Екологічна оцінка ландшафтної диференціації Куп’янського району Харківської області

курсовая работа

1.3 Грунти Купянського району

У структурі ґрунтового покриву (рис.1.4.) досліджуваного району домінують чорноземи. Серед грунтів переважають чорноземи звичайні (65 % району) -- середньогумусні перехідні до потужних, змиті й незмиті (на поверхні вододілів). На правому березі р. Оскіл-- легкосуглинисті та супіщані солонцюваті змиті чорноземи.

На знижених ділянках є також чорноземи лучні солонцюваті, солончакові та намиті грунти. Слабкопідзолисті суглинисті незмиті та слабозмиті грунти -- на крутих схилах балок, зайнятих лісом. Під ріллю відведено близько 50% грунтів району.

Рис. 1.4. Земельні ресурси Харківської області

У результаті процесів опідзолення під сосновими лісами борово - терасного комплексу р. Оскіл сформувалися дерново - підзолисті коротко-профільні грунти. Також трапляються азональні грунти такі як лучні та лучно - чорноземні грунти.

Біля с. Сеньок 68,0 га площі відведено під Заказник грунтовий як схили з рідкісними грунтами -- чорноземами супіщаними та лучно-болотними солонцюватими грунтами.

Таким чином, можна сказати, що Купянський має добре розвинені грунтові ресурси, представлені чорноземами, які майже повністю використовуються в сільському господарстві.

Делись добром ;)