Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

курсовая работа

2.1 Оцінка розвитку промисловості за 2004-2006 роки

Промисловість України займає значну частку її народного господарства. Спостерігаючи за темпами приросту обсягів виробленої промислової продукції ми можемо оцінити економічний розвиток країни в цілому, оскільки промисловість займає значну його частину. Для того, щоб зрозуміти сучасний економічний стан промисловості, буде достатнім розглянути обсяги її виробництва за останні три роки, тобто за 2004-2006 роки.

Таблиця 2.1 Темпи приросту обсягів виробленої промислової продукції в Україні за 2004-2006 роки, у %

Вид діяльності

2005/2004

2006/2005

Промисловості загалом

3,1

6,2

Металургія та обробка металу

-1,5

8,9

Машинобудування

7,1

11,8

За даними таблиці 2.1 спостерігаємо, що загалом обсяг виробленої промислової продукції за 2006 перевищив на 6,2% обсяг 2005 року, що є вдвічі більшим темпом приросту, ніж у 2005 році проти 2004. Тобто, якщо розглядати обсяг виробленої промислової продукції загалом, а не на рівні конкретної складової промисловості, то можна зробити висновок, що промисловість має стрімко зростаючий характер економічного розвитку. Визначальний вплив на покращання динаміки промислового виробництва мали металургія, яка із відємного, негативного темпу приросту у 2005 році перейшла у досить значний темп приросту у 2006 році, а також машинобудування, що за останні два роки помітно збільшив обсяг виробленої продукції відносно попередніх років.

Добувна промисловість протягом 2004-2006 років показала успішні темпи приросту, що можемо побачити з таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Динаміка виробництва основних видів продукції добувної промисловості України за 2004-2006 роки

Продукція

Роки

Темп приросту, %

2004

2005

2006

2005/2004

2006/2005

Вугілля готове, млн. т

59,4

60,3

61,6

1,5

2,2

Нафта сира, млн. т

2,9

3,1

3,3

6,9

6,5

Газ природний, млрд. м3

19

19,3

19,5

1,6

1,0

За даними таблиці 2.2 можна спостерігати зростаючу тенденцію розвитку обсягів виробленої продукції добувної промисловості за 2004-2006 роки. Розглядаючи обсяги виробництва продукції за три останні роки, то можемо побачити лише додатні значення абсолютного відхилення, що свідчать про збільшення обсягів виробленої продукції відносно попереднього року. Проте, якщо розглянути темпи приросту, то очевидно, що у 2005 році збільшення обсягів виробництва відбувалося екстенсивніше, ніж у 2006 році проти 2005, це, зокрема, темпи приросту обсягів виробництва нафти сирої та газу природнього. Водночас зріс темп приросту вугілля готового у 2006 році проти 2005, що свідчить про стрімке зростання обсягів випуску даної продукції.

Харчова промисловість протягом 2004-2006 років суттєво збільшила обсяги випуску продукції, що доводить таблиця 2.3.

Таблиця 2.3 Темпи приросту обсягів виробництва основної продукції харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів України за 2004-2006 роки

Продукція

Темп приросту, %

2005/2004

2006/2005

Жири

7,9

25,3

Продукція мясної промисловості

11,6

13,6

Продукція тютюнової промисловості

18,2

9,5

Продукція перероблення овочів і фруктів

29,8

11,8

Напої

24

9,6

Макаронні вироби

18,4

7,3

Продукція кондитерської промисловості

11,2

0,7

Продукція молочної промисловості

15,6

-6,5

Ми можемо спостерігати лише додатні значення темпів приросту обсягів виробництва продукції харчової промисловості, , що свідчить про постійне збільшення обсягів виробленої продукції протягом даного періоду. Проте розглядаючи темпи приросту ми можемо оцінити, в якому році спостерігався найбільший зріст обсягів виробництва продукції відносно попереднього року. В даному випадку немає чіткої загальної тенденції зростання чи спаду обсягів виробленої продукції відносно попередніх років, оскільки кожен вид продукції харчової промисловості реалізовувався по-різному. Обсяги таких видів продукції, як жиру та продукції мясної промисловості за 2004-2006 роки стрімко зростали, про що свідчать темпи приросту, які набули додатнього значення та зростаючого характеру. Вище ми зазначали, що темпи приросту усіх видів продукції мали додатнє значення, то мусимо відзначити, що існує виключення, тобто обсяг виробництва молочної продукції у 2006 році помітно зменшився порівняно з 2005, тобто темп приросту набув відємного значення.

Для того, щоб глибше зрозуміти стан харчової промисловості варто розглянути обсяги виробництва основних видів продукції харчової промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів (див. додаток А).

Деякі види продукції харчової промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів мають строго спадний або зростаючий характер, а деякі - коливальний. Такі види продукції, як мясо і субпродукти харчові свійської птиці, олія соняшникова, масло вершкове та сири жирні мають зростаючий характер обсягів виробництва продукції протягом даного періоду. Причому, найбільш стрімкого розвитку у обсягах виробництва досягла олія соняшникова. Решта із названих основних видів продукції мають коливальний характер обсягів виробництва. Обсяги виробництва молока обробленого, масла вершкового та сиру свіжого у 2005 році досягали найбільшу величину випуску продукції порівняно з 2004 та 2006 роками. Проте, випуск ковбасних виробів протягом даного періоду скорочувався, тобто з кожним роком знижувався.

На підприємствах з виробництва деревини і виробів із неї протягом 2004-2006 років не порушується тенденція розвитку, що доводить таблиця 2.4.

Таблиця 2.4 Темпи приросту обсягів виробленої продукції підприємствами України з виробництва деревини і виробів із неї за 2004-2006 роки, у %

2005/2004

2006/2005

Виробництво в цілому

19,5

13,9

Піддони деревяні, споруди збірні деревяні

28

26

Вікна, двері, рами, пороги деревяні

62

37

Паркет деревяний щитовий

12

10

Плитки деревостружкові необроблені

18

16

Обсяги виробництва підприємств з виробництва деревини і виробів із неї за 2004-2006 роки зростають, що очевидно з даних таблиці 2.4, тобто існує чітка тенденція розвитку. Проте, ми можемо спостерігати, що у 2005 році темпи приросту були більшими, ніж у 2006 році. Проте показники приросту, окрім того, що усі додатні, то ще й набувають досить значних величин, що свідчить про тенденцію помітного розвитку даної діяльності. Найбільше обсяг виробництва зріс у виробництві вікон, дверей, рам та порогів деревяних, як бачимо, що у 2005 році темп приросту має значення 62% та у 2006 році - 37%, що свідчить про стрімкий характер розвитку. Варто зазначити, що дана таблиця демонструє виробництво основних видів продукції підприємств з виробництва деревини і виробів із неї, а що стосується другорядної продукції даної галузі діяльності, то як наводять розрахунки Держкомстату - існують і відємні темпи приросту, як у 2005, так і у 2006 роках, але оскільки загальні темпи приросту обсягів виробленої продукції за 2005 та 2006 роки додатні, а також досить значні, отже не будемо брати до уваги показники темпів приросту неосновної продукції.

Легка промисловість протягом 2004 - 2006 років зазнала деяких негативних показників (див. додаток Б).

Якщо розглянути темпи приросту обсягів виробництва легкої промисловості в цілому, то можна зробити висновок про тенденцію зниження обсягів виробництва продукції легкої промисловості, що в основному обумовлено скороченням її випуску на підприємствах текстильної промисловості та пошиття одягу. В 2005 році обсяги виробництва легкої промисловості перевищили обсяги 2004 року на 0,3%, що свідчить про уповільнений розвиток легкої промисловості, на що вплинуло значне зменшення обсягів виробництва курток вітрозахисних та виробів аналогічних жіночих та дівчачих (більше ніж на половину), а також тканин ворсових, лляних та шкіри і взуття на 5 - 9%. Водночас, у 2005 році решта продукції легкої промисловості збільшила обсяги виробництва порівняно з 2004 роком. Проте, у 2006 році проти 2005 обсяги виробництва майже всієї продукції зменшились, особливо ковдр та пледів та курток вітрозахисних та виробів аналогічних жіночих і дівчачих на 42 - 43%. Водночас, збільшились обсяги виробництва килимів та килимових виробів та шкіри і взуття на 10 - 11%. Загальний темп приросту обсягів виробництва продукції легкої промисловості у 2006 році зменшився майже на 2 %, що призупиняє її розвиток.

Целюзно-паперова, поліграфічна промисловість протягом 2004 - 2006 років суттєво збільшила обсяги виробництва продукції (див. додаток В). В цілому обсяги виробництва продукції, як очевидно з даних додатку, значно зросли протягом даного періоду. Якщо розглядати темпи приросту обсягів виробництва основної продукції целюзно-паперової, поліграфічної промисловості у 2005 році, то спостерігаються лише додатні значення, що свідчать про те, що не відбувалося зменшення обсягів виробництва продукції порівняно з попередніми роками. Найбільший темп приросту обсягів виробництва продукції серед продукції целюзно-паперової, поліграфічної промисловості мало виробництво коробок, ящиків і сумок з гофрованих паперу та картону. У 2006 році проти 2005 спостерігалося збільшення обсягів виробництва продукції на 10,3%, що є показником, який сприяє розвитку даної промисловості. Найбільше зросли обсяги виробництва тест-лайнеру некрейдованого, паперу для гофрування з напівцелюлози та крафт-паперу та паперу некрейдованого. Водночас, спостерігалося зменшення обсягів виробництва паперу побутового та санітарно-гігієнічного призначення та шпалер та аналогічних покриттів з паперу. Проте, загалом обсяги виробництва продукції целюзно-паперової, поліграфічної промисловості протягом 2004-2006 років помітно збільшились, що зумовлює економічний розвиток промисловості.

Хімічна та нафтохімічна промисловості протягом 2004-2006 років збільшили обсяги виробництва продукції (див. додаток Д), проте більший темп приросту спостерігався у 2005 році, ніж у 2006 році.

Розглянувши загальні темпи приросту обсягів виробництва продукції хімічної та нафтохімічної промисловостей, можна зробити висновок про їх тенденцію економічного розвитку. У 2005 році проти 2004 року обсяги виробництва хімічної та нафтохімічної продукції суттєво збільшилися, зокрема продукція фармацевтичного виробництва, мила, парфумерної продукції, очищувальних та полірувальних препаратів. Проте, у 2006 році був досить незначний темп приросту обсягів виробленої продукції порівняно з попереднім приростом, зокрема зменшилось виробництво лаків і фарби та штучних і синтетичних виробів, а решта в загальному набули незначного приросту.

Загальна картина економічного розвитку хімічної та нафтохімічної промисловостей є досить задовольняючою, проте все ж таки стрімкий її розвиток спостерігався у 2005 році, тоді як у 2006 році розвиток злегка призупинився.

Для металургії та оброблені металу характерне стрімке збільшення обсягів виробництва протягом 2004-2006 років.

Обсяги виробництва у 2005 році основних видів продукції металургії та оброблення металів (див. додаток Е) були меншими відносно обсягів виробництва цієї продукції за 2004 рік, проте ситуація була виправлена, оскільки обсяги виробництва за 2006 рік наздогнали обсяги виробництва 2004 року, а отже, перевищили обсяги виробництва за 2005 рік. Щоправда, обсяги виробництва таких видів продукції, як напівфабрикатів та труб за даний період мали стрімкий зростаючий характер.

Успішні результати за 2004-2006 роки показало машинобудування (див. додаток Ж), випуск продукції якого стрімко зростав. Найбільш вагомо зріс випуск автобусів, що у 2005 перевищив випуск 2004 року на 79,2%, а у 2006 році - на 63,3% випуск 2005 року. А також помітно збільшено випуск легкових автомобілів, особливо у 2006 році. Водночас, з кожним роком поступово зменшувався випуск тракторів для сільського та лісового господарства та у 2006 - помітно зменшився випуск машин.

Незважаючи на деякі відємні темпи приросту продукції машинобудування, загальні його темпи прирости мають позитивні показники.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення випуск продукції протягом 2004-2006 років помітно зменшився, що можна побачити з таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Темпи приросту основних видів продукції з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення в Україні за 2004-2006 роки, у %

Продукція

Роки

2005/2004

2006/2005

Продукція в цілому

-13,4

-12,1

Бензин моторний

-1,0

-14,8

Дизельне паливо для транспорту автомобільного та залізничного

-15,7

-19,2

Мазути топкові важкі

-24,9

-34,8

Можемо спостерігати, що усі види основної продукції з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення мають відємні темпи приросту, які з кожним роком набували більшого значення, що свідчать про вагомі зменшення випуску продукції. Причому найбільше зменшення випуску продукції протягом зазначеного періоду спостерігалося у виробництві мазутів топкових важких.

Розглядаючи темпи приросту виробництва електроенергії за 2004-2006 роки можна зробити висновок про значний розвиток даної сфери діяльності.

Таблиця 2.6 Темпи приросту виробництва електроенергії в Україні протягом 2004-2006 років, у %

2005/2004

2006/2005

Обсяги виробленої продукції, з неї:

2,9

6,7

На атомних електростанціях

2

1,7

На гідростанціях

5,1

4,3

На теплових електростанціях

1,7

7,9

Як у 2005 році, так і у 2006 році, як бачимо з таблиці 2.6, існують лише додатні показники темпів приросту обсягів виробленої електроенергії. Варто зазначити, що найбільше збільшили випуск електроенергії теплові електростанції та гідростанції протягом зазначеного періоду. Загальні темпи приросту обсягів виробництва електроенергії - досить значні, що стверджують задовольняючий розвиток даної діяльності.

Делись добром ;)