Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

дипломная работа

4.2. Напрямки поліпшення екологічної ситуації в області

Державне управління охорони навкошнього природного середовища в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища,  раціонального використання й відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної  безпеки  відповідно на території області.
   Управління  у  своїй  діяльності  керується   Конституцією України,  законами України,  постановами Верховної Ради  України,  указами  й  розпорядженнями  Президента   України, декретами,   постановами   і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів України,  наказами  Мінекоресурсів  України,  рішеннями   місцевих органів   виконавчої   влади,  органів  місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх компетенції, а також Положенням про держупрвління.

Основними завданнями управління є:

ь забезпечення   реалізації   державної  екологічної  політики, спрямованої    на   забезпечення   ефективного   використання   та відтворення   природних   ресурсів  (земля,  надра,  поверхневі  й підземні води, атмосферне повітря, ліси та інші обєкти рослинного і   тваринного  світу),охорону навколишнього природного середовища та забезпечення  екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки;

ь  здійснення   управління   та   регулювання  у  сфері  охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення  природних  ресурсів,  забезпечення  екологічної  та у межах  своєї  компетенції радіаційної безпеки у сфері поводження з відходами;

ь державний  контроль  за  додержанням  вимог природоохоронного законодавства  підприємствами, установами, організаціями незалежно від   форм   власності   та  громадянами  України  і  особами  без громадянства,   іноземними   юридичними  й  фізичними  особами  на відповідній  території,  додержанням  екологічних  вимог у пунктах пропуску  через  державний  кордон  та  в  зоні діяльності митниць
призначення  та   відправлення;

ь інформування населення через засоби  масової  інформації  про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне  оповіщення  про  виникнення  надзвичайних  екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

З метою оздоровлення довкілля в області розроблені і виконуються програми з охорони навколишнього природного середовища, а саме:

1. Довгострокова комплексна програма екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Чернівецькій області на 2003-2015 р.р. “Еко-Моніторинг”. Програмою передбачається збір інформації про стан: водних ресурсів (поверхневих вод основних водних обєктів області, питної води систем централізованого водопостачання, спостереження за якістю стічних та підземних вод), атмосферного повітря та викидів (в місцях проживання та відпочинку населення), моніторинг земель (загального, сільськогосподарського призначення, на територіях промислових підприємств, сміттєзвалищ і в місцях проживання та відпочинку населення), екзогенних процесів (спостереження за вогнищами активізації та виникнення нових ділянок зсувів, карстових явищ, підтоплення та селів), моніторинг біоресурсів. Також передбачається створення автоматизованої розподіленої системи вводу, первісного контролю, передачі, накопичення та обробки інформації від організацій - субєктів обласної системи моніторингу довкілля.

2. Комлексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки “Екологія”, термін реалізації 2000-2005 рр., вартість робіт 292 млн.грн. Програма “Екологія” прийнята в листопаді 1999 року і до неї ввійшли відповідні природоохоронні заходи програм, що приймались раніше.

3. Регіональна програма захисту земель від водної та вітрової ерозії, інших видів деградації земель - 1995-2010 рр.,98,1 млн. грн.

Виходячи з конкретної екологічної обстановки, визначено основні проблемні екологічні питання та пріоритети природоохоронної діяльності в області:

1. Забруднення транскордонних річок (Прут, Сірет, Дністер) недостатньо очищеними стічними водами

Пріоритети діяльності: Будівництво нових та реконструкції діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: Будівництво і реконструкція очисних  каналізації м. Чернівці, Вижниця, Новоселиця, Сторожи-нець, Сокиряни, смт Кельменці.

2. Поводження  з відходами

Пріоритети діяльності: Відноситься до пріоритетного напрямку діяльності держуправління.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: Посилення природоохоронного контролю в даній сфері,  будівництво полігонів твердих побутових відходів та облаштування сільських сміттєзвалищ.

3. Шкідлива дія повеней  на інфраструктуру  населених пунктів, шляхів, мостів, на сільськогосподарські угіддя

Пріоритети діяльності: Розділ 2 обласної комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки “Екологія” на 2000-2005 рр.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: Будівництво протиповіневих

4. Деградація земель та розвиток зсувних процесів

Пріоритети діяльності: Відноситься до пріоритетного напрямку діяльності держуправління.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: Часткове залуження еродованих земель та заліснення зсувонебезпечних ділянок, будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд не проводиться із за відсутності коштів

5. Впровадження природоохоронних технологій лісорозробок в Карпатському регіоні

Пріоритети діяльності: Формування   збалансованої   систем природокористування   та екологізації технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: Проводяться організаційні заходи по виконанню відповідних вимог Закону України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону. Проте, при нинішніх темпах нарощування відповідної матеріально- технічної бази, впровадити повсюдно з 2005 р. ґрунтозахисні технології буде проблематично.

6. Збереження біологічного різноманіття та унікальних особливостей області

Пріоритети діяльності: Збереження біологічної та ландшафтної різноманітності, розвитку природно-заповідної справи.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: Посилення природоохоронного контролю в даній сфері,  розширення мережі природно-заповідного фонду, фінансування робіт по репродукції та інтродукції цінних  і рідкісних рослин. В ході земельної реформи вкрай потрібний  механізм стимулювання робіт для резервування територій ПЗФ.

7. Стан використання  рекреаційних ресурсів області та розвиток екологічного туризму

Пріоритети діяльності: Розділ 5 обласної комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки “Екологія” на 2000-2005 рр.

Заходи, що вживаються для вирішення екологічних проблем: З даних питань проводяться круглі столи, конференції, розробляються відповідні рекомендації та вивчається досвід. Але практичних справ робиться мало.

Делись добром ;)