Демографічна ситуація в Донецькій області за період 1991-2010 рр.

курсовая работа

ВСТУП

Стан і розвиток суспільства визначається в значній мірі кількістю і складом його населення, його трудовим і, у тому числі, творчими можливостями.

Демографія - це наука про закони відтворення населення в їх суспільно-історичній обумовленості. Демографія вивчає закономірності явищ і процесів, з яких у сукупності складається процес відтворення населення (народжуваність, смертність), статтєвовікову і шлюбно-сімейну структури населення, їх залежність від умов життя, особливостей культури, факторів природного середовища та ін. На цій основі демографія пізнає закони (причини) рівня та динаміки демографічних процесів, розробляє прогнози майбутньої чисельності та складу населення, а також заходи з управління демографічними процесами[1;23].

Актуальність даної теми курсової роботе полягає в тому, що останнім часів Україна і зокрема в Донецька область перебувають у стані демографічної кризи. Найвиразнішим проявом демографічної кризи є суттєве скорочення чисельності населення, яке супроводжується деформацією процесів його відтворення. Тому для запровадження дієвої демографічної політики, спрямованої на підвищення рівня та поліпшення якості життя населення, необхідно здійснювати комплексні дослідження реальної демографічної ситуації як на національному, так і на регіональному рівнях.

Регіональні особливості демографічної ситуації формуються під дією зовнішніх та внутрішніх для даної країни чинників, у тому числі й природних умов, базового генофонду, правових, моральних та релігійних норм, адміністративно-регуляторних актів, екологічних умов проживання тощо.

Метою курсової роботи є вивчення демографічної ситуації в Донецькій області за період 1991 -2010рр.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

проаналізувати сучасний стан демографічної ситуації;

зясувати умови та чинники розміщення населення Донецької області;

встановити фактори впливу на демографічну ситуацію в Донецькому регіоні;

визначити основні напрямки державної політики щодо вирішення демографічної ситуації в регіоні;

Обєктом роботи являється аналіз демографічної ситуації в Донецькій області.

Предметом курсової роботи є особливості динаміки демографічних процесів в Донецькій області.

Делись добром ;)