та місцевими програмами зайнятості на 2006 рік, дозволить забезпечити виконання встановленого для області завдання щодо створення 38 тисяч нових робочих місць, знизити рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) з 6,6 до 6,3%, а загальна чисельність безробітних зменшити на 18 відсотків (табл.1).

Позитивна тенденція на ринку праці повязана не тільки із зменшенням безробіття, а й з помітним зростанням обсягів зайнятості, що свідчить про значну роботу із створення робочих місць та легалізації трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями.

Основними проблемами є:

· невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки області та ринку праці;

· відсутність у працівників належної мотивації до легальної продуктивної зайнятості, головним чином через низьку якість робочих місць за умовами та оплатою праці;

· відсутності механізму економічного стимулювання роботодавців до створення робочих місць з гідними умовами та оплатою праці.

Головною метою на 2008 рік буде сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом забезпечення здійснення в області заходів щодо державного регулювання ринку праці та створення нових робочих місць.

За прогнозними розрахунками, у 2008 році чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з 2007 роком, зросте на 3,0 тис. і складе 796,0 тис. осіб (тобто частка зайнятого населення зросте з 93,5% у 2007 році до 93,7% у 2008 році). При цьому очікується зниження рівня безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) з 6,3 до 6,0% (табл.1).

З метою забезпечення активної політики зайнятості на ринку праці у 2008 році передбачається здійснити заходи за такими напрямами:

· формування регіональних і галузевих пріоритетів у збереженні наявних високопродуктивних робочих місць та створення нових (не менше 38 тисяч на рік) додаткових робочих місць відповідно до прогнозів розвитку галузей і регіонів, результатів моніторингу поточної потреби в робочих місцях та прогнозів щодо динаміки розвитку виробництва та ринку професій;

· кадрове забезпечення потреб ринку праці та розвиток системи безперервної професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації, перекваліфікації, післядипломної фахової освіти відповідно до динаміки розвитку ринку праці та його потреб у найближчий період і на перспективу;

· розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього, сімейного бізнесу шляхом спрощення реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності та заохочення і сприяння цій діяльності;

· сприяння зайнятості населення в регіонах, де спостерігається найбільше напруження на ринку праці, а також у містах та районах з моноекономічною структурою виробництва за окремими програмами;

· запровадження механізму стимулювання створення робочих місць для окремих соціально-демографічних груп, серед яких спостерігається найменший рівень зайнятості (молоді, жінок, інвалідів);

· підвищення територіальної мобільності населення з метою перерозподілу робочої сили між трудонедостатніми та трудонадлишковими регіонами;

· подальше зниження рівня і тривалості безробіття у регіонах помірного і депресивного розвитку шляхом реалізації заходів активної політики зайнятості.

Передбачається, що у 2008 році послугами служби зайнятості скористається 80,2 тис. осіб. Обсяги працевлаштування і рівень працевлаштування будуть зростати і становитимуть відповідно 31,7 тис. осіб та 39 відсотків.

Враховуючи тенденції розвитку ринку праці області у 2008 році основними пріоритетами сфери зайнятості будуть наступні напрями:

· забезпечення постійного інформування громадськості та роботодавців про ситуацію на ринку праці, послуги служби зайнятості, наявні вакансії, пропозиції робочої сили тощо;

· навчання безробітних під конкретне замовлення роботодавців;

· запровадження адресних послуг роботодавцям та населенню, передусім з числа соціально незахищених верств, які потребують додаткового соціального захисту;

· проведення інформаційно-розяснювальної роботи серед шкільної молоді щодо переваг чесної праці та набуття робітничої професії, актуальної на ринку праці;

· залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до трудового та суспільного життя,

· сприяння розвитку сільського зеленого туризму за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю жителям сільської місцевості для організації підприємницької діяльності.

Делись добром ;)