Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

дипломная работа

4.1. Загальна характеристика екологічної ситуації в області

Природоохоронна робота в області спрямовується, насамперед, на забезпечення екологічної безпеки для життєдіяльності населення, яка здійснюється з врахуванням конкретної екологічної обстановки, техногенного навантаження на природні ресурси.

Екологічна безпека області

Погіршення загального рівня технічного і технологічного стану обєктів народного господарства, концентрація їх в обласному центрі позначаються на загальній характеристиці екологічної ситуації в області.
При здійсненні контролю за дотриманням природоохоронного законодавства на території області особлива увага приділялась недопущенню надзвичайних ситуацій техногенного походження, проведено комплексні перевірки всіх обєктів, що входять до “Переліку екологічно небезпечних обєктів України”.
Проводилось лімітування господарської діяльності підприємств повязаної з використанням небезпечних хімічних речовин (табл.1.), регулярно здійснювались перевірки з питань дотримання екологічної безпеки під час поводження з ними, видавались приписи щодо усунення виявлених недоліків. В агроформуваннях області знаходиться понад 32 тонни заборонених, невідомих або непридатних для використання пестицидів і агрохімікатів, які зберігаються у 24 складах. Викликає занепокоєння стан каналізаційно-очисних мереж м.Чернівці. Зношеність обладнання і несвоєчасна його заміна, відсутність резервного джерела енергопостачання приводить вже сьогодні до виникнення частих аварійних ситуацій, що є потенційно небезпечним явищем на майбутнє і може привести до непередбачених наслідків.

Таблиця 1. Перелік екологічно небезпечних обєктів

№ з/п

Назва обєкту

Вид діяльності

Відомча належність (форма власності)

Примітки

1

2

3

4

5

1.

Дністровське водосховище

Вироблення електроенергії, водозабезпечення одеської області, республіка Молдова, риборозведення

Держводгосп України та міністерство енергетики України

 

2.

Чернівечькі міські очисні споруди

Очистка вод від промислових підприємств та житлового сектору м.Чернівці

Державне підприємство дитлово-комунального господарства

 

3.

Лопушнянське родовище нафти і газу

Виробуток нафти і газу

ДП"Надвірнанафтогаз АК"Укрнафта"

 

4.

Газопровід Угерско-Івано-Франківськ-Чернівці

Транспртування природного газу

Державна компанія "Укратрансгаз"

 

Ядерна та радіаційна безпека

Радіаційний стан території Чернівецької області зумовлений наявністю підприємств, які в своїй діяльності використовують джерела іонізуючого випромінювання, а також впливом на навколишнє природне середовище наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС.
Використання джерел іонізуючого випромінювання у промисловості, медицині та інших галузях народного господарства здійснюється близько на 90 підприємствах, установах та організаціях:

· машинобудівної, харчової, електронної промисловості;

· обласному онкологічному диспансері, лікувальних та медичних установах;

· Чернівецькому державному університеті;

· підприємствах, установах та організаціях інших галузей народного господарства.

До цього переліку не включено військові та оборонні обєкти, перевірки стану радіаційної безпеки яких до цього часу не проводились.
На обліку в держуправлінні екоресурсів підприємств (обєктів), що підлягають регулюючому контролю з радіаційної безпеки, налічується 17. Діяльність з нагляду за станом радіаційної безпеки проводилась, насамперед, на підприємствах, які повинні отримати ліцензію на право поводження з ДІВ.
Не вирішуються проблеми, повязані з виділенням коштів на забезпечення заходів по підвищенню безпеки проведення робіт з ДІВ, а саме на:

· вжиття належних заходів щодо відповідних умов зберігання та використання ДІВ;

· проведення робіт щодо облаштування обмеженого доступу до ДІВ;

· передачу ДІВ на утилізацію підприємству-виробнику.

Залишається низькою якість оформлення нормативно-технічної документації. За результатами інвентаризації радіоактивних відходів на території Чернівецької області налічується 3 підприємства, на зберіганні яких знаходяться 147 одиниць списаних приладів, що вміщують в собі ДІВ:

№ з/п

Назва та адреса підприємства

Вид РАВ

Кількість (кг)

Загальна активність (Бк)

Умови зберігання РАВ

1

2

3

5

6

8

1.

ВАТ "Кварц" м.Чернівці, вул Головна, 246

94 відпрацьованих сповіщувачів диму РІД-6М з радіонуклідом (259)Pu

28

1,57 E+7

сейф

2.

ВАТ "Вікторія" м.Чернівці, вул Нагірна, 7

45 відпрацьованих сповіщувачів диму РІД-6М з радіонуклідом (259)Pu

13,5

8,3 E+6

сейф

3.

Кінотеатр "Чернівці" м.Чернівці, вул. Університетська, 10

94 відпрацьованих сповіщувачів диму РІД-6М з радіонуклідом (259)Pu

2,4

1,48 E+7

сейф

 

Всього:

 

455,9

3,4 Е+11

 

Радіаційне навантаженння на населення та навколишнє середовищє Чернівецької області

До зони радіаційного забруднення, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені 14 населених пунктів Чернівецької області: до ІІІ зони добровільного гарантованого відселення - с.Киселів Кіцманського району (з населенням 3000 чоловік) із щільністю забруднення по цезію-137 від 5 Кі/км2 ; до ІV зони посиленого радіаційного контролю - 6 населених пунктів Кіцманського району (Ставчани, Малятинці, Южинець, Бурівці, Шишківці, Хлівище) та 7 населених пунктів Заставнівського району (Веренчанка, Кадубівці, Йосипівка, Вимушів, Бабин, Рудки, Звенячин) із щільністю забруднення від 1,3 Кі/км2 до 4,18 Кі/км2 загальною кількістю населення 18,6 тис.чол.

Згідно з державною “Програмою робіт по уточненню радіаційного стану та проведення комплексного моніторингу на забруднених територіях України ” на протязі року проводились обстеження радіаційного стану луків та пасовищ в місцях випасу приватної худоби /Чернівецькою обласною проектно-вишукувальною станцією хімізації сільського господарства/ та відбір проб молока та картоплі для визначенння рівнів їх забруднення радіонуклідами /Чернівецькою обласною санітарно-епідеміологічною станцією/.

Обстеження в 2001 році луків та пасовищ господарств показало, що вміст цезію-137 та стронцію-90 в грунтах значно не змінився в порівнянні з минулими роками. Вміст радіонуклідів в рослинах не перевищує допустимих рівнів. Сількогосподарські роботи на цих угіддях можна проводити без обмежень.

У пробах сільскогосподарської продукції - молока та картоплі - питома активність по цезію-137 складають від 1,48 Бк/л до 5,45 Бк/л при допустимих рівнях 60-100 Бк/л, по стронцію-90 - від 0,2 Бк/л до 0,99 Бк/л при допустимих рівнях 20 Бк/л.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Держкомгідромету України середньорічні концентрації радіонуклідів у приземному шарі повітря становлять 2,3 Бк /м2 при середньому гамма-фоні 14 мкР/год. В відібраних пробах води з річок Дністер, Прут, Сірет вміст радіонуклідів цезію 137+134 за останні роки істотно не змінився. Навіть у період паводків у минулому році не відмічалось збільшення концентрації радіонуклідів на один порядок. Узагальнюючи стан радіаційної безпеки в Чернівецькій області, можна зробити наступні висновки:

ь на протязі 2002 року загальний радіаційний стан області не погіршився, про що свідчать висновки обстежень відповідно до програми регіонального радіомоніторингу;

ь рівень радіаційної безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання може бути оцінений як задовільний. Досягнуто певне зменшення числа порушень при роботі з ДІВ, випадків повязаних з втратою або крадіжкою джерел іонізуючого випромінювання за звітний період не сталося.

Екологічна безпека оборонної діяльності

В екологічному стані оборонних обєктів, дислокованих на території області, особливих змін в 2002 році не відбулося. Морально і фізично зношене обладнання, відсутність коштів на здійснення природоохоронних заходів і визначають екологічний стан цих обєктів. Випадків радіаційної небезпеки та порушень правил поводження з небезпечними речовинами на військових обєктах в 2002 р. не виявлено. Основними порушеннями, які тут мають місце є порушення, так званого, загально-виробничого характеру. Тривалий час не вирішуються питання по вивезенню стічних вод від житлових будинків військового містечка №25 Чернівецької КЕЧ. Частина стоків скидаються на прилеглу територію, в результаті забруднюються грунти і підземні водоносні горизонти, створюється надзвичайна епідемічна ситуація.

Основними видами порушень природоохоронного законодавства на військових обктих є:

· відсутність проектів нормативів ГДВ та дозволів на викиди, скиди забруднюючих речовин в атмосферу;

· невстановлення пилегазоочисного обладнання в котельнях, що працюють на твердому паливі та непроведення режимного налагодження і еколого-теплотехнічного випробування котелень, які працюють на газоподібному паливі;

· порушення правил ведення лісового господарства військовим лісгоспом;

· порушення правил складування та зберігання відходів та деякі інші.

Делись добром ;)