Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

дипломная работа

Вступ

У період розвитку ринкової економіки в Україні надзвичайно зростає роль ефективного розміщення продуктивних сил, модернізації структури господарства, реальної оцінки й перерозподілу сировинного, виробничого та трудового потенціалу, зовнішньоекономічних звязків країни. Виходячи з цього, дуже важливим є вивчення теорії та практики розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, завдань ефективного використання природних, науково-виробничих та людських ресурсів регіонів і країни, територіальної і галузевої структури народногосподарського комплексу, наукових засад державної регіональної політики.

На всіх етапах розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людей і природи. В умовах науково-технічного прогресу очевидним є посилення взаємодії і взаємозалежності матеріального виробництва і природи. Подальший розвиток продуктивних сил неминуче повязаний з включенням у господарський обіг дедалі більшої кількості природних ресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище. Використання природних багатств повністю залежить від рівня розвитку продуктивних сил і, навпаки, наявність відповідних природних умов і ресурсів істотно впливає на розвиток продуктивних сил, прискорюючи або сповільнюючи динаміку їх.Україна належить до країн з високим рівнем негативних екологічних наслідків виробничої діяльності, у звязку з чим проблема охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів набуває першорядного значення.

Актуальність теми обумовлена тим, що знання економічних, історичних, природних і національних особливостей розвитку господарства різних регіонів країни є вкрай необхідними для кожного кваліфікованого економіста.

Предметом мого індивідуального навчально-дослідного завдання є загальна характеристика, особливості розвитку та організація продуктивних сил Чернівецької області. Обєкта-ми вивчення є елементи просторової організації продуктивних сил, як природно-ресурсний, людський і трудо-вий потенціали, галузеві та міжгалузеві комплекси, соціальна інфраструктура, територіальні системи господарювання, екологічна та демографічна ситуації.

Мета - вивчення характеристики та особливостей розвитку Чернівецької області та формування аналітичних висновків щодо подальшого її розвитку.

Завдання - аналіз економічної результативності територіальної організації ви-робництва і визначення головних напрямків розвитку економіки для обгрунтування ефективної державної регіональної по-літики, визначення наскільки вигідне економіко-географічне положення Чернівецької області, сприятливі природно-ресурсний та трудовий потенціали, екологічна та демографічна ситуації для подальшого розвитку економіки області.

Делись добром ;)