Еколого-географічний аналіз пустель і процесів опустелення

дипломная работа

ВСТУП

Актуальність теми. Якесь не приємне, і навіть страшне слово «пустеля». Вона не залишає ніякої надії, рішуче заявляє, що тут нічого немає і не може бути. Так дійсно, якщо проаналізувати всі відомості про пустелю, то перед нами зявиться не весела картина. Води немає, за рік випадає декілька десятків міліметрів дощу або снігу, в той час як у інших районах випадає за рік в середньому багатоміліметровий шар вологи. Влітку дуже жарко, сорок, а то й більше градусів, причому в тіні, а на сонці, навіть вимовити страшно - пісок нагрівається до восьмидесяти. І в основному погані ґрунти - піски, глина, вапняк, гіпс, солончаки.

Та для людей, які виросли в пустелі чи поруч з нею, земля ця й справді велична та прекрасна це земля по якій вони ходять, де живуть і на якій працюють. Навіть якщо відкинути субєктивні думки, можна з впевненістю сказати, що не така вона й пустельна. Там де ящірка чи комаха помирає, через декілька хвилин, на гарячому піску живуть багато десятків видів комах і тварин. Без сумнівів всі вони адаптовані до такого життя, та це й допомагає

Опустемлювання -- це зниження природно-ресурсного потенціалу території нижче умовного (допустимого) рівня, який проявляється в деградації рослинного покриву, погіршенні біологічної продуктивності земель, може призвести до виникнення умов, які аналогічні пустельнимбіоті в таких суворих пустельних умовах. [9, с.28]

Отже, актуальність теми полягає в тому, що один із найзагрозливіших, глобальних і швидкоплинних процесів сучасності -- розширення площі пустель, падіння, повне знищення біологічного потенціалу Землі, що приводить до умов, аналогічних умовам природної пустелі.

Природні пустелі і напівпустелі займають більш 1/3 земної поверхні. На цих землях проживає близько 15% населення світу. Пустелі -- це території з посушливим континентальним кліматом, що звичайно одержують у середньому всього 150--175 мм опадів за рік. Пустелі -- природні утворення, що відіграють визначену роль у загальній екологічній збалансованості ландшафтів планети.

У результаті діяльності людини до останньої чверті XX в. зявилося ще понад 9 млн. км2 пустель, і усього вони охопили вже 43% загальної площі Землі.

Для написання дипломної роботи використовувалися підручники, монографії та періодичні видання, але література часто є застарілою, тому вона на даний момент часу може не відповідати дійсності, адже час йде і в природі відбуваються зміни, які не відображені в літературі. Отже потрібно використовувати достатню кількість INTERNET-ресурсів. Оскільки ставилась мета надати регіону комплексну характеристику то була використана інформація різного характеру. Були використані географічні, екологічні, геологічні, економічні джерела та інші.

Обєкт дослідження - пустельні та напівпустельні регіони світу.

Предмет дослідження - біогеоценози пустель і напівпустель, умови їх формування й поширення (за літературними джерелами).

Мета дослідження - виявити закономірності формування пустельних територій, розробити їх типологію, порівняти їх біогеоценози (за літературою), охарактеризувати біогеоценози едафічних типів пустель, послідкувати екологічні проблеми аридних територій та шляхи їх подолання.

Завдання дослідження :

1.вивчити чинники, що впливають на формування пустель і напівпустель;

2. обґрунтувати виділення типів пустель за різними критеріями;

3. дати оцінку особливостям біогеоценозів (тваринного і рослинного світу) в пустелях різних кліматичних типів;

4. охарактеризувати пустелі Світу в залежності від ґрунтового живлення;

5. прослідкувати особливості біогеоценозів (тваринного і рослинного світу) пустель різних едафічних типів;

6. проаналізувати екологічні проблеми та причини їх виникнення.

Методи дослідження: описовий - за допомогою цього методу можна легко описувати аридні та субаридні території Землі, це легкий та простий у застосуванні метод збору інформації, тому цей метод широко поширений в географічній науці;

порівняльний - дозволяє порівнювати між собою різні явища, предмети та території. Так, завдяки цьому методові можна порівнювати між собою різні едафічні чи кліматичні типи пустель;

метод наукового пояснення - за його допомогою пояснювалися всі відомі й раніше обґрунтовані природні явища;

метод прогнозування - завдяки методу можна логічно прогнозувати певні природні явища, що можуть відбутися на території аридних районів

Практичне значення: знання про пустелі світу потрібні вчителям, бо ця тема передбачена для вивчення за шкільною програмою з географії у школі, тему часто застосовують для виступів на семінарах, особливо часто використовують тему «Пустелі світу» на турнірах школярів з географ, також можна застосовувати практичні вміння при складанні екологічної карти «Опустелення».

Структура дипломної роботи. Дипломна робота має назву «Еколого-географічний аналіз пустель і процесів опустелення». Робота складається з чотирьох розділів, які в свою чергу поділені на ряд підрозділів, це зроблено за для того, щоб детальніше описати дану тему.

Перший розділ має назву «Географічний аналіз поширення пустель та напівпустель ». В розділі описуються чинники, що впливають на формування пустель. Далі подається класифікація пустель за кліматичним та едафічних типами, також коротко описуються пустелі окремих материків за допомогою таблиці.

Другий розділ називається «Характеристика біогеоценозів кліматичних типів пустель». Розділ поділений ще на сім підрозділів. Кожен підрозділ відповідає певному типові кліматичних пустель. Це вузькоспеціалізовані розділи, в яких детально описуються біогеоценози кліматичних типів пустель.

Третій розділ має назву «Характерика біогеоценозів едафічних типів пустель». В розділі конкретно описуються пити пустель в залежності від ґрунтового живлення, також описані характерні види біогеоценозів для кожного едафічного типу пустель.

Четвертий розділ називається «Екологічні проблеми пустельних територій та шляхи їх вирішення». В розділі описуються екологіні проблеми, які характерні для пустель, а також основні шляхи вирішення цих проблем, описується пустеля майбутнього.

Делись добром ;)