Характеристика Путильського району

курсовая работа

4. Мережа пунктів опробування стану довкілля території

Найважливішою складовою частиною еколого-геохімічних досліджень і моніторингу в межах територій значного техногенного впливу були й залишаються дослідження хімічного складу ґрунтів та донних відкладів, в основному вмісту у них токсичних хімічних елементів.Незважаючи на величезні запаси підземних вод та відновлюваність частини їх ресурсів, існує небезпека їх виснаження та забруднення. Виснаження їх може відбутися через надмірне їх відкачування. Надмірний забір підземних вод на господарські потреби особливо небажаний в тих випадках, коли ці води гідравлічно пов"язані з поверхневими (річковими) водами. Відкачка може призвести не тільки до виснаження цих вод, пониження їх рівня та утворення так званої депресійної воронки, а й до зменшення підземного живлення річок в межень та, відповідно, до зменшення стоку річок.Забруднення підземних вод відбувається внаслідок надходження комунально - побутових та промислових стоків. Особливо піддаються забрудненню грунтові води високого залягання. В багатьох випадках з"являється необхідність в розробці заходів по контролю та охороні підземних вод, в тому числі по контролю їх санітарного стану. У числі основних проблем водозабезпечення слід підкреслити проблему переводу населення на водозабезпечення за рахунок підземних вод.

5. Оцінка рівня забруднення грунтів

Забруднені ґрунти є потенційним джерелом забруднення всіх суміжних компонентів довкілля, від приземної атмосфери до підземних вод, а також джерелом надходження до харчових ланцюгів тварин і людини.

Важливою властивістю грунтів є їх родючість. Завдяки їй грунти є основним засобом виробництва в сільському та лісовому господарствах, головним джерелом сільськогосподарських продуктів та інших рослинних ресурсів, основою забезпечення добробуту населення. Тому охорона грунтів, раціональне використання, збереження та підвищення їх родючості - неодмінна умова дальшого економічного прогресу суспільства.

Земля є не тільки основним засобом виробництва у сільському господарстві, але й базисом розміщення та розвитку всіх галузей економіки. В сучасних умовах земельні ресурси зазнають все більшого техногенного посилюються ерозійні процеси та збільшується рівень їх забрудненості.

Клімат Путильського району прохолодний,надлишково зволожений. За рік випадає від 700 до 1200 мм опадів.

В грунтах переважно формується промивний тип водного режиму, дещо послаблений крутизною гірських схилів. На вологих схилах спостерігаються витоки грунтових вод, що свідчить про наявність водонепроникних горизонтів.

Рельєф зони-типово гірський з висотами від 500 до 1580 м над рівнем моря. Рівних місць мало, вони розміщені здебільшого на невисоких терасах річок Черемош, Путила, Верхній Серет та інших. Невеликі вирівняні ділянки зустрічаються також на сідловинах, які з ?єднують окремі вершини.

Материнськими породами виступають глинисті сланці морського походження давнього віку, а в багатьох місцях-піщаники того ж походження. Закономірні чергування цих порід носять назву карпатського флішу.

Природні умови Карпат зумовлюють розвиток переважно буро-земного процесу. Особливий характер материнських порід впливає на грунти,які тут утворилися-це переважно дерново-буроземні під трав ? яною рослинністю та буроземно-підзолисті під лісом.

Орних земель у зоні дуже мало. Великі площі тут зайняті пасовищами та сінокосами. Грунти характеризуються високою кислотністю, низькою родючістю.

Про ерозійну небезпечність в цілому по області свідчать такі дані. Схили крутизною більше 1°, на яких уже розпочинається формування поверхневого стоку, займають близько 90% території. Схили крутизною до 3° займають 60,9% всієї ріллі, а до 5°- 80,1%. Малогумусні еродовані грунти області мають незначну протиерозійну стійкість,невелику водопроникність і вологомісткість. Питома вага таких грунтів на орних землях близько 50%.

Найважливішою складовою частиною еколого-геохімічних досліджень і моніторингу в межах територій значного техногенного впливу були й залишаються дослідження хімічного складу ґрунтів та донних відкладів, в основному вмісту у них токсичних хімічних елементів. Це зумовлюється низкою обєктивних чинників, передусім депонуючою роллю цих компонентів довкілля на суходолі та в аквальних ландшафтах.

Делись добром ;)