Характеристика Путильського району

курсовая работа

2.4 Грунтовий покрив

Грунт - основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунти є природною основою функціонування екологічних систем біосфери.

Лісові буроземи складають основний грунтовий покрив гірської зони. Вільні від лісової рослинності площі використовують для землеробства, а також для культурних пасовищ.

Більша частина території Путильщини представляє собою передгірну горбисту рівнину, сильно розчленовану долинами річок, струмків і балками, що є важливим чинником підвищеного інженерно-геологічного ризику, а саме - територія району є зсувонебезпечною. Нераціональна господарська діяльність призвела до загострення стану земельних ресурсів по всій території Путильського району.

Актуальною лишаются проблеми прогнозування зсувів ґрунтів. Для вирішення цієї проблеми науковці наносять на великомасштабну мапу або план міста (районів) наступні дані: 1) стійкість схилів; 2) можливість ведення земляних робіт; 3) гідрогеологічні умови; г) розташування стоків; 4) дренажні системи (басейні); 5) розподіл підземних вод.

В результаті варварського ставлення до лісозаготівлі, впродовж тривалого періоду часу, значна частина земель гірської частини Чернівецької області піддана ерозійному процесу, а відносно молоді лісові насадження втратили притаманні їм екологічні функції.

Ґрунтовий покрив різноманітний, змінюється а висотою. На рівнині переважають сірі лісові та темно-сірі опідзолені ґрунти (близько 55% рівнинної частини області), чорноземи опідзолені (близько 25%), у долинах річок - дерново-лучні і чорноземно-лучні ґрунти. У передгірї домінують дерново-підзолисті поверхнево оглеєні ґрунти, біля підніжжя гір - буроземно-підзолисті сильно оглеєні. В горах - бурі гірсько-лісові ґрунти (70%), на низькогірї та улоговинах - дернові буроземні (23%), в долинах - дернові та лучні ґрунти.

Головною умовою збереження ґрунтового покриву гірського регіону Українських Карпат, насамперед, є адекватна оцінка його ґенези, розвитку і стану конкретних ґрунтів, як стартова основа наукового моніторингу сучасних динамічних процесів. Проте вже зараз стратегічно важливо переламати тенденцію до знелісення Карпат і посприяти поступовому відновленню лісового рослинного покриву (яке одночасно спричинить стабілізацію гідрологічного режиму екосистем), припинити практику суцільних рубань лісу й рільництва на ерозійно небезпечних ділянках, відновити нормоване пасторальне навантаження на луки й економічно стимулювати переведення тваринництва і кормовиробництва на сучасні технології.

Делись добром ;)