Економіко-географічний комплекс Харківської області

реферат

Список використаної літератури

1. Голиков А.П. Харьковская область / А.П. Голиков, А.Л. Сидоренко. - Х.: РИП «Оригинал», 1993. - 335с.

2. Харківська обласна адміністрація. Харківщина: що зроблено. - Х.: РИП «Оригінал», 2009. - 170с.

3. http:// www. readbookz.ru/ rps

4. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Р 64 Підручник/ С.І. Дорогунцов, Т.А. Заєць, Ю.І. Пітюренко та ін.; За заг. Ред.. д-ра економ. Наук, проф., чл.-кор. НАН України С.І. Дорогунцова. - Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2007. - 992с.

5. Кучерявий В.П. Регіони України. - Харків: ХНЕУ, 2008. - 280с.

Делись добром ;)