Зміни клімату та значення його в господарській діяльності

курсовая работа

ВСТУП

Навколишнє середовище, у якому розвивається все живе на Землі, є сукупністю множин факторів, до яких належить як погода, так і клімат. Наявність біологічного різномаїття Землі найчастіше повязана з коливаннями метеорологічних умов. Істинність знань про нашу планету та країну і її природне середовище досяжна за умови, коли буде змога пізнати фундаментальні закономірності атмосферних процесів та їх вплив на оболонки.

Клімат -- це багаторічний режим погоди, який спостерігається вданій місцевості. Практичне уявлення про клімат одержують на основі статистичної обробки метеорологічних спостережень за багаторічний період (декілька десятків років). Клімат визначають не тільки за середніми значеннями метеорологічних показників, а враховують і їхній річний, добовий хід, їхні крайні значення, середні відхилення від середніх величин, повторюваність певних явищ, середні і крайні строки початку явищ та ін. [2].

Обєктом виступає сукупність атмосферних процесів і явищ, що формують клімат України, а предметом - вивчення закономірностей розвитку і протікання цих процесів в Україні, їх звязок з іншими процесами та явищами, вплив на інші сфери людського життя. Метою даної роботи є дослідження загальних рис клімату України, простеження закономірностей та тенденцій змін клімату.

Згідно поставленої мети, поставлені наступні завдання:

v детально вивчити кліматоутворюючі чинники та основні кліматичні показники, звернувши особливу увагу на радіаційну складову, циркуляційні процеси, географічне положення України та температурні показники;

v простежити зміни в кліматі на сьогоднішній день, визначити їх наслідки;

v оцінити роль клімату для ведення господарської діяльності та в інших сферах людського життя;

v ознайомитися з забезпеченістю України основними кліматичними ресурсами - енергетичними, агрокліматичними, рекреаційними.

v зробити висновки, в яких зазначити типи клімату, що наявні на території України, виділити під області, зробити загальний аналіз отриманих даних.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що у будь-яку історичну епоху, на будь-якому етапі розвитку людського життя кліматичні умови відіграють важливу роль у житті людей, а так як останнім часом набуває поширення тенденція зміни клімату, що може негативно вплинути на всі процеси життєдіяльності, то є необхідним дослідити сучасну кліматичні ситуацію, ресурси, антропогенну діяльність, та вжити необхідних заходів задля запобігання жахливих та незворотних наслідків.

Делись добром ;)