Демографічна ситуація в Донецькій області за період 1991-2010 рр.

курсовая работа

1.1 Демографічні процеси як обєкт дослідження суспільної географії

Демографічні процеси вже давно стали предметом вивчення соціально-економічної географії, що в першу чергу обумовлено значними територіальними відмінностями в демографічній поведінці населення. При цьому залежно від «системи відліку» (економічної, соціальної, екістіческой, екологічної) у кожного дослідника формується свій підхід до розуміння демографічної ситуації, демографічної обстановки.

В системі суспільної географії важливе місце займають знання про населення, які учні отримують на всьому протязі вивчення предмета. У процесі навчання формується комплексний підхід до розгляду населення, яке вивчається як субєкт соціально-економічної діяльності і суспільних відносин, важливий чинник перетворення природи.

З давніх часів людей хвилювали процеси руху народонаселення. Поступово склалася наука, яка безпосередньо займається цими питаннями. Такою наукою є демографія - досліджує закономірності відтворення населення. Під відтворенням населення розуміють постійне поновлення населення в результаті природного руху (народжень і смертей), міграцій (пересування людей з однієї території на іншу) і переходів людей з одних станів в інші[2;49].

Як відомо, населення вивчає не тільки демографія, але й цілий комплекс наук, і демографія має з ними тісні звязки.

Досить тісно демографія «співпрацює» з статистикою населення, дані якої служать в демографії джерельної базою, а методи застосовуються в дослідженні. Широке використання в демографії математичних методів обумовлює її звязок з математикою. Перебуваючи в системі економічних наук, демографія користується даними інших економічних наук (політичної економії, економіки промисловості тощо), оскільки демографічна поведінка населення в сильному ступені залежить і від загального рівня розвитку країни, і від співвідношення в її економіці різних галузей (наприклад, промисловості та сільського господарства).

При вивченні міграцій і розміщення населення по території демографія вступає в тісні контакти з географією, перш за все з географією населення. При аналізі особливостей відтворення населення в різні історичні періоди демографи широко звертаються до історичних матеріалів. Розуміння відмінностей демографічних характеристик у різних народів неможливо без знайомства з даними етнологічної науки. Вивчення народжуваності, смертності, тривалості життя вимагає кооперації демографії з медичними дисциплінами: соціальної гігієною, геронтологією та ін[5;87].

Демографія відноситься до сімейства гуманітарних наук про населення. Крім демографії сюди входять історія, соціологія, психологія та етнографія.

Демографія займається вивченням проблем відтворення населення, статистичним описом його стану (чисельність населення, розподіл за статтю та віком, сімейним станом і т.д.) і демографічними процесами (народжуваність, смертність, вступ у шлюб, переміщення), що відбуваються з населенням.

На відміну від демографії, соціологія розглядає населення з позиції суспільства, вивчає його інститути, окремі соціальні групи і відносини між ними. Психологію цікавить особистість, міжособистісними контактами, сприйняттям і поведінкою людей.

Етнографія розглядає населення з точки зору його національної приналежності, етнокультурної ідентичності, вивчає побутові та культурні особливості народів.

Предмет вивчення демографії - відтворення населення. Воно зводиться до трьох найважливіших форм руху населення. Це:

- Природний рух населення. Воно включає в себе такі факти біографії людини як народження, перехід з однієї вікової групи в іншу, одруження, народження дітей або батьківство, розлучення, вдівство і смерть;

- Механічний рух населення або міграції. Сюди включається вся сукупність переміщення людини по території, як тимчасових, так і постійних переселень;

- Соціальний рух або соціальна і професійна мобільність. Для демографії важливо відтворення та заміщення соціальних структур, зміна таких характеристик населення як рівень освіти, професійний склад[11;152].

Життя вимагає від демографів відповіді на численні запитання. Наприклад: є демографічна ситуація в країні? Чим вона викликана? Які причини і наслідки? Які перспективи розвитку? Як ці зміни вплинуть на розвиток суспільства і економіки? і т.д. Широкий спектр цих питань зажадав поглиблення спеціалізації в рамках демографічної науки. В результаті Демографія з окремої дисципліни перетворилася в систему демографічних наук, що розвиваються на основі загальної теорії народонаселення.

В систему демографічних наук входять:

- Теоретична демографія або теорія і методологія науки - розробляє загальну теорію народонаселення, обєднує основні теоретичні положення, гіпотези, дослідницькі підходи;

- Демографічний аналіз - вивчення взаємозвязків між демографічними явищами і відбуваються соціальними, економічними, політичними і т.д. процесами. Охоплює закономірності, причини і наслідки відтворення населення в конкретних соціально-економічних умовах;

- Математична демографія - кількісна характеристика демографічних процесів, визначення демографічних коефіцієнтів, визначення їх репрезентативності, побудова математико-демографічних моделей;

- Історія демографії - вивчення еволюції знань у галузі демографії, історія демографічних теорій (приклад: теорія Мальтуса, теорія Р. Пірла - циклічність темпів зростання населення в залежності від соціально-культурних особливостей епохи);

- Історична демографія - відновлення історії демографічних подій, історії сімей, ретроспективний аналіз процесів відтворення населення;

- Економічна демографія - аналіз впливу демографічних процесів на структуру і пропорції економічного зростання, економічні наслідки різних типів відтворення населення;

- Описова демографія - розгорнута система відомостей про відтворення населення, його структуру і динаміку;

- Регіональна демографія - аналіз регіональних особливостей демографічних процесів, визначення факторів регіональних відмінностей, розробка регіональної демографічної політики;

- Етнічна демографія - аналіз особливостей відтворення народів, вплив етно-конфесійних моделей поведінки на відтворення населення;

- Географічна демографія (демогеографія, географія населення) - вивчення територіальних відмінностей в розселенні і динаміці демографічних процесів, вивчення міграційних потоків, аналіз впливу середовища існування, умов та рівня життя на демографічні процеси;

- Політична демографія - вивчає взаємовплив демографічних та соціально-політичних процесів (вибори, міжетнічні і територіальні конфлікти - біженці і переселенці, система цінностей і демографічне поведінку ...);

- Військова демографія - розглядає населення як мобілізаційний ресурс;

- Медична демографія - стан здоровя населення, вплив соціальних та екологічних умов життя на демографічні процеси, аналіз причин смертності і т.д. [12;144].

Поняття демографії досить розмиті і не мають точних визначень. Це повязано з близькістю понятійного апарату повсякденною лексиці. Такі поняття, як: діти, сімя, народжуваність, смертність, малюкова смертність, шлюб, розлучення, тривалість життя і т.д., не вимагають спеціальних пояснень. Разом з тим, демографи вкладають в них абсолютно точний вміст, і щоб уникнути плутанини необхідно строго стежити за їх вживанням. Разом з тим, існує і цілий ряд спеціальних термінів, які широко вживаються, зокрема в публіцистиці та засобах масової інформації, і які потребують поясненні.

В демографії, говорячи про населення, часто використовують два поняття - власне населення і народонаселення.

«Населення» є більш поширеним і менш певним поняттям. Можна сказати населення країни, міста, села, району і т.д.

Поняття «народонаселення» зазвичай вживають, коли потрібно дати цілісне уявлення про країну (державі) або великому регіоні (Африка, Азіатсько-Тихоокеанський регіон і т.д.).

Стабільне населення, або закрите населення. Поняття, що використовується в демографічному моделюванні, дозволяє аналізувати можливий розвиток подій за умови відсутності міграцій, незмінними в часі темпами народжуваності, смертності та віковою структурою населення.

Відкрите населення - реальне населення, чисельність якого змінюється не тільки під впливом процесів відтворення, але і в результаті міграцій, а також соціально-політичних катаклізмів і катастроф.

Відтворення населення - це процес постійного відновлення поколінь людей.

Демографічний вибух - різке зростання чисельності населення в результаті зниження смертності в результаті поліпшення умов життя та медичного обслуговування, при збереженні темпів народжуваності (країни Третього Світу).

Демографічний перехід - зміна типів відтворення населення, перехід від суспільства з високою неконтрольованою народжуваністю, високою смертністю і незначною тривалістю життя до товариству з низькою, соціально та економічно обумовленої народжуваністю, значною тривалістю життя і низькою смертністю не тільки в продуктивних, але і людей похилого віках.

Демографічна ситуація - стан демографічних процесів в певний момент часу, що представляє собою етап при аналізі довгострокових тенденцій розвитку населення[7;60].

Демографічний поведінка - етнокультурні та соціальні особливості відтворення населення, що визначаються традиціями, моральними нормами і установками в суспільстві. Розрізняють:

- матримоніальну поведінку - вступ у шлюб і формування сімї

- репродуктивну поведінку - народження дітей

- самозбереження - ставлення до здоровя, свого життя і життя оточуючих людей.

Що таке тривалість життя - зрозуміло. Це інтервал часу, який проходить від моменту народження до моменту смерті. У кожної людини він свій. Але для демографічних та соціально-економічних прогнозів необхідний певний усереднений коефіцієнт, що дозволяє розраховувати майбутню чисельність населення. Одним з таких показників є середня тривалість життя. Потрібно визнати, що це поняття не точно відображає його зміст. Насправді це очікувана тривалість майбутнього життя, що розраховується для новонароджених, за умови збереження сучасних повікових рівнів смертності.

Міграційний перехід - перехід від низької рухливості населення в традіоналістскіх товариства до активних переміщенням.

Маятникові міграції - добові міграції населення зазвичай повязані з трудовими поїздками, навчанням і т.д. [10;42].

Таким чином, демографічний аналіз полягає в дослідженні різноманітних за характером внутрішніх і зовнішніх звязків демографічних і соціально-економічних подій та процесів. Тому й аналітичний апарат, методичні підходи мають бути різноманітними, здатними забезпечити комплексне вивчення сутності подій і процесів, що відбуваються в населенні, вичерпне їх описання та виявлення закономірностей.

Делись добром ;)